CHBI 491 / PROJE
Dönem: Fall 2015Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 503 / İLERİ TERMODİNAMİKLER
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

Klasik termodinamik, entalpi, entropi, serbest enerji, denge konumlari, istatistik termodinamige giris, malzemele ozelliklerinin tanimlanmasi. Kinetik surecler. Isi, kutle ve enerji difuzyonu. Dinamik surecler ve donusumler.

CHBI 515 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.

CHBI 531 / KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Kimyasal ve biyolojik sistemlerin modellenmesi. Kararlı ve geçiçi hal modellemesi ve simülasyonu. MATLAB ile uygulama örnekleri. Stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler, kinetik modelleme, reaktörler, faz denge hali, kademeli temas sağlayan ayırma işlemleri, kütle aktarım hızları, difüzyon ve konveksiyon ile kütle aktarımı, parametre bulma.

CHBI 550 / KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞINDE SEÇME KONULAR
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: *Saatler: 0:00:00-0:00:00

Başlık ders açıldığında verilecektir.

CHBI 550 / KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞINDE SEÇME KONULAR
Dönem: Fall 2015Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Başlık ders açıldığında verilecektir.

CHBI 550 / KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞINDE SEÇME KONULAR
Dönem: Fall 2015Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Başlık ders açıldığında verilecektir.

CHBI 584 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanmaılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.

CHBI 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2015Kredi 0Günler: MONSaatler: 15:00:00-15:50:00

CHEM 101 / GENEL KİMYA I
Dönem: Fall 2015Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 201 / ANALİTİK KİMYA
Dönem: Fall 2015Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Temel prensipler ve ölçü birimleri, kimyasal kantitite için S.I. birimi, konsentrasyon birimleri, analizde gravimetrik metod, volumetric metodlar, poliprotk asit ve bazlarin titrasyonu, elektro kimyanın temel prensipleri, oksidasyon ve reduksiyon titrasyonu, elektroliz, potansiyometri, konduktometri, analitik ayrım metodlarına giriş: kolon kromatografisi, ince tabaka kromatrografisi, kromotogramların analizi, yüksek performanslı iyon değişim kromatografisi.

CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2015Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2015Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CHEM 301 / FİZİKSEL KİMYA I
Dönem: Fall 2015Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 102

İdeal ve gerçek gazların özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları ,kimyasal denge. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 303 / ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Kuantum mekaniğinin temelleri, kutudaki parçacık çözümleri, harmonik sarkaç ve hidrojen atomu; orbital kavramı, çok elektronlu atom yapısı, moleküler orbital teorisi, moleküler simetri, grup teori; dönme, titreşim ve elektronik spektroskopi.

CHEM 423 / 
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: Comp 110 or Comp 130

CHEM 443 / POLİMER FİZİKOKİMYASI
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 301

Polimerik sistemlerde yığın halde, çözelti içinde ve yüzeylerde temel fiziko-kimyasal kavramlar. Polimerlerin yığın halde etkileşmeleri; ısıl ve yapısal özellikler; polimer çözelti termodinamiği, değişik konsantrasyon bölgelerine uygulanması; polimerlerin yüzeylere adsorpsiyonu; işlevsel polimer ince filmler/kaplamalar; blok kopolimerlerin kendinden yapılanması; fiziko-kimyasal özellikler, yapı ve morfoloji tanımlamada kullanılan deneysel yöntemler. Güncel araştırma sonuçlarına ve uygulamalara vurgu.

CHEM 480 / KİMYA SEMİNERLERİ
Dönem: Fall 2015Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHEM. 390

Kimya ile ilgili bir alanda davetli konuşmacı seminerlerini içerir. Ayrıca her öğrenci dönem sonunda güncel bir konuda seminer vermelidir. Tartışmalara aktif katılım istenmektedir.

CIRC 204 / DOLAŞIM VE SOLUNUM
Dönem: Fall 2015Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kalp ve damar sisteminin anatomi ve histolojisi, kalp kası kasılmasının fizyolojisi, damar sisteminin sıvı mekaniği, kana akımı ve kan basıncının yerel ve merkezi kontrolü, toraks, akciğerler ve üst solunum yollarının anatomi ve histolojisi, solumun mekaniği, akciğerlerde havalanma ve kan akımı, solunumun merkezi kontrolü, dolaşım ve solunuma ilişkin elektrik, mekanik, hidrolik ve ısı sistemleri, disseksiyon, model inceleme ve interaktif yazılımlar aracılığıyla bu sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının araştırılması.

CMGM 501 / STRATEJIK YÖNETİM
Dönem: Fall 2015Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Günümüz rekabet ortamında strateji ve stratejik yönetimin önemi. Stratejik yönetim sürecinde analiz, karar ve uygulama aşamaları. Dış ve iç analiz türleri. Kurumsal strateji ve iş stratejisi kavramları. Strateji geliştirmede kaynak bazlı yetkinlik yaklaşımı. Strateji uygulamasının başarılı olması ve firma performansının artırılması için gerekli yapılanma.

CMGM 502 / SORUMLU KÜRESEL LİDERLİK
Dönem: Fall 2015Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Geniş bir paydaş grubunu dikkate alan sorumlu liderlik. Değişik sektörlerde panel tartışmaları. Küresel liderliği insanlar, kar ve dünya açısından incelemek. Küresel kurumlardaki sorumlu liderlik konusunda vaka çalışmaları.