DOS 162 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ II
Dönem: Spring 2023Kredi 1Günler: WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

Yaratıcılığı görselliğe aktarabilme becerisi, bellek üzerinden materyale plastik sanatların temelini oluşturan sanat felsefesi üzerine gelişecek olan sanat kültürü yapısıdır. Öğrenciler, aynı zamanda kendi çalışmalarını sorgular ve estetik farkındalık yaratır. Özgün bir yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirmenin yanı sıra, öğrenciler disiplinlerarası etkileşim konusunda ve duyusal algıyı somutlaştırma becerisine de sahip olacaklardır.

DOS 163 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ III
Dönem: Spring 2023Kredi 1Günler: WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

Sanat yapıtlarını değerlendirirken kullanılacak terimlerin doğru olarak kavranmasını, özellikle de sanat yapıtını okuma becerisi edinilmesini amaçlar. Sanatın sosyolojik, kültürel ve ontolojik yapısını daha detaylı incelemeye başlayıp, bu aşamada kaygılarını materyal ile anlatım durumunu kavrayacaklardır. Öğrencilerin, kendi gelişim çizgileri içinde, konularını belli bir disiplin çerçevesinde projelendirerek uygulama yetisi kazanmaları da amaçlanmaktadır.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 550 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: WEDSaatler: 8:30:00-11:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 553 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MONSaatler: 8:30:00-11:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 553 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 555 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: WEDSaatler: 11:30:00-14:15:00

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.

DTES 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

EBME 510 / KANITA DAYALI TIP
Dönem: Spring 2023Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu iki günlük blok kanıta dayalı TIP’ın temel ilkelerini interaktif bir şekilde açıklar. Araştırma makaleleri eleştirel olarak değerlendirilir.

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: INTL. 203 or consent of the instructor

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.

ECIR 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: ECON. 202 or consent of the instructor

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.

ECIR 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ECON. 202 or consent of the instructor

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 101 / MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

İnsan davranışı ve rasyonalite; kaynak kısıtı altında bireysel karar süreçlerinin temel ilkelerine giriş; piyasa ekonomisinin işleyişi: talep, arz ve piyasa dengesi; fiyat mekanizması ve kaynakların dağılımı; ekonomik etkinlik, piyasada farklı rekabet biçimleri ve kamu müdahalesi.

ECON 101 / MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

İnsan davranışı ve rasyonalite; kaynak kısıtı altında bireysel karar süreçlerinin temel ilkelerine giriş; piyasa ekonomisinin işleyişi: talep, arz ve piyasa dengesi; fiyat mekanizması ve kaynakların dağılımı; ekonomik etkinlik, piyasada farklı rekabet biçimleri ve kamu müdahalesi.

ECON 102 / MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: ECON 101 or ECON 100

Bir bütün olarak ulusal ekonomi analizine giriş; ulusal çıktı, işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının belirleyicileri gibi makroekonomik konulara genel bakış; belli başlı makroekonomik modeller ve makroekonominin temel ilkelerinin Türkiye ve diğer ülkelerden örneklerle incelenmesi; konjonktür dalgalanmaları ve istikrar politikaları; uzun vadeli ekonomik büyüme; para ve para politikası; kamu harcamaları, vergiler ve maliye politikası.

ECON 102 / MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: ECON 101 or ECON 100

Bir bütün olarak ulusal ekonomi analizine giriş; ulusal çıktı, işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının belirleyicileri gibi makroekonomik konulara genel bakış; belli başlı makroekonomik modeller ve makroekonominin temel ilkelerinin Türkiye ve diğer ülkelerden örneklerle incelenmesi; konjonktür dalgalanmaları ve istikrar politikaları; uzun vadeli ekonomik büyüme; para ve para politikası; kamu harcamaları, vergiler ve maliye politikası.

ECON 201 / MİKROEKONOMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: ECON. 101 or ECON. 100

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

ECON 201 / MİKROEKONOMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: FRISaatler: 14:30:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON. 101 or ECON. 100

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

ECON 202 / MAKROEKONOMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON. 102

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.