CHEM 100 / TEMEL KİMYA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Genel ve organik kimyaya girişte temel kavramlar: Madde, ölçümler, periyodik tablo, bileşikler, kimyasal bağlar, moleküller arası etkileşimler, mol-kütle ilişkileri, stokiyometri ve reaksiyon dengeleme, kimyasal reaksiyon hızları, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler, asit-baz teorisi, nükleer kimya, organik kimyada fonksiyonel gruplar, aminler, alkoller, karboksilik asitler, amino asitler-proteinler, lipidler ve karbonhidratlar.

CHEM 102 / GENEL KİMYA II
Dönem: Spring 2023Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM. 101 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 104 / MÜHENDİSLİK İÇİN KİMYA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Genel kimyanın temelleri ve kuantum mekaniğe giriş, kimyasal bağlanma, moleküler yapı, maddenin halleri ve faz geçişleri, moleküller arası etkileşim, kimyasal denge, termodinamik / termokimya, asit-baz dengesi, malzeme kimyası ve spektroskopi

CHEM 200 / SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN ORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM. 103 and CHEM 103L or consent of the instructor

Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organic kimya konuları. Alifatik ve aromatic hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbohidratlar; polimerler ve polimerik biomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC)

CHEM 204 / ALETSEL TEKNİKLER
Dönem: Spring 2023Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM 102 or consent of instructor

Spektroskopi, kromatografi, elektrokimya, isil analiz ve yüzey analizi ile ilgi aletsel tekniklerin temel prensipleri. Laboratuvar bileseni.

CHEM 207 / ORGANİK KİMYA II
Dönem: Spring 2023Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM. 206

Aromatik yapılar ve nükleofilik aromatik reaksiyonlar, aldehit ve ketonlar, karbonillerin nükleofilik katılma ve yer değiştirme reaksiyonları, """-doymamış bileşikler, karboksilik asit kimyası, aminler, esterler, fenol kimyası, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, isim reaksiyonları.

CHEM 302 / FİZİKSEL KİMYA II
Dönem: Spring 2023Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHEM. 301 or consent of the instructor

Elektrokimya, diferansiyel denklem teorisi, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 304 / KİMYADA MATEMATİKSEL YÖNTEMLER
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM 102 and MATH 106 or consent of the instructor

Kimyasal özelliklerin seri açılımlarıyla ifadesi ve kimyasal termodinamik, kuantum kimyası, kimyasal kinetik ile istatistik termodinamikteki uygulamaları. Deneysel verilere eğri uydurması, en küçük kareler yöntemi, optimizasyon ve Monte Carlo yöntemi. Sayısal verilerde enterpolasyon ve ekstrapolasyon. Tek boyutlu, doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri. Nümerik türev alma ve integral hesaplama. Sıradan diferansiyel denklemlerin doğrusal, doğrusal olmayan sabit katsayılı ve kuvvet serileri çözümleri. Doğrusal denklem setleri. Kuantum kimyasında özdeğer denklemleri.dönüşümü.

CHEM 306 / İNORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2023Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM. 204 or consent of the instructor

Çeşitli inorganik ve organometal bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teoriler, ligand alanı teorisi, inorganic kimyanın sentez ve mekanistik cepheleri.

CHEM 398 / KİMYA ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kimya alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

CHEM 398 / KİMYA ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kimya alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

CHEM 501 / İLERİ FİZİKSEL KİMYA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

İleri seviyede termodinamik yasaları, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları, kimyasal denge, elektrokimya, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı.

CHEM 503 / İLERİ ANORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

İleri seviyede anorganik ve organometalik bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teorileri, grup teorisi, ligand alanı teorisi, anorganik kimyanın sentez mekanizmaları, asit-baz reaksiyonları, kristal alan teorisi, koordinasyon kimyası.

CHEM 590 / DOKTORA TEZ DERSİ
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

DOKTORA TEZ DERSİ

CHIN 201 / ÇİNCE I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Temel gramer ve sözcük bilgisi, dinleme ve konuşma becerileri. Gazete, şiir, ve özgün metinleri okuma.

CHIN 201 / ÇİNCE I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Temel gramer ve sözcük bilgisi, dinleme ve konuşma becerileri. Gazete, şiir, ve özgün metinleri okuma.

CHIN 202 / ÇİNCE II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHIN. 201 or consent of the instructor

CMGM 502 / SORUMLU KÜRESEL LİDERLİK
Dönem: Spring 2023Kredi 1Günler: FRI SATSaatler: 10:00:00-17:00:00

Geniş bir paydaş grubunu dikkate alan sorumlu liderlik. Değişik sektörlerde panel tartışmaları. Küresel liderliği insanlar, kar ve dünya açısından incelemek. Küresel kurumlardaki sorumlu liderlik konusunda vaka çalışmaları.

CMGM 508 / GLOBAL YÖNETİM UYGULAMALARI
Dönem: Spring 2023Kredi 2Günler: MONSaatler: 14:30:00-17:10:00

Çokuluslu şirketlerin global stratejilerini uygulayabilmek için sağlamaları gereken etkin organizasyon yapıları. Global gelişmelerin ve yeni trendlerin yıkıcı stratejiler ile ilişkisi. Çok uluslu yapılarda işbirliği yapılması ve insana dokunan sorunların çözülmesi.

CMGM 530 / İŞLETMEDE KÜRESEL DEĞİŞMELER
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURSSaatler: 17:30:00-20:15:00

Şirket yönetim kurulları ve yöneticilerin perspektiflerinden küresel gelişmeler. Yeni akımların takip edilmesi. Siyasal, ekonomik, teknolojik, sosyal ve çevresel gelişmeler.

CMSE 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

COMP 100 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

Bilgisayarlar, programlama, algoritmalar ve programlama dillerine genel bakış. Python ile programlama: Veri tipleri, değişkenler, operatörler. Kontrol Bilgisayarlar, programlama, algoritmalar ve programlama dillerine genel bakış. Python ile programlama: Veri tipleri, değişkenler, operatörler. Denetim deyimleri: şartlar, döngüler, yineleme. Dize düzenleme. Fonksiyonlar, özyineleme, ayrışma ve soyutlama. Demet, liste, sözlükler. Örtüşme, değişebilirlik, klonlama. Dosyalar. Nesneye yönelik programlama, sınıflar, kalıtım. Test, hata ayıklama, istisna yönetimi, program verimliliği.

COMP 106 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ İCİN AYRİK MATEMATİK
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Mantık, matematiksel akıl yürütme, kümeler, fonksiyonların büyüme hızı, algoritma karmaşıklık analizi, sayı kuramı, matematiksel tümevarım, kombinatorik, yineleme, çıkaran fonksiyonlar, bağıntılar, çizgeler ve hesaplama modelleri konularını içeren bir giriş dersi.