Koç Üniversitesinin Akademik Şikayet Prosedürü akademik konularla ilgili olarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının şikayetleri ile ilgili çözüm bulmaya yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Öğrenci Şikayetleri

Öğrenci, öğretim elemanının kendi akademik performansını veya öğrenim hayatını etkileyecek bir kararını, davranışını veya ihmalini fark ettiği zaman, şikayet prosedürü iki hafta içerisinde başlatılmalıdır.

– Bir öğretim elemanına yönelik akademik şikayeti bulunan bir öğrenci öncelikle konuyu şahsi olarak o öğretim elemanı ile görüşmeye çalışmalıdır.

– Eğer öğrenci konuyu şahsi olarak o öğretim elemanına götürdüğünde tatmin olabileceği şekilde çözmekte başarısız kalırsa, kendi fakültesinin Dekanlığına yazılı olarak bir dilekçe sunabilir. Öğretim elemanının nihai cevabını aldıktan sonraki bir hafta içerisinde, öğrenciden yazılı olarak farkına vardığı olayı, aradığı belirli çözümü ve öğretim elemanının cevabını raporlaması istenir.
Dekan konuya dahil olan öğrenci, öğretim elemanı ve diğer fakülte üyeleriyle ayrı olarak görüşebilir ya da eğer tüm taraflar kabul ederse hep birlikte konuyu çözmek için görüşebilirler.
Dört hafta içerisinde Dekan’ın kendi kararını öğrenciye ve öğretim elemanına yazılı olarak bildirmesi beklenir.

– Öğrenci bir hafta içerisinde Dekan’ın kararını temyiz ederek, gerekçeli bir dilekçe ile konuyu Üniversite Yönetim Kuruluna götürebilir. Dilekçe, teslim tarihini takip eden ilk Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür. Verilen kararın dört hafta içerisinde yazılı olarak öğrenciye bildirilmesi gerekmektedir.

Eğer konuya dahil olan öğretim elemanı Dekanın kendisi ise ikinci adımda yer alan Dekanlığa sunulacak dilekçenin Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı’na direkt olarak sunulması gerekir.

Sınav Notlarına İtiraz

– Öğrenciler yazılı sınav, proje vb. değerlendirmelerin sonuçlarıyla ilgili olarak notların ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanına itiraz edebilirler. Alınan notla ilgili itiraz süreci ilgili sınav kağıdı/projenin tekrar değerlendirilmesi ile başlar.

–  Öğrenci konuyu şahsi olarak o öğretim elemanına götürdüğünde tatmin olabileceği şekilde çözmekte başarısız kalırsa, alınan notla ilgili itiraz yazılı ve gerekçeli olarak dersin bulunduğu Fakülte Dekanlığına iletilmelidir.

İlgili çalışma, dersi veren öğretim elemanı dışında öğretim elemanları tarafından tekrar değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda not değiştirilebilir. Fakat öğrencinin ilgili çalışma veya ders ile ilgili harf notunun ne olacağının belirlenmesi ; notların sınıf içindeki dağılımı göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanının yetkisindedir.

Yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan yeni not Fakülte Dekanlığı tarafından ilgili öğretim elemanına iletilir. Dersin öğretim elemanı bu yeni notu, diğer notları ve notlandırma sistemini göz önüne alarak öğrencinin harf notunu yeniden belirleyebilir.

Öğretim Elemanı tarafından belirlenen harf notu Fakülte Dekanlığı’na iletilir. Öğrencinin dilekçesini Dekanlığa iletmesinin ardından dört hafta içerisinde Dekan’ın kararı öğrenciye yazılı olarak bildirmesi beklenir.

– Öğrenci, Dekanlık tarafından iletilen karara itiraz etmek isterse itirazını bir hafta içerisinde gerekçeli bir dilekçe ile Üniversite Yönetim Kuruluna yapabilir.  Dilekçe, teslim tarihini takip eden ilk Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür. Verilen kararın dört hafta içerisinde yazılı olarak öğrenciye bildirilmesi gerekmektedir.

Eğer konuya dahil olan öğretim elemanı Dekanın kendisi ise ikinci adımda yer alan Dekanlığa sunulacak dilekçenin Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı’na direkt olarak sunulması gerekir.

Önemli:

  • Harf notları yalnızca ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değiştirilebilir.
  • Aynı çalışmadan aynı notu alan öğrenciler farklı şekilde değerlendirilmemelidir. Aynı dersi alan her öğrenci için belirlenen tek bir not skalası olmalı ve bu değerlendirme her öğrenci için aynı  şekilde uygulanmalıdır.

Öğretim Elemanı Şikayetleri

Akademik programlar hakkında verilen kararlardan haksız yere etkilendiğini düşünen bir öğretim elemanının yazılı olarak ilgili Fakülte Dekanlığı’na ya da Enstitü Direktörlüğü’ne şikayetini bildiren bir dilekçe vermesi gerekir.

Eğer şikayet Dekanlık ya da Direktörlük hakkında ise, dilekçe Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi’ne verilmelidir. Şikayetin Rektör Yardımcılığı Ofisleri hakkında olması durumunda ise, dilekçe doğrudan Rektörlüğe sunulmalıdır.

Yazılan dilekçede şikayetin konusu detaylı olarak açıklanmalı, iddiayı destekleyici belgeler sunulmalı ve eldeki tüm dokümanlar paylaşılmalıdır. Öğretim elemanının konuyu çözmek için daha önce herhangi bir teşebbüste bulunup bulunmadığı ve eğer bulunduysa hangi adımları attığı yazılı ifadesinde ayrıca belirtilmelidir.

Dilekçenin verildiği yönetim birimi konuyu incelemekle ve 30 gün içerisinde yazılı bir raporla taraflara sonucu bildirmekle yükümlüdür.

Kararı yeterli ya da adil bulmayan öğretim elemanı, dilerse dilekçesini bir üst yönetime sunabilir. Bu tarz şikayetlerde Üniversite Rektörü’nün kararı nihaidir.