ARHA 501 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ II: DEMİR ÇAĞI-ROMA
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MONSaatler: 9:00:00-11:50:00

Demir Çağı'ndan Roma dönemine kadar Türkiye hakkındaki materyal kalıntıları ve tarihi kaynaklar. Geç Hitit, Frig, Urartu ve Lidyalı kültür ve dönemleri, Yunan yerleşimleri, Türkiye?deki Pers hükümranlığı, Pergamon ve benzeri Helenistik krallıklar, Roma İmparatorluğu kent ve yerleşimleri. Bütün bu dönemler için, Akdeniz ve Yakın Doğu bağlamında Türkiye?de yaşanan gelişmeler.

ARHA 505 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUESSaatler: 18:10:00-20:30:00

Türkiye ve diğer ülkelerdeki kültürel miras yönetimi ve kurumlarının işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi ve bakış açısı kazandırılmasını amaçlar. Farklı modüller şeklinde tasarlanan dersler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri ve/veya Türkiye ve farklı ülkelerdeki kültürel miras yönetimi kurumlarından konuk olarak gelen uzmanlar tarafından verilmektedir. Toplumsal eğitim, koruma politikaları ve yaklaşımları, kültürel mirasın sürdürülebilirliği, ulusal ve uluslararası kültürel miras hukuku, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar ile arkeolojik ve tarihsel alanların yönetimi dersin ana konularını oluşturmaktadır.

ARHA 508 / İLERİ TARİH YAZIMI VE SANAT TARİHİ TEORİSİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: WEDSaatler: 9:00:00-11:50:00

Bu ders, sanat tarihi çalışmalarının kavram ve yöntemlerini, bunların farklı dönem ve bölgelerdeki görsel sanatlara uygulanmasını ve günümüz sanat eleştirisi ve kuramının tarihsel ve felsefi temellerini inceleyecektir.

ARHA 522 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES*Saatler: 12:00:00-13:50:00

Yüzyıllar içinde Osmanlı resim sanatına bakış, Osmanlı saraylarında minyatür, kitap ve albüm resmi yapımı, Batı ve Doğu görsel geleneklerinin birleşimiyle özgün bir üslubunun oluşumu. 17. yüzyıldan sonra Batı dünyası ve sanatı ile etkileşimin sonucunda Osmanlı resmindeki üslup değişikliği, duvar ve tuval resmi gibi yeni tekniklerin benimsenmesi ve 20. yüzyıl sanat akımlarına varış.

ARHA 527 / KONSTANTİNOPOLİS / İSTANBUL (330-1453)
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 17:00:00-17:50:00

Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis'in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi'nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.

ARHA 550 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 10:00:00-12:50:00

ARHA 552 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 15:00:00-15:50:00

ARHA 553 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 13:00:00-13:50:00

ARHA 557 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: FRISaatler: 9:00:00-11:50:00

ARHA 581 / DENİZ ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: WEDSaatler: 15:00:00-17:50:00

Soru ve sorunlarıyla araştırma alanı olarak sualtı arkeolojisi. Sualtı kültür mirasının yönetimi ve korunması kapsamlarında etkin konuların ele alınması. Önemli kazıların ve sualtı arkeolojisi tarihinde etkili bireylerin incelenmesi.

ARTS 301 / DÜNYA TİYATROSU I
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 15:00:00-15:50:00

Tiyatro parçalarınn metinsel yorumu. Seçilmiş tiyatro metinleri esas olarak karakter, motivasyon, ve sebepsel dizi olarak analiz edilecektir. Ders hem türkçe hem de ingilizce dillerini içerecektir.

ARTS 301 / DÜNYA TİYATROSU I
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 12:00:00-12:50:00

Tiyatro parçalarınn metinsel yorumu. Seçilmiş tiyatro metinleri esas olarak karakter, motivasyon, ve sebepsel dizi olarak analiz edilecektir. Ders hem türkçe hem de ingilizce dillerini içerecektir.

ASIU 100 / EDEBİYAT VE TOPLUM
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 9:00:00-9:50:00

Toplumsal düşüncelerin yaratıcı imgelem tarafından nasıl ifade ve temsil edildiğinin incelenmesi. Bir dizi edebi metin, film, görsel temsil ve belli bir tema ya da birbirine bağlı çeşitli temalarla ilgili yazılmış makalelerle tanışma. Feminizm, küreselleşme, göç, çevrecilik, postkolonyalizm, milliyetçilik gibi temalara odaklanma. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi.

ASIU 100 / EDEBİYAT VE TOPLUM
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 12:00:00-12:50:00

Toplumsal düşüncelerin yaratıcı imgelem tarafından nasıl ifade ve temsil edildiğinin incelenmesi. Bir dizi edebi metin, film, görsel temsil ve belli bir tema ya da birbirine bağlı çeşitli temalarla ilgili yazılmış makalelerle tanışma. Feminizm, küreselleşme, göç, çevrecilik, postkolonyalizm, milliyetçilik gibi temalara odaklanma. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi.

ASIU 102 / ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 14:00:00-14:50:00

"Öteki" kavramının incelenmesi. Bu terimin çoğunlukla, sosyal grupların kendi aralarında yarattıkları farklılıkları ve sınırları ortaya çıkarmak, ve içinde yaşanılan topluma ait görülmeyen insanları yabancılaştırmak amacıyla kullanılmasına değinilmesi. ?Öteki? Kavramının edebiyattaki temsillerine odaklanarak insanlığın belli bir dönem, mekan veya kültürel bağlamla sınırlı kalmaksızın ?yabancı? Ve ?bilinmez? Olana duyduğu ilginin nedenlerinin irdelenmesi. ?Öteki? Kavramının farklı dönem ve kültürlerde politik, dini, coğrafi, cinsiyet, etnisite ve ırk söylemleri bağlamında nasıl kurgulandığı ve algılandığının tartışılması. Kimlik arayışında öteki ve ötekileştirmenin rolününün sorgulanması.

ASIU 119 / FİLMLERLE TÜRKİYE TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE TOPLUMU
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 12:00:00-14:50:00

Cumhuriyet dönemi, Türk tarihi, kültürü ve toplumuna filmlerin bakış açısından bakmak. Farklı toplumsal öğelerin arasındaki ilişkileri, tarihsel bakış açısı ile tarihi gerçeklikler açısından değerlendirme. Azınlıklar, şehirleşme, İslam ve cinsiyet ilişkileri gibi ana temaları irdeleme.

BMSE 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2020Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES*Saatler: 13:00:00-14:50:00Ön Koşullar: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

CAMM 517 / HÜCRE KÜLTÜRÜ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUESSaatler: 17:30:00-19:30:00

Bir hücre kültürü laboratuvarının işleyişi, özellikleri, laboratuvarda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

CAMM 520 / SAĞLIK VE HASTALIK ALANINDA MİKRO VE NANOTEKNOLOJİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Mikro ve nano boyuttaki biyolojik sistemler ve bunların yenilenebilir tıp, hastalık modellemesi, teşhis ve tedavi alanlarındaki uygulamaları. Mikro ve nano yapıtaşları ve özellikleri, bunların montaj prosesleri ve bu yapıtaşlarından biyolojik problemlere çözüm üretecek daha büyük ölçekte sistemler geliştirilme süreçleri. Biyolojik ve kimyasal yapı ve bunların biyolojik olguları algılama veya teşhisinde, hücresel fonksiyonların manipülasyonunda, doku mühendisliğinde, patolojik süreçlerin modellenmesinde, terapötik moleküllerin taşınması ve hedeflendirilmesinde kullanımı. Biyomimetik yaklaşımla tasarlanan mikrofizyolojik sistemleri, çip üstü doku ve organ modelleri. Bu sistemlerin teknolojik etkileri ve translasyonel araştırmalardaki kullanımları.

CAMM 521 / BİYOTASARIM
Dönem: Fall 2020Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dizayn düşünce metodunun gerçek sağlık problemlerinin iş fikirlerine dönüştürülmesinde ve sağlık sektörünün dönüşümünde uygulanmasındaki etkileri. Tıp, teknoloji ve girişimcilik uzmanlarının katkıları ile sağlık IT’sinden fikri mülkiyet hakları ve tıbbi cihaz regülasyonlarına uzanan geniş bir yelpazede konuların tartışılması. Öğrencilerden oluşturulacak küçük takımlar halinde hastane tarafında çözüm bekleyen problemlerin pratik çözümlere uyarlanması.

CAMM 522 / HASTALIKTA VE SAĞLIKTA HÜCRE SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: WEDSaatler: 13:00:00-15:45:00

Hücre yapısı ve fonksiyonu, hücre sinyal yolakları, veziküler trafik, hücre bölünme döngüsü, ve hücre dışı matris. Hücre sinyaline giriş, G-proteini ile birleştirilmiş reseptörler, TGF-beta ailesi üyeleri sitokin reseptörleri, reseptör tirozin kinazları, proteoliz içeren yollar, gen kontrolleri ve sinyal entegrasyonu, hücre döngüsü ve ayrışması, membran trafiği, hücre iskeleti, kanser.

CAMM 523 / MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 10:00:00-12:00:00

Moleküler biyolojinin uygulamalı yönleri. Bilimsel bir disiplin olarak moleküler biyoteknolojinin ne olduğu, rekombinant DNA teknolojileri araçlarının hangilerinin uygulandığı ve endüstriyel mikrobiyoloji konuları. Moleküler biyoteknolojinin gelişimi, DNA, RNA ve protein sentezi, rekombinant DNA teknolojisi, DNA'nın kimyasal sentezi, çoğalması ve dizilimi, biyoinformatik, genomik ve proteomik, ökaryotik hücrelerde heterolog protein üretimi, yönlendirilmiş mutajenez ve protein mühendisliği, protein terapötikleri, terapötik ajanlar olarak nükleik asitler, aşılar, ticari ürünlerin rekombinant mikroorganizmalar ile sentezi, transgenik hayvanlar, moleküler biyoteknoloji ve toplum.

CAMM 524 / MEKANOBİYOLOJİ VE HÜCRE-MATRİKS ETKİLEŞİMLERİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 13:00:00-15:30:00

Hücrelerin dış ortamdaki fiziksel kuvvetlere tepki mekanizmaları ve gelişim, doku yenilenmesi ve patolojik süreçleri düzenleyen ilgili sinyalleşme mekanizmaları, hücre-matriks etkileşimleri ve dokuların yeniden biçimlenmesi gibi fiziksel uyaranların aracılık ettiği hücresel süreçler. Hücre iskeleti ve mekaniği, ECM ve hücre-matris etkileşimleri, dış fiziksel uyaranlara hücresel yanıtlar, mekanotransdüksiyon, gelişim mekanobiyolojisi, rejenerasyon ve doku yapılanmasında mekanobiyoloji, hastalık mekanobiyolojisi, hücre mekaniğinin analizi, hücre mekaniğinin manipülasyonu, mekanobiyolojinin uygulamaları