ASIU 128 / MÜZİK VE POLİTİKA
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00

Müzikle siyasetin tarih içindeki kesişim noktaları. Kuzey ve Güney Amerika’dan Asya’ya, dünyanın değişik ülkelerinde, dönemin ve politik ve tarihi bağlamında müzik ve şarkı sözleri. Siyasi propaganda ve protesto müzikleri.

BLAW 202 / TİCARET HUKUKU
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

Hukuka Giriş; Kamu Hukuku; Özel Hukuk; Türk Hukukuna Giriş (Türk Yargı Sistemi; Anayasa Hukuku; İdare Hukuku; Ceza Hukuku; Ceza Muhakemesi Hukuku) Türk Özel Hukuk Tarihi; Özel Hukukun Temel Kavramları; Kişiler Hukuku; Sözleşmeler Hukuku; Satım Sözleşmeleri; Haksız Fiil Hukuku; Kıymetli Evrak; Teminat Hukuku; Eşya Hukuku; Ticari İşletmeler; Şirketler Hukuku; Kurumlar Vergisi; Rekabet Hukuku; Fikri Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim; İş Hukuku.

BMSE 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00Ön Koşullar: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

CAMM 517 / HÜCRE KÜLTÜRÜ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUESSaatler: 17:30:00-20:10:00

Bir hücre kültürü laboratuvarının işleyişi, özellikleri, laboratuvarda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

CAMM 522 / HASTALIKTA VE SAĞLIKTA HÜCRE SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUESSaatler: 11:30:00-14:10:00

Hücre yapısı ve fonksiyonu, hücre sinyal yolakları, veziküler trafik, hücre bölünme döngüsü, ve hücre dışı matris. Hücre sinyaline giriş, G-proteini ile birleştirilmiş reseptörler, TGF-beta ailesi üyeleri sitokin reseptörleri, reseptör tirozin kinazları, proteoliz içeren yollar, gen kontrolleri ve sinyal entegrasyonu, hücre döngüsü ve ayrışması, membran trafiği, hücre iskeleti, kanser.

CAMM 523 / MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30:00-14:10:00

Moleküler biyolojinin uygulamalı yönleri. Bilimsel bir disiplin olarak moleküler biyoteknolojinin ne olduğu, rekombinant DNA teknolojileri araçlarının hangilerinin uygulandığı ve endüstriyel mikrobiyoloji konuları. Moleküler biyoteknolojinin gelişimi, DNA, RNA ve protein sentezi, rekombinant DNA teknolojisi, DNA'nın kimyasal sentezi, çoğalması ve dizilimi, biyoinformatik, genomik ve proteomik, ökaryotik hücrelerde heterolog protein üretimi, yönlendirilmiş mutajenez ve protein mühendisliği, protein terapötikleri, terapötik ajanlar olarak nükleik asitler, aşılar, ticari ürünlerin rekombinant mikroorganizmalar ile sentezi, transgenik hayvanlar, moleküler biyoteknoloji ve toplum.

CAMM 524 / MEKANOBİYOLOJİ VE HÜCRE-MATRİKS ETKİLEŞİMLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: WEDSaatler: 14:30:00-17:10:00

Hücrelerin dış ortamdaki fiziksel kuvvetlere tepki mekanizmaları ve gelişim, doku yenilenmesi ve patolojik süreçleri düzenleyen ilgili sinyalleşme mekanizmaları, hücre-matriks etkileşimleri ve dokuların yeniden biçimlenmesi gibi fiziksel uyaranların aracılık ettiği hücresel süreçler. Hücre iskeleti ve mekaniği, ECM ve hücre-matris etkileşimleri, dış fiziksel uyaranlara hücresel yanıtlar, mekanotransdüksiyon, gelişim mekanobiyolojisi, rejenerasyon ve doku yapılanmasında mekanobiyoloji, hastalık mekanobiyolojisi, hücre mekaniğinin analizi, hücre mekaniğinin manipülasyonu, mekanobiyolojinin uygulamaları

CAMM 525 / NADİR GENETİK HASTALIKLARIN İNSAN FENOTİPLERİNİN FONKSİYONEL IN VITRO DOĞRULAMASI
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-16:30:00

Nadir görülen genetik hastalıklar, klinikten in vitro yaklaşımlara kadar yaygın hastalıkları anlamaya nasıl yardımcı olur. Genetikten potansiyel nedensel gene: Potansiyel olarak hastalığa neden olan genleri tanımlamaya izin veren temel adımların açıklaması. Nadir mutasyonlar nasıl tespit edilir: 30 Kasım 2020/06 no.lu Enstitü Kurul Kararı 2/30 Yeni nesil dizileme teknolojilerine genel bakış. Hastalardan Dish’e: Birincil doku / hücrelerin oluşturulması, kültürü ve depolanması. Modelleme için araçlar nasıl hazırlanır. Moleküler genetik analizler: ekspresyon klonlama, transfeksiyon, mutagenez, gen düzenleme KO / KI. Biyokimya teknikleri: Western blot, fraksiyonlama, İmmünopresipitasyon. Hücre bazlı analiz: Canlılık, proliferasyon, sitotoksisite, yaşlanma ve hücre ölümü testleri. Doku ve hücre görüntülemenin gücü: İmmünofloresan, histoloji, konfokal, elektron mikroskobu, canlı görüntüleme. Omik tekniklerinin avantajları: Transkriptomik, Proteomik, Metabolomik. Bankta: Kültür ve biyokimya teknikleri. Nörodejenerasyonun Modellenmesi. Kanser In vitro Modelleme. Tezgahtan terapötik maddeye: Yüksek verimli hücresel analizden ilaç geliştirmeye.

CAMM 530 / MİTOKONDRİYAL HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL TEMELİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MONSaatler: 11:30:00-14:10:00

Mitokondriyal hastalık metabolizmasındaki biyokimyasal değişiklikler, belirli enzim aktivitelerinin değişimi, mekikler, biyokimyasal mitokondriyal belirteçler. Mitokondri, mitokondrinin metabolizmadaki rolü, enerji metabolizmasında mitokondrinin rolü, mitokondri ve yaşlanma, mitokondri ve oksidatif stres, mitokondri ve hücre ölümü, mitokondri üzerinde deneysel yöntemler hakkında yönergeler, mitokondriyal hastalıklar, makale ve İnceleme sunumu.

CAMM 532 / KANSER BİYOKİMYASI VE MİTOKONDRİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MONSaatler: 8:30:00-11:10:00

Amaç: Kanser metabolizmasındaki biyokimyasal değişiklikleri, bazı enzim aktivitelerinin değişimini, hormonları ve büyüme faktörlerini, biyokimyasal tümör belirteçlerini öğretmek. Kanser hücresine biyokimyasal bir yaklaşım, kanserde karbonhidrat metabolizması, kanser hücresinde ve sağlıklı hücrede glikoliz farklılıkları, kanser hücrelerinde ve sağlıklı hücrelerde pentoz fosfat yolu, kanser hücrelerinde ve sağlıklı hücrelerde trikarboksilik asit döngüsü, kanser hücrelerinde yağ asidi metabolizması ve sağlıklı hücreler, hücre sinyalizasyonu ile ilişkili yağ asidi metabolizmasının kanser hücreleri üzerindeki etkisi, hücre sinyallemesinin biyokimyası, hücre sinyal yolları, kanser metastazına biyokimyasal bir yaklaşım.

CAMM 535 / BİYOLOJİK VERİTABANLARININ TEMELLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:10:00

Amaç: veritabanı sistemleri kavramlarını anlama ve mevcut biyolojik veri tabanlarının ve veri analiz araçlarının verimli bir şekilde nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olma. Biyolojik veri tabanları, veri tabanı oluşturma ve yönetimi, sık kullanılan analiz araçlarına giriş. Farklı biyolojik veri türleri ve veri formatları, biyolojik veri düzenleme teknikleri, Hastalık merkezli veritabanları, veri işleme ve veri analiz araçları, biyolojik verilerin araştırılması ve analizi için web tabanlı biyoenformatik ortamlarının kapsamlı kullanımı.

CAMM 536 / PREKLİNİK UYGULAMA İÇİN 3D MODEL SİSTEMLERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUESSaatler: 11:30:00-14:10:00

Fizyolojik ve patolojik durumları taklit eden hücrelerarası matris karakteristiklerinin in vitro parametrelerinin irdelenmesi. 3D Kültür Sistemlerine Giriş. Hastalık ve Sağlık koşullarında 3D kültür sistemlerin uygulamaları. Sentetik ve Natürel Hidrojellerin 3D kültür sistemlerinde uygulamaları. 3D Kültür sistemlerinde deneysel dizayn parametreleri, Organoidler ve doku modelleri. Sferoid model oluşturma. 3D Arayüz Model sistemler: Kan-Beyin Bariyeri, Nöromusküler sistemler. 3D kültür sistemlerde Multiplex yaklaşımlar. 3D kültür sistemlerinde ilaç testleri. Mikroakışkan ve organ-on-chip sistemler.

CAMM 537 / HÜCRE ÖLÜM MEKANİZMALARI
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: WEDSaatler: 11:30:00-14:10:00

Hücre Ölümü Araştırma Alanında temel kavramları ve uygulamalarını öğrenmek. Hücre ölüm mekanizmalarına giriş. Programlı hücre ölümü ya da intihar. Apoptoz-Kaspazlar. Apoptoz-Ekstrinsik apoptoz ve ölüm receptörleri. Apoptoz-Bcl-2 ailesi üyesi proteinler. Apoptoz-İntrinsik (Mitokondriyal) ve hücre ölümü. Otofajik hücre ölüm. Otozis, Nekroptozis. Atipik hücre ölüm mekanizmaları: Anoikis-mitotik felaket. Atipik hücre ölüm mekanizmaları: Ferroptozis ve Entozis. Atipik hücre ölüm mekanizmaları: Parthanatoz ve Piroptoz.

CAMM 553 / 
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: THURSSaatler: 8:30:00-11:10:00

CAMM 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Ögrenciler hücresel ve moleküler tıp alanında yeni gelişmeleri ve uygulamaları, bu alanda dönem boyunca gerçekleştirilecek seminerlere katılarak takip edeceklerdir. Her dönem program koordinatörlerine 6 seminerin özetini sunacaklardır.

CAMM 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2022Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

CARD 314 / DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2022Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dolaşım sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; kalp yetmezliği, konjenital kalp hastalıkları, iskemik kalp hastalığı, kalp kapağı hastalıkları, kardiyomiyopatiler, hipertansiyon ve hipertansif kalp hastalığı, perikardiyal hastalıklar ve kalp tümörleri, ateroskleroz ve ateroskleroz dışı damar hastalıklarıdır.

CFIN 501 / FİNANSAL YÖNETİM I
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUESSaatler: 17:30:00-20:10:00

Paranin zaman degeri ve indirgenmis nakit akisi modeline giris; firmanin hisse degerinin azami olcude arttirilmasi; finansal varliklar, borclar ve hisse degerinin fiyatlandirilmasi; proje finansmani; risk ve getiri orani; yatirim maliyeti analizi; finansan saglama model ve teknikleri.

CHBI 201 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İLKELER VE HESAPLAMALAR
Dönem: Fall 2022Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: CHEM. 102 and CHBI 100 or consent of the instructor

Temel Kimya-Biyoloji Mühendisliği kavramları; problem çözme metodları; kütle ve enerji koruma hesapları. Kimya ve Biyolojik sistemlere yönelik uygulamalar. Bilgisayar ortamında süreçlerin simülasyonu. Kimya ve Biyoteknoloji endüstrisindeki süreçlerden örnekler.

CHBI 300 / BİYOKİMYA
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:40:00Ön Koşullar: Chem.102 and ENGR 201 or consent of instructor. Co-requisites: Must be taken with CHBI 300L

Protein Biyokimyası; enzim Kinetiği; metabolik yolaklar; membran yapı-işlev ilişkisi; sinyal iletimi, DNA replikasyonu ve gen anlatımı. Laboratuar çalışması

CHBI 305 / ISI VE KÜTLE TRANSFERİ
Dönem: Fall 2022Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: CHBI. 301 or consent of the instructor

Isı transfer mekanizmaları. Enerji dengesi denklemleri. Kondüksiyon,konveksiyon ve radyasyon ile ısı transferi. Isı transferi katsayıları. Isı transfer donanımları. Kütle transferi, Fick Yasası. Konvektif kütle transferi.