CHBI 408 / PROSES MODELLEME, DİNAMİK VE KONTROL
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHBI. 303 or CHBI 305 or consent of the instructor

Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellenmesi ve bilgisayar ortamında simülasyonları. Kontrol sistemlerin tasarımı ve uygulamaları.

CHBI 412 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 417 / İLAÇ TASARIMI
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

İlaç tasarımı, hastalığa neden olan bir hedefin (DNA, RNA, proteinler) aktivitesini durdurmak için belirli bir bölgeye yapışacak uygun bir ilaç molekülü oluşturma yöntemidir. Bu derste, böyle bir molekülün bilgisayar ortamında elde edilişi ele alınacaktır. İşlenecek konular: Hedef üzerindeki aktif bölgenin tayini. İlaç-reseptör etkileşmelerini kontrol eden kuvvetler. İlaç kütüphanelerinin taranması yöntemleri. İlaç yapışma enerjilerinin tayini için değişik yazılımların kullanılması. Kılavuz molekülün elde edilmesi ve geliştirilmesi. Başarılı ve başarısız olmuş ilaçların incelenmesi.

CHBI 440 / ENERJİ İÇİN NANOYAPILI MALZEMELER
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM 302 or CHBI 308 or consent of the instructor

Enerji üretiminde kullanılan ileri nanoyapılı malzemeler, yakıt pilleri için membran elektrot üniteleri, fotovoltaik cihazlar, ısı ve akustik yalıtım için nanogözenekli malzemeler, lityum iyon pilleri gibi enerji depolama cihazları

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Spring 2019Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Spring 2019Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 512 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 517 / İLAÇ TASARIMI
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

İlaç tasarımı, hastalığa neden olan bir hedefin (DNA, RNA, proteinler) aktivitesini durdurmak için belirli bir bölgeye yapışacak uygun bir ilaç molekülü oluşturma yöntemidir. Bu derste, böyle bir molekülün bilgisayar ortamında elde edilişi ele alınacaktır. İşlenecek konular: Hedef üzerindeki aktif bölgenin tayini. İlaç-reseptör etkileşmelerini kontrol eden kuvvetler. İlaç kütüphanelerinin taranması yöntemleri. İlaç yapışma enerjilerinin tayini için değişik yazılımların kullanılması. Kılavuz molekülün elde edilmesi ve geliştirilmesi. Başarılı ve başarısız olmuş ilaçların incelenmesi.

CHBI 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2019Kredi 0Günler: TUESSaatler: 10:00:00-11:15:00

CHEM 100 / TEMEL KİMYA
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Genel ve organik kimyaya girişte temel kavramlar: Madde, ölçümler, periyodik tablo, bileşikler, kimyasal bağlar, moleküller arası etkileşimler, mol-kütle ilişkileri, stokiyometri ve reaksiyon dengeleme, kimyasal reaksiyon hızları, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler, asit-baz teorisi, nükleer kimya, organik kimyada fonksiyonel gruplar, aminler, alkoller, karboksilik asitler, amino asitler-proteinler, lipidler ve karbonhidratlar.

CHEM 102 / GENEL KİMYA II
Dönem: Spring 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: CHEM. 101 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 200 / SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN ORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: CHEM. 103 and CHEM 103L or consent of the instructor

Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organic kimya konuları. Alifatik ve aromatic hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbohidratlar; polimerler ve polimerik biomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC)

CHEM 204 / ALETSEL TEKNİKLER
Dönem: Spring 2019Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM 102 or consent of instructor

Spektroskopi, kromatografi, elektrokimya, isil analiz ve yüzey analizi ile ilgi aletsel tekniklerin temel prensipleri. Laboratuvar bileseni.

CHEM 207 / ORGANİK KİMYA II
Dönem: Spring 2019Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM. 206

Aromatik yapılar ve nükleofilik aromatik reaksiyonlar, aldehit ve ketonlar, karbonillerin nükleofilik katılma ve yer değiştirme reaksiyonları, """-doymamış bileşikler, karboksilik asit kimyası, aminler, esterler, fenol kimyası, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, isim reaksiyonları.

CHEM 302 / FİZİKSEL KİMYA II
Dönem: Spring 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM. 301 or consent of the instructor

Elektrokimya, diferansiyel denklem teorisi, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 306 / İNORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2019Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 204 or consent of the instructor

Çeşitli inorganik ve organometal bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teoriler, ligand alanı teorisi, inorganic kimyanın sentez ve mekanistik cepheleri.

CHEM 438 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM. 302 or consent of the instructor

Biolojik ve sentetik nano-yapıların kendiliğinden organizasyonunu belirleyen moleküller arası kuvvetler. Güçlü ve zayıf thermodinamik açıdan incelenmesi. Kendiliğinden Organize olan sistemler: Miceller, Bilayerlar, ve Biyolojik zarlar. Bu tip sistemlerin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi.

CHEM 459 / 
Dönem: Spring 2019Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

CHEM 501 / İLERİ FİZİKSEL KİMYA
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

İleri seviyede termodinamik yasaları, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları, kimyasal denge, elektrokimya, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı.

CHEM 503 / İLERİ ANORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

İleri seviyede anorganik ve organometalik bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teorileri, grup teorisi, ligand alanı teorisi, anorganik kimyanın sentez mekanizmaları, asit-baz reaksiyonları, kristal alan teorisi, koordinasyon kimyası.

CHEM 559 / 
Dönem: Spring 2019Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

CHEM 575 / YÜZEY KİMYASI VE KATALİZ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MONSaatler: 16:00:00-18:45:00Ön Koşullar: CHEM 301 or CHEM 501 or MASE 517 or consent of the instructor.

Yüzeylerde gerçeklesen kimyasal dönüşümler ve tepkimeler. Metal ve oksit yüzeyleri; yüzey karakterizasyon metotları, gaz-katı ara-yüzeylerinde gerçeklesen dönüşümlerin dinamiği, termodinamiği ve kinetiği, sıvı-katı etkileşmeleri, heterojen kataliz, yüzey film büyümesi ve epitaksi