ARBC 301 / ARAPÇA III: ORTA DÜZEY
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

ARHA 121 / SANAT TARİHİ VE GÖRSEL KÜLTÜRE GiRiŞ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

Görsel ifadenin farklı dünya kültürlerinde ve farklı zaman dilimlerindeki incelemelerine genel bir giriş. Sanat tarihi kuramlarının sanat ve mimarlık eserlerinin analizine uygulanışını öğretmek amacıyla bazı sanat eserleriyle ilgili vaka çalışmaları kullanılacaktır. Araştırma ve akademik yazı yazma dersin anahtar unsurlarıdır.

ARHA 201 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ I-II -NEOLİTİK-KALKOLİTİK-TUNÇ-DEMİR ÇAĞLARI
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MONSaatler: 8:30:00-11:15:00

Anadolu?nun eski uygarlıklarına giriş. Dünyanın ilk tapınaklarının inşası, tarımın doğuşu, şehirleşmenin başlangıcı, metallerin yoğun olarak kullanımı ve uzun mesafeler arasında gerçekleştirilen ülkeler arası ticaret gibi insanlığın tarih öncesi dönemde gerçekleştirdiği sosyal gelişmelerin incelenmesi.

ARHA 315 / ESKİ YAKIN DOĞU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Dünyadaki ilk şehir ve devletlerin incelenmesi ve insan tarihine ait ilk kayıtların araştırılması. Sümer, Babil ve Asur uygarlıklarının arkeolojik veriler ve tarihi kaynaklarla ele alınması.

ARHA 318 / GEÇ ANTİK DÖNEM VE BİZANS SANATI
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Bu derste erken Hıristiyanlık ve Bizans Sanatı?nın çeşitli anıtlarının, kronolojik ve kapsamlı bir incelemesi olacaktır. Hıristiyan sanatının var olan en erken örnekleri, Roma kentinin mimarisi, Geç Roma mparatorluğu?nun doğu eyaletleri ve Konstantinople ve Balkanlardaki sanat ve mimari dersin temel konuları arasındadır. Geç Antik Dönem?de Hıristiyan sanatının ve kültürünün oluşumu, Bizans toplumundaki dini imgelerin teolojik ve işlevsel yönleri, Bizans kilise mimarisinin gelişimi ve komşu kültürlere etkisi.

ARHA 407 / KONSTANTİNOPOLİS/İSTANBUL (330-1453)
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis'in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi'nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.

ARHA 422 / İSLAM DÜNYASI'NDA SANAT VE MİMARİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Emevi, Abbasiler, Fatımiler, Moğollar, Selçuklar, Timurlar, Safeviler, Babür İmparatorluğu, ve Osmanlılar dönemlerine ait sanat ve mimarinin araştırılması. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu?ndan Türkiye Cumhuriyeti?ne kadar olan bölüme ağırlık verilir.

ARHA 440 / SANAT TARİHİNDE KURAM VE YAZIM
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURS*Saatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: ARHA. 121 or consent of the instructor

Sanat Tarihi alanındaki akademik bakış açılarını şekillendiren teorik tartışmalar ve tarih yazımı. Sanat Tarihi alanının kökenleri ve görsel kültür çalışmalarında kullanılan farklı yöntemleri içeren teorik okumalar dersin temelini oluşturacaktır.

ARHA 461 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Avrupa'nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik olarak Avrupa'da sanatın, mimarlığın ve görsel kültürün incelenmesi. Avrupa Sanat ve Mimarisinin farklı yönlerini incelerken bunları etkileyen sosyal, kültürel ve politik bağlamı dikkate alır.

ARHA 502 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ İİİ: GEÇ ROMA-BİZANS
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES*Saatler: 16:00:00-18:45:00

Geç Roma'dan Bizans'ın sonuna kadar olan dönemde günümüz Türkiyesi sınırları içinde kalan topraklardaki arkeolojik, sanat tarihsel ve tarihsel kaynakların incelenmesi. Roma İmparatorluğu topraklarında, kentler ve kırsal alanları da içerecek şekilde, yaşanan dönüşümler, uyarlamalar ve radikal değişimlerin irdelenmesi. Erken dönem İslam kültürlerinin Doğu Anadolu ve ötesine yaptığı etkinin tartışılması.

ARHA 517 / AKDENİZ'DE ROMA MEDENİYETİ ETKİLEŞİMLERİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Bu ders, Roma'nın Akdeniz coğrafyasında MÖ 8. yüzyılda ortaya çıkışı ile Geç Antik dönemi arasında oynadığı rol üzerine odaklanır. Yazılı kaynakların ve arkeolojik kalıntıların incelenmesi, ilişki ve etkileşimin Roma Medeniyetinin gücüne paralel olarak nasıl geliştiğini gösterir. Roma?nın yaşam, mimari ve sanat alanlarına etkisi bu egemenlik alanına girerken, aynı zamanda Roma toplumu ve görsel kültürü üzerinde görülen yabancı etkiler dikkate alınacaktır.

ARHA 523 / İSLAM DÜNYASI'NDA SANAT VE MİMARİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Emevi, Abbasiler, Fatımiler, Moğollar, Selçuklar, Timurlar, Safeviler, Babür İmparatorluğu, ve Osmanlılar dönemlerine ait sanat ve mimarinin araştırılması. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu?ndan Türkiye Cumhuriyeti?ne kadar olan bölüme ağırlık verilir.

ARHA 526 / ANTİK VE BİZANS KENT ÇALIŞMALARINDA MADDİ VE YAZILI KANITLAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00

Geç Antik ve Bizans dünyalarındaki kentsel yerleşimlerin oluşum ve dönüşüm süreçlerine dair kaynakların keşfedilmesi. Yazılı belgeler doğrultusunda Kent arkeolojisi ve maddi kültürün incelenmesi.Kent çevresi çalışmaları ve yerleşim arkeolojisi. Birçok kent ve kasabanın incelenmesi.

ARHA 527 / KONSTANTİNOPOLİS / İSTANBUL (330-1453)
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis'in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi'nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.

ARHA 550 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: WEDSaatler: 13:00:00-15:45:00

ARHA 561 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Avrupa'nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik bir izlekle Avrupa'da sanatın, mimarlığın ve görsel kültürün incelenmesi. Avrupa Sanat ve Mimarisinin farklı yönlerini incelerken bunları etkileyen sosyal, kültürel ve politik bağlamı dikkate alır.

ARHA 582 / DÖKÜMANTASYON VE KORUMA YÖNTEMLERİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MONSaatler: 13:00:00-15:45:00

Arkeolojik projelerde ve laboratuvarlarda kullanılan araç ve metotların sunumu. Uygulamalı alan, obje ve batık dokümantasyonu ve rekonstrüksiyonu. Sualtı ve kara buluntularının korunmasında kullanılan teknikler.

ARTS 201 / HAREKET SANATI
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Bu çalışma etkin hareket prensipleriyle kişisel ifadeyi, fiziksel ve duygusal katılımı desteklemeyi amaçlar. Kendimizi ve bizi çevreleyen dünyayı beden, zihin ve duygular aracılığıyla algılamayı, bedeni bütüncül -holistik ve sağlıklı- bir farkındalığa taşımayı hedefler.

ARTS 201 / HAREKET SANATI
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Bu çalışma etkin hareket prensipleriyle kişisel ifadeyi, fiziksel ve duygusal katılımı desteklemeyi amaçlar. Kendimizi ve bizi çevreleyen dünyayı beden, zihin ve duygular aracılığıyla algılamayı, bedeni bütüncül -holistik ve sağlıklı- bir farkındalığa taşımayı hedefler.

ARTS 301 / DÜNYA TİYATROSU I
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Tiyatro parçalarınn metinsel yorumu. Seçilmiş tiyatro metinleri esas olarak karakter, motivasyon, ve sebepsel dizi olarak analiz edilecektir. Ders hem türkçe hem de ingilizce dillerini içerecektir.

ARTS 301 / DÜNYA TİYATROSU I
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Tiyatro parçalarınn metinsel yorumu. Seçilmiş tiyatro metinleri esas olarak karakter, motivasyon, ve sebepsel dizi olarak analiz edilecektir. Ders hem türkçe hem de ingilizce dillerini içerecektir.

ARTS 350 / SANAT'TAN SEÇ KONULAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:15:00

ASIU 100 / EDEBİYAT VE TOPLUM
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Toplumsal düşüncelerin yaratıcı imgelem tarafından nasıl ifade ve temsil edildiğinin incelenmesi. Bir dizi edebi metin, film, görsel temsil ve belli bir tema ya da birbirine bağlı çeşitli temalarla ilgili yazılmış makalelerle tanışma. Feminizm, küreselleşme, göç, çevrecilik, postkolonyalizm, milliyetçilik gibi temalara odaklanma. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi.

ASIU 100 / EDEBİYAT VE TOPLUM
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Toplumsal düşüncelerin yaratıcı imgelem tarafından nasıl ifade ve temsil edildiğinin incelenmesi. Bir dizi edebi metin, film, görsel temsil ve belli bir tema ya da birbirine bağlı çeşitli temalarla ilgili yazılmış makalelerle tanışma. Feminizm, küreselleşme, göç, çevrecilik, postkolonyalizm, milliyetçilik gibi temalara odaklanma. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi.