İnsan hareketliliği sosyal değişimin merkezindedir. Uluslararası göç, özellikle egemen devletlerin, hükümetlerarası kurumların ve sivil toplum gruplarının ekonomik, politik ve sosyal gündemleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Göç çalışmaları hakkındaki bu program, insan hareketliliğine dair geniş ve teorik bir anlayışı hem ekonomik hem de politik süreçlerde iç ve dış göçün, sosyal değişimin ve küreselleşmenin rolünün yanı sıra, farklı disiplin perspektiflerinden sosyal bilimlerde göç ile ilgili önemli tartışmaların ve literatürün bir özetini sunmaktadır. Küresel dönüşümlere odaklanan program, göçmenlerin hayatlarını şekillendiren konular kapsamında insan hakları, devletler, ulusötesi hareketler ve göç yönetimi; göç ekonomisi, göç alan toplumlarda vatandaşlık, bütünleşme ve kültürel çeşitlilik; ve göç ve kalkınma ilişkisini ele alıyor.

Göç Çalışmaları, disiplinlerarası önemli bir alan olarak kabul edilmiştir. Bu alan geleneksel olarak Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Hukuk, Tarih, Psikoloji ve Edebiyat gibi çeşitli disiplinleri kapsamaktadır. Bu programın disiplinlerarası yapısı öğrencilerin uluslararası göç, zorunlu göç ve mültecilerle ilgili akademik araştırmaları, aynı zamanda eleştirel düşünme ve anlam değerlendirme araçlarını geniş bir şekilde anlamalarına yardımcı olacaktır. Öğrenciler, göç ve mülteci çalışmalarının yanı sıra uluslararası göçün kuramsal bilgisini çeşitli kitlelere ulaştırmak, düzenlemek ve yürütmek için gerekli becerileri kazanacaklardır. Aynı zamanda, öğrenciler eleştirel analiz ve araştırmalar ile ilgili beceri kazanacaklar; göç çalışmalarına yeni bakış açıları
kazandıracak ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde politika yapıcıların karşılaştıkları ikilemleri anlayabilecekler.

Güçlü bir temel sunan program, öğrencileri göç çalışmaları ile ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalara ve göç ile ilgili kamu ve özel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda kariyer yapmaya hazırlayacaktır.

Sertifika Programı Gereklilikleri

Akademik başarıya sahip lisans öğrencileri, dört bölüm(Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat ve Tarih) ile ortaklaşa olarak tasarlanmış bu sertifika programına kabul için başvuruda bulunabilirler. Aşağıdaki şartları yerine getirmeleri koşuluyla listelenen beş (5) dersi tamamlayan öğrencilere üniversiteden mezun olduktan sonra Lisans Diploması ile birlikte Göç Çalışmaları Sertifikası verilecektir:

a) Öğrencilerin aldıkları beş dersten elde ettikleri not ortalamasının en az 2.70 olması
b) Seçtikleri derslerden en az iki (2) tanesinin kendi bölümleri dışında bir bölüm tarafından alınmış olması

Erasmus değişim programına katılan öğrenciler için, ilgili komite tarafından kabul edildiği takdirde, aldıkları en uygun bir (1) ders sertifika programına sayılabilir. Öğrenci danışmanı ve Göç Çalışmaları Sertifika Programı komitesinin onayı ile öğrenci, bir lisans tezi veya bağımsız bir çalışmayı beş dersten birinin yerine saydırabilir.

Öğrencilerin aşağıda listelenen derslerden en az beş (5) tanesini almaları gerekmektedir:

SOSC 105: Göç ve Küreselleşme
SOCI 350: Sosyolojiden seçilmiş konular: Uluslararası Göç ve ‘Krizler’
SOCI 411: Göç Sosyolojisi
SOCI 552: Seçilmiş Konular: Nüfus Politikası
INTL 409: Göç Politikası
INTL 435: Küresel Dünyada Uluslararası Göç
INTL 475: Etnisite ve Milliyetçilik Siyasetleri
LITR 319: Edebiyatta Azınlıkların Sesi
LITR 431: Göç ve Anlatı
HIST 327: Karşılaştırmalı Şehir Tarihi
MAVA 335: Avrupa Sineması: “Çağdaş Avrupa Sineması Politikaları”
NURS 316: İncinebilir Gruplarda Sağlık Bakımı
LAW 328 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku