Program Hakkında

 

Programımız İngilizce dil becerileri, akademik yazma ve makale yazma becerileri ile eğitim teknolojileri vasıtasıyla İngilizce dilinde eğitim verme becerilerini geliştirmek isteyen Öğretim Elemanı ve Araştırmacılara özel olarak tasarlanmıştır.

Programımız uzaktan ve çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecektir.


Program Tarihleri

25 Ocak – 13 Şubat 2021 (3 hafta)

 


İngilizce Seviyesi Koşulları

Adayların, program içeriğinden mümkün olan en yüksek verimi alabilmeleri adına, CEFR B1+ ve üzerinde İngilizce seviyesinde olmaları beklenmektedir.

Tüm adaylardan, güncel İngilizce seviyelerinin belirlenmesi için “Online Seviye Belirleme Sınavı” almaları istenecektir. Sınav sonucuna göre de adaylara programa katılım uygunlukları hakkında bilgi verilecektir.

Alternatif olarak başvurunuza aşağıdaki sınav sonuçlarından birini ekleyebilirsiniz. Belirttiğiniz sınav sonucu incelenecek ve dil seviyesi koşulunu sağlayıp sağlamadığınız hakkında size bilgi verilecektir.

  • YDS / E-YDS – Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.
  • TOEFL IBT – Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 2 yıldır.
  • PTE Academic (Pearson Test of English) – Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 2 yıldır.
  • CAE/CPE: Grade of C – Sınava giriş tarihinden itibaren geçerlilik süresi 3 yıldır.

 


Program Detayları

Programımızda üç temel eğitim unsuru vardır:

1. İngilizce Dil Merkezi (ELC) Dersleri

Bu derslerde akademik yaşam ve araştırma alanlarında pratik yapma ve yetkinlikleri geliştirmeye odaklanılacaktır. Dersleri eğitim içeriğinde araştırma makalesi yazma, alıntı yapma, sunum yapma ve konuşma düzenleme konularını geliştirme üzerinde durulacaktır.

İngilizce Dil Merkezi (ELC) Dersleri Kazanımları:

• Etkili akademik iletişim için İngilizce kullanımını uygulama ve geliştirme
• Eleştirel ve analiz becerilerin geliştirilmesi
• Akademik fikirlerin sunum ve iletim becerilerinin edinilmesi
• Araştırma projeleri için ön okuma, eleştirel okuma ve not alma becerileri
• Sözlü sunum ve ikna tekniği becerileri

Detaylı Bilgi

Bu dersler, daha etkili bir akademik iletişim için İngilizce kullanımını uygulama ve geliştirmeye yönelik temel bir beceri temeline odaklanacaktır. Öğretim uygulamaları daha çok, mevcut akademik çalışmaların araştırılması ve değerlendirilmesi yoluyla bilgilerin işlenmesi, eleştirel ve analitik becerilerin geliştirilmesi, akademik fikirlerin sunulması ve iletilmesi gibi akademik becerilerin geliştirilmesine odaklanacaktır.

Öğrenme yöntemleri olarak seminer ve etütler uygulanacaktır. Faaliyetler öğretmen girdisinin yanı sıra metinlerin değerlendirilmesini, yayınlanmış literatürün analizini, mini araştırma ve tartışma sunumlarını içeren bireysel ve grup çalışmalarını içerecektir.

Okuma oturumlarının ana odağı, eldeki araştırma projesi için doğru metinleri seçmek, ön okuma becerileri, eleştirel okuma becerileri ve okuma metinlerinden not almak veya metinleri açıklamak olacaktır.

Dinleme oturumları çoğunlukla not alma becerilerini üzerine olacaktır. Ayrıca ders içeriğinin anlaşılması, dinleme sürecinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında kod çözme ve geliştirmeye odaklanacaktır.

ELC programının konuşma bileşeni, katılımcılara kültürel alışkanlıkları ve konuşmayı, sözlü ve sözsüz mesajları ve sözlü sunum ve ikna tekniklerini tanımak için gerekli becerileri geliştirme ve güçlendirme fırsatı vermeyi amaçlamaktadır.

2. Akademik Yazma Merkezi Dersleri

Bu derslerde daha özlü, sistemli ve etkili makale yazma tekniklerini geliştirmek için, literatür taramaları, örnek incelemeleri, sınıf içi yazma çalışmaları, meslektaş değerlendirmesi ve geri bildirimden faydalanma gibi farklı içeriklerden yararlanılacaktır. Derslerimiz, katılımcıların yazma becerilerini geliştirmelerini, makalelerini güçlü hipotezler etrafında şekillendirmelerini ve dergiler ile yayın kuruluşlarının yayınlayacakları makalelere yönelik beklentilerini daha iyi anlamalarını sağlayacak çalışmalar üzerine odaklanacaktır.

Akademik Yazma Merkezi Dersleri Kazanımları:

• Makale yazımı kurallarını öğrenme ve hatırlama
• Doğru ve etkili araştırma sorusu oluşturma
• Etkili hipotezler etrafında yazının yapılandırılması ve etkili abstrakt/özet oluşturulması
• Makale yazımı için etkili literatür tarama becerileri
• Yazım süreci stratejileri
• Makale düzenlemeyi kolaylaştıracak stratejiler
• Geribildirimi faydalı şekilde kullanma
• Akademik makale içeriklerinin sözlü sunumunun deneyimlenerek geliştirilmesi

Detaylı Bilgi

Akademik Yazma Merkezi tarafından verilecek dersler, araştırmacılara akademik makale yazımı gelenekleri ve kurallarını öğrenme ya da hatırlama, örnekler üzerinde inceleme ve kendi makalelerine uygulayıp merkezimiz çalışanlarından geri bildirim alabilme imkanı sağlayacaktır.

Makale yazımı geleneklerini incelerken özellikle odaklanacağımız konular verimliliği arttıracak yazım öncesi ve yazım esnası stratejilerin kullanımı, başarılı hipotez yazımı ve hipotezin makale boyunca güçlü şekilde desteklenmesi, etkili makale özeti yazımı, alana uygun dil kullanımı ve derginin istediği referans yöntemlerinin doğru uygulanması olacak. Bir diğer ana konumuz ise makalenin ilk taslağı tamamlandıktan sonra kullanılabilecek ve makaleyi düzeltme ve düzenlemeyi kolaylaştıracak stratejiler olacak. Katılımcı grubumuzun ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin yazdıkları makalelere nasıl geri bildirim verileceği üzerine de dersler ekleyebileceğiz.

Derslerimizde öncelikli amacımızdan biri katılımcıların programda edindikleri bilgi ve deneyimin, araştırmalarını sürdürdükleri alana uygun olmasını sağlamaktır. Dolayısıyla kullanılan örnekler ve anlatılan yazma geleneklerinin çeşitli olmasına ve grup çalışmalarında katılımcıların kendi alanlarından diğer katılımcılarla çalışmasına özen gösterilecektir.

Bir diğer amacımız, katılımcılarımızın program esnasında bir makale ya da kitap bölümü yazmaya başlamalarını ya da halihazırda üzerinde çalıştıkları bir projeyi geliştirmelerini motive edebilmektir. Bunun için literatür taraması gibi çalışmalarda araştırmacıların üzerinde çalıştıkları ya da çalışmayı planladıkları bir konu üzerinde tarama yapması desteklenecektir. Bu doğrultuda, programın son üç dersi, katılımcıların Yazı Merkezi’nde birebir görüşme yapıp kendilerine özel geri bildirim alabilmeleri için ayrılmıştır.

Programın son günlerinde katılımcılar 3 hafta boyunca üzerinde çalıştıkları (ya da program katılmadan önce yazıkları) araştırma projesini kısa birer sunumla diğer katılımcılarla paylaşacak ve akademik makalelerin içeriklerinin sözlü olarak nasıl sunulabileceğini deneyimleyerek öğrenecekler.

3. KOLT Dersleri

Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) ekibiyle gerçekleştirilecek buluşmalar vasıtasıyla, katılımcıların İngilizce dilinde daha açık ve etkin ders vermeyi öğrenmesi, günümüzün yaygın eğitim teknolojilerini bire bir kullanması, İngilizce dilinde sunum yapma ve öğretme becerilerini gözlemleyebilecekleri “mikro eğitim” oturumlarını deneyimlemesi hedeflenmektedir.

KOLT Dersleri Kazanımları:

• İngilizce dilinde etkin ders verme yetisi
• İngilizce sunum yapma becerilerinin geliştirilmesi
• Verilen İngilizce eğitimlerin netliğinin ve etkinliğinin artırılması
• Ders tasarım becerilerinin ve öğrenci merkezli öğretim metotlarının geliştirilmesi
• Ders içeriklerinin anlaşılır bir şekilde aktarılması ve kullanılan ders hazırlama stratejilerinin öğrenci tarafından anlaşılabilir hale getirilebilmesi
• Ders dinleme sürecinin planlanmasının ve değerlendirilmesinin geliştirilmesi
• Konuşma ve telaffuz kaygısıyla başa çıkmak için stratejilerin ve ipuçlarının belirlenebilmesi
• Ders içeriği ve dilinin hazırlanmasındaki önemli noktaların öğrenilmesi
• Herhangi bir disiplin dersinin İngilizce verilmesini kolaylaştıracak pratik ve uygulanabilir bir ders planı oluşturma

Detaylı Bilgi

KOLT’un İngilizce Öğretme Atölyesi ve Öğretme Uygulaması, ana dili İngilizce olmayan ancak bu dili ana eğitim aracı olarak kullanan eğitmenler için tasarlanmıştır. Katılımcılar verecekleri İngilizce eğitimlerin netliğini ve etkinliğini artırmak için pratik ve uygulanabilir stratejiler öğreneceklerdir. Katılımcılara, öğrencilerin konu anlama ve ustalık düzeylerini arttırken İngilizce’de kendinden emin öğretim metotları (dersler, seminerler ve laboratuvar saatleri) tasarlamak ve sunmak için işlevsel yaklaşımlar ve somut ipuçları sağlanacaktır. Atölye, öğrencilerin kavrayışını kolaylaştıran ve arttıran etkili ders yapılarını, anlatımda görsel dilin doğasını ve kullanımını, öğrencilerin tartışmalara katılımını sağlama stratejilerini, belirli disiplinlerde konuşma yapma ipuçlarını, sınıfta iletişimin önemi ve etkili ve öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini kapsayacaktır.

Ana atölyeyi, katılımcıların eğitmen desteği ile kendi örnek derslerini tasarlayacakları bir ders hazırlama atölyesi izleyecektir. Son olarak, katılımcılar örnek bir ders vererek ve öğretim becerileri ve İngilizce kullanımı hakkında hem akran hem de eğitmen geribildirimi alacaklardır. Katılımcılardan, akranlarının derslerini gözlemlemek, tüm katılımcılara sunulan eğitmen geri bildirimlerinden yararlanmak ve akran geri bildirimlerine katkıda bulunmak üzere örnek ders uygulamasının tüm oturumlarına katılmaları beklenmektedir. Toplamda, katılımcılar üç haftalık program süresince yaklaşık 10 saatlik KOLT oturumlarını tamamlayacaklardır.


Program Akışı

Örnek program çizelgesi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

Academic English Program for Researchers (Sample Table)

 

* Program boyunca dersler video olarak kaydedilecek ve dersleri kaçıran katılımcılar ile paylaşılacaktır.

 


Başvuru

Online başvurunuzu başlatmak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba – 17.30


Program Ücreti

Toplam program ücreti 4,400 TL’dir.

Toplam program ücretine eğitim ve tüm çevrimiçi (online) ders materyalleri dâhildir.

İndirim Koşulları:

Programın eğitim ücreti üzerinden, aşağıdaki koşullara yönelik indirim uygulanmaktadır:

  • Vehbi Koç Vakfı eğitim kurumlarında (ilköğretim, lise, üniversite) kendisi ya da birinci derece yakını (anne, baba, kardeş) okumuş ya da okumakta olan adaylara %10,
  • Kendisi ya da birinci derece yakını Koç Grubu çalışanı ya da aktif KoçAilem üyesi olan adaylara %10,
  • Kendisi ya da birinci derece yakını Koç Üniversitesi çalışanı ya da kendisi Koç Üniversitesi lisansüstü öğrenci olan adaylara %20 indirim uygulanır.

Not: Birden fazla indirim şartını sağlayan adaylara, daha yüksek olan indirim oranı uygulanır. İndirimler birleştirilemez.

 


İletişim

Telefon: 0212 338 0943

E-mail: english-for-researchers@ku.edu.tr