COMP 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WEDSaatler: 13:30:00-15:20:00

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.

COMP 291 / YAZ STAJI I
Dönem: Summer 2017Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ACWR 101

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

COMP 319A / MOBİL CİHAZ PROGRAMLAMA-ANDROID
Dönem: Summer 2017Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: COMP. 202 or COMP. 132 or consent of the instructor

Bu ders, mobil cihazlar uzerinde yazilim ortamlari ve dillerini kapsamaktadır. Mobil cihaz mimarisi ve yazılım geliştirme ortamları, MIDP Uygulama Modeli, Kullanıcı Arayüzü Kütüphaneleri, Yüksek Seviye Kullanıcı Arayüzü Bileşenleri, Alçak Seviye Kullanıcı Arayüzü Kütüphaneleri, MIDP veritabanı kütüphaneleri. Mobil cihaz işletim sistemi ortamları ve Symbian, Android, Mobile Windows derste işlenmektedir.

COMP 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2017Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: COMP 291 and ACWR 106-102-103-104-105-107

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ECON 201 / MİKROEKONOMİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00Ön Koşullar: ECON. 101 or ECON. 100

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

ECON 202 / MAKROEKONOMİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 15:30:00-17:20:00Ön Koşullar: ECON. 102

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.

ECON 557 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2017Kredi 1Günler: TUES WED THURS FRISaatler: 9:30:00-17:30:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 559 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2017Kredi 1Günler: MON TUES WED THURS FRISaatler: 14:00:00-17:30:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ELEC 291 / YAZ STAJI I
Dönem: Summer 2017Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ELEC 100 and ACWR 101

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüstri tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ELEC 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2017Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (ELEC 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüstri tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Summer 2017Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Summer 2017Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

ENGR 200 / MÜHENDISLER IÇIN OLASILIK VE RASSAL DEĞIŞKENLER
Dönem: Summer 2017Kredi 4Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 15:30:00-17:20:00Ön Koşullar: MATH. 106 or consent of the instructor

Olasılığa giriş, kümeler, koşullu olasılık, toplam olasılık kuramı ve Bayes kuralı; bağımsızlık, sayma; ayrık rastgele değişkenler, rastgele değişken fonksiyonları, beklenen değer, ortalama ve değişinti; sürekli rastgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonları; çoklu rastgele değişkenler, türetik dağılımlar, istatistiğe giriş, veri işleme, örnekleme dağılımları, ortalama, değişinti ve orantılarla ilgili çıkarımlar; eğri oturtma ve bağlanım.

ENGR 400 / MÜHENDİSLER İÇİN KURUMSAL DİNAMİKLER
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00Ön Koşullar: MATH. 203 or consent of the instructor

Kurumsal dinamiklere genel bakış, kariyer planlaması, organizasyon içinde davranış biçimleri, kurumsal kültür, karar platformları (kurum organları, yetki seviyeleri, kriz ve stres yönetimi), müşteri odaklı organizasyon, mühendisler için iş ahlakı prensipleri. Bu derste çeşitli vaka çalışmalari yapılacaktır. Ayrıca çeşitli kurumlardan üst düzey yöneticiler tecrübelerini aktarmak için konuşmalar yapacaktır.

ETHR 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHR 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 15:30:00-17:20:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHR 109 / ÇEVRE ETİĞİ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00

Son zamanlarda giderek artan çevresel sorunlarla birlikte çok önem kazanan çevre etiği konusuna giriş. Doğanın değeri ve manevi önemiyle ilgili kuramsal konular odaklı araştırmalar. Bu bağlamda davranış, değer ve sorumlulukla ilgili teoriler ve tartışmalar.

ETHR 113 / ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:30:00-15:20:00

Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme.

ETHR 113 / ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00

Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme.

ETHR 113 / ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00

Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme.

GERM 201 / ALMANCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-13:20:00

Almanca bilmeyen öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin tanıtılması ve de Alman kültürüne giriş yapılması. Öğrencilere temel konularda basit soru ve yanıt kalıplarının öğretilmesi. Gündelik ihtiyaca yönelik iki yönlü konuşmanın geliştirilmesi. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A1 düzeyinin ilk yarısına denk gelir.

GERM 202 / ALMANCA II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:30:00-11:20:00Ön Koşullar: GERM. 201 or consent of the instructor

Almanca seviyesi düşük öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik. Alman kültürü ile ilgili bilgileri artırmayı amaçlayarak öğrencilerin rutin durumlarda sade bir şekilde iletişim kurabilmesine olanak tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A1 düzeyinin ikinci yarısına denktir.

HIST 100 / MODERN TÜRKİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
Dönem: Summer 2017Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: HIST 301 or HIST 302

Modern Türkiye Tarihine, giriş. 19 ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tarihine okumalar ve belgeseller üzerinden analitik bir bakış.

HIST 409 / CINSIYET KÜLTÜR POLITIKA
Dönem: Summer 2017Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:30:00-15:20:00

Toplumsal cinsiyetin kamu ve özel hayattaki rolü ve bunun politik, kültürel ve sosyal çıkarımları.