Çekirdek Programın Sağladığı 8 Yetkinlik

1. Yetkinlik: Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini sergilemek

•    Yazı yazma, konuşma, okuma, dinleme ve kişilerarası ilişkiler gibi çeşitli iletişim biçimlerinde karşı tarafı anlamak
ve  karşı tarafla etkin bir biçimde iletişim kurabilmek
•    Düşünceleri düzenleyip başkalarına etkin bir biçimde aktarabilmek
•    Başkalarının fikirlerine değer vermek ve o fikirlere önemli katkılar yapabilmek

2. Yetkinlik: Eleştirel düşünme becerisi sergilemek

•    Bilgiyi içten gelen bir motivasyon ile aramak
•    Sözlü veya sayısal kanıtları yorumlayabilmek, çözümleyebilmek ve değerlendirebilmek
•    Bilgiye dayanarak sonuçlara varabilmek
•    Edinilen bilgiye bilimsel şüphecilikle yaklaşmak
•    Sağlam dayanakları olan, açıkça ifade edilen ve sürdürülebilir görüşleri oluşturabilmek
•    Önceden edinilmiş bilgileri sorgulamak

3. Yetkinlik: Analitik düşünme becerisi sergilemek

•    Gündelik sayısal problemleri çözmek için analitik teknikleri kullanmak
•    Problemleri çözebilmek için gereken verileri tespit edebilmek
•    Sebep-sonuç ilişkilerini ve bu ilişkilerin varlığını doğrulayan yöntemleri anlamak

4. Yetkinlik: Bilgileri birleştirmek

•    Çeşitli araştırma yöntemlerinin uygun kullanım alanlarını anlamak
•    Eğitim sürecinde edinilmiş bilgilerin üniversite dönemine ve sonrasına olan etkilerini ifade etmek
•    Yeni edinilen belirli bir alanla ilgili bilgileri başka alanlarda edinilmiş bilgilerle ilişkilendirmek
•    Öğrenme sürecindeki kendi güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek ve kendini yönetebilen bir ‘öğrenen’ olmak
•    Entelektüel gelişim için bir planlama yapmak

5. Yetkinlik: Etik kavrayış becerisi sergilemek

•    Gündelik hayatta insan haklarının değerini anımsamak
•    Başkalarıyla olan ilişkileri, kendini haklı görmenin, kendini kandırmanın, haksız uygulamaların ve başkalarının
haklarını ihlal etmenin yanlışlığını idrak ederek yürütmek
•    Tarafsızlık, yükümlülükler, dürüstlük, adalet, başkalarının iyiliği ve özgürlükler gibi etik konuları farklı bakış
açılarından görerek tartışabilmek
•    Etik olanı, etik olmayandan ve aldatıcı etik görüntüsünde olandan ayırdetmek

6. Yetkinlik: Yaratıcılık sergilemek

•    Yeni ve yenilikçi fikirler üretmek
•    Var olan problemler için yeni yöntemler ve çözümler geliştirmek
•    Duyguları, inançları ve düşünceleri farklı sanatsal şekillerde ortaya koymak

7. Yetkinlik: Bağımsız araştırma becerisi sergilemek

•    Bilgiye ulaşma konusunda istekli olmak
•    Bilgiye erişme yöntemlerinde ve/veya bilgi kaynaklarının kullanımında esneklik göstermek
•    Meslektaşlarla işbirliği halindeyken veya bir metin üzerinde çalışırken bilgiyi yeni şekillerde yorumlayabilmek

8. Yetkinlik: Ampirik muhakeme becerisi geliştirmek

•    Grafik, tablo, ölçü birimi, ölçek ve dağılım gibi sayısal veya simgesel bilgileri yorumlamak, deneysel yöntemi
uygun şekilde kullanmak
•    Veri yaratmak, toplamak ve yorumlamak
•    Bir hipotezi test edebilme ve bir fikri bilimsel yöntemlerle doğrulayabilme becerilerini sergilemek