ECON 110 / EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

Oyun kuramının temel kavram ve yöntemlerine giriş; Çeşitli oyunlar, bunların çözümleri ve gerçek hayattan örnekler; İktisat, işletme, siyaset, hukuk, biyoloji ve tarih gibi alanlara uygulamalar; Oyun kuramının işbirliği, altruizm, ve karşılıklılık gibi toplumsal normların ve kurumların ortaya çıkması ve evrimini anlamaktaki rolü.

ECON 201 / MİKROEKONOMİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: ECON. 101 or ECON. 100

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

ECON 201 / MİKROEKONOMİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON. 101 or ECON. 100

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

ECON 201 / MİKROEKONOMİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ECON. 101 or ECON. 100

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

ECON 202 / MAKROEKONOMİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: ECON. 102

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.

ECON 202 / MAKROEKONOMİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON. 102

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.

ECON 202 / MAKROEKONOMİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON. 102

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.

ECON 311 / EKONOMETRİYE GİRİŞ
Dönem: Fall 2016Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ECON. 201 and MATH. 201 or Engr 200 or Engr 201 or Math 211

Ekonomik olayların ampirik analizinde kullanılan yöntemler. Doğrusal regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY), uyumun iyiliği, tahmin; klasik (geleneksel) regresyon modeli; kestiricilerin özellikleri; ekonomik teori ve ekonometrik modeller arası bağlantılar; fonksiyonel biçim; regresyon sonuçlarının yorumlanması. Sonuç çıkarma; güven aralıkları ve hipotez testi; ekonometrik yazılımlarla ekonomi ve işletme uygulamaları; klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmaların sonuçları.

ECON 321 / ULUSLARARASI TİCARET
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: ECON. 201

Uluslararası ticaret teorisi: Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler modeli, Hecksher-Ohlin modeli, özel-faktör modeli, uluslararası ticaret ve piyasa yapısı. Dış ticaretin iç politikası: gümrük vergileri, kotalar ve diğer vergi-dışı engeller. Uluslararası ticaret ve siyaset, dünya ticaret görüşmelerinin tarihi ve Dünya Ticaret Örgütü. Üretim faktörlerinin uluslararası hareketi: Göç ve uluslararası doğrudan yatırımlar; teknoloji transferi ve bu süreçte çok uluslu şirketlerin rolü.

ECON 321 / ULUSLARARASI TİCARET
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON. 201

Uluslararası ticaret teorisi: Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler modeli, Hecksher-Ohlin modeli, özel-faktör modeli, uluslararası ticaret ve piyasa yapısı. Dış ticaretin iç politikası: gümrük vergileri, kotalar ve diğer vergi-dışı engeller. Uluslararası ticaret ve siyaset, dünya ticaret görüşmelerinin tarihi ve Dünya Ticaret Örgütü. Üretim faktörlerinin uluslararası hareketi: Göç ve uluslararası doğrudan yatırımlar; teknoloji transferi ve bu süreçte çok uluslu şirketlerin rolü.

ECON 322 / ULUSLARARASI FİNANS
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: ECON. 202

Uluslararası finans piyasalarının kuramsal ve ampirik analizi; ödemeler dengesinde ayarlama ve döviz kuru; sabit ve dalgalı kur rejimlerinde makroekonomik politikaların etkisi; kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri; uluslararası arbitraj ve faiz eşitliği; avro-dolar piyasaları; finansal küreselleşme ve krizler.

ECON 322 / ULUSLARARASI FİNANS
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: ECON. 202

Uluslararası finans piyasalarının kuramsal ve ampirik analizi; ödemeler dengesinde ayarlama ve döviz kuru; sabit ve dalgalı kur rejimlerinde makroekonomik politikaların etkisi; kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri; uluslararası arbitraj ve faiz eşitliği; avro-dolar piyasaları; finansal küreselleşme ve krizler.

ECON 330 / SANAYİ EKONOMİSİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON. 201 or consent of the instructor

Eksik rekabet ortamında firma davranışları. Pazar hakimiyetinin elde edilmesi ve korunması. Pazar hakimiyetinin refah ve etkinlik üzerindeki etkileri. Firmalar arası stratejik etkileşim. Devletin rolü: rekabet politikaları. Eksik rekabet analizinin ana modelleri: Cournot ve Bertrand. Rekabeti sınırlayıcı faaliyetler: zımni danışıklık. Reklam, araştırma-geliştirme, icatlar ve yenilikler. Uluslararası ticaret

ECON 333 / OYUNLAR KURAMI VE STRATEJİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: ECON. 100 or ECON 101 or Econ 110 or ECON. 201

İş dünyası, iktisat, politika, ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet, pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.

ECON 340 / KAMU EKONOMİSİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON. 201 or consent of the instructor

Vergi prensipleri ve devletin ekonomideki rolü; sosyal refah kaybı ve optimal vergilendirme; kollektif karar alma ve kamu ekonomisinde yeri; gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi; enflasyon ve kamu finansmanı; refah ekonomisi; kamu sektörü kararları ve özelleştirme; proje değerlendirmesi ve maliyet-fayda hesaplamaları.

ECON 430 / DENEYSEL IKTİSAT
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30:00-14:15:00Ön Koşullar: (ECON. 201 and ECON. 333) or consent of the instructor

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.

ECON 432 / BİLGİ VE KONTRAT EKONOMİSİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON 201, LAW 435 or Econ/mgec 333

Karar vericiler arasındaki bilgi farkları ve bu farklardan doğan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kontratların analizi; Eleme (screening), imleme (signalling), ahlaki çöküntü (moral hazard) konuları; Sigorta, emek ve kredi piyasalarına, ihalelere, şirket finansmanına uygulamalar.

ECON 450 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 481 / TÜRKİYE EKONOMİSİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON. 202 or consent of the instructor

Türkiye ekonomisi ve Türk ekonomik kurumlarına giriş: Ekonominin yakın dönem tarihi; İçe- ve dışa-dönük stratejiler, siyasi kurumlar ve uzun-vadede büyüme; Kısa-dönemli iktisadi dalgalanmalar, enflasyon ve işsizlik; Para, mali ve döviz kuru politikaları; Dış ticaret ve sanayinin uluslararası rekabet gücü; Sermaye akımları, doğrudan uluslararası yatırımlar ve özelleştirme; Yerel ve küresel krizlerin ekonomi üzerindeki etkisi.

ECON 501 / EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: THURSSaatler: 8:30:00-11:15:00

Ekonomi teorisi ve uygulamalarında sıklıkla kullanılan matematikteki seçilmiş konuları kapsamaktadır. Bu başlıklar: Optimizasyon teorisine giris(çözümün varlığı, Sıkılığın alternatif tanımlanması, Weirestrass Teorisi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, içbükey ve yarı-içbükey fonksiyonlar; çözümün tanımlanması, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, uygunluk ve maksimum teorisi; parametrik monotonluk, kafesler, süper modülerlik; sabit nokta teorileri.

ECON 503 / MİKROEKONOMİ I
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: WEDSaatler: 10:00:00-12:45:00

Tüketici teorisi; üretim teorisi; genel denge ve refah

ECON 507 / MAKROEKONOMİ I
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUESSaatler: 10:00:00-12:45:00

Uzun vadeli ekonomik büyüme; örtüşen nesil modelleri; tüketim; tasarruf; yatırım; gerçek faiz oranları ve varlık bedelleri; para ve enflasyon.

ECON 509 / MAKROEKONOMİ KURAMI
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: WEDSaatler: 10:00:00-12:45:00

Ders iş çevrimi kuramı, dinamik stokastik genel denge modelleri, arama temelli işsizlik modelleri, mali piyasa etkinliği ve makroekonomik performans, uzun vadeli büyüme kuramlarını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.

ECON 511 / EKONOMETRİ I
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Olasılık ve istatistik konularının gözden geçirilmesi: rastsal değişken, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, beklentiler; çift değişkenli normal; örnekleme dağılımları; asimptotik teorisine giriş; yorum; sonuç çıkartmak. Lineer regresyon: şartlı beklenti fonksiyonu; çoklu regresyon; klasik regresyon modelleri; sonuç ve uygulamalar.