HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

Program Hakkında

Hemşirelikte doktora eğitimi bilimsel paradigmalar oluşturan, mesleğin bilimsel alt yapısını geliştirecek araştırma faaliyetlerini yürüten hemşirelerin yetiştirilmesini sağlayan, öğretim üyeliğine giden yolda önemli bir basamaktır. Hemşirelik Doktora Eğitimi ile eğitim, araştırma, uygulama ve yönetim alanında eleştirel düşünebilen,  sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bilginin var olan sınırlarının ötesine geçmeyi amaçlayan, bilgiyi yeniden tanımlayabilmek için karmaşık ve birbiriyle çelişebilen fikirleri analiz ve sentez edebilen,  araştırma ve geliştirme yöntemlerini birleştirerek uygulamaya dayalı araştırma yöntemlerinin gelişimine katkıda bulunabilen, sağlık sorunu olan bireyin bakımının yönetiminde hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen, uygun kanıtlar göstererek yeni paradigmaları uygulamaya aktarabilen, etik ikilemlere ve değer çatışmalarına duyarlı olan ve uygun çözümler üretebilen, dünya standartlarında hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezuniyet Derecesi

Hemşirelik Doktora Derecesi

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+          4.3*

A             4.00

A-           3.70

B+          3.30

B             3.00

B-           2.70

C+          2.30

C             2.00

C-           1.70

D+          1.30

D             1.00

F             0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karşılığı 4.00 olarak alınacaktır.

İstihdam Olanakları

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nun misyonu, eğitim, araştırma alanlarında liderlik vasıfları olan gerek kamu sektöründe gerekse özel hastanelerde mesleğini icra edebilecek, üstün nitelikli hemşire mezunlar vererek Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlığın iyileştirilmesi sürecine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, okulumuzda ülkemizin sağlık gereksinimleriyle uyumlu, temeli kamu sağlığı ve teknolojik yeniliklere dayandırılmış bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokulları kapsamında hemşirelik bölümleri açılmakta olup bu bölümlerde görev alacak öğretim elemanı ihtiyacı da artış göstermektedir. Ayrıca hemşirelikte özel dal eğitim gereksinimleri de giderek artmaktadır. Bu eğitimlerin kaliteli ve gerekli standartlar doğrultusunda yürütülmesinde doktora eğitimi almış hemşirelere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca cevap olan mezunlarımız, ülkemizde hemşirelikte bilgi üretimi ve bilginin alanda kullanımına ivme kazandıracaklardır. Uzman hemşireler Doktora Programı ile hem eğitim hem de uygulama alanlarına katkı sağlayarak nitelikli sağlık insan gücü yetiştirebilecekler ve sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli gelişmelere yol açabilecektir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Giriş Şartları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

– Özgeçmiş

– Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Hemşirelik Lisans veya Yüksek Lisans programlarından alınmış Diploma

***Lisansüstü eğitimini Hemşirelik alanı dışında yapan adaylar, Hemşirelik lisans diplomasına sahip olmak koşuluyla programa başvurabilir.

– ALES puanı (Başvurduğu programın puan türünde minimum 70)

– YDS-YÖKDİL puanı (Minimum 80)

– Niyet Mektubu (2-4 sayfa aralığında olmalı ve Niyet Mektubunda, aday öğrencilerin Koç Üniversitesi Hemşirelik Lisansüstü programında özellikle hangi konularda çalışıp araştırma yapmak istediklerini belirtmeleri gerekmektedir.) Niyet Mektubunda aşağıdaki soruların cevaplarının yer alması beklenmektedir:

*Hemşirelikte lisansüstü eğitim almak isteme amacınız nedir?

*Hangi alanda araştırma/çalışma yapmak istiyorsunuz?

* Birlikte çalışmak istediğiniz bir öğretim üyesi var mıdır? Eğer var ise, neden bu öğretim üyesi ile çalışmak istiyorsunuz?

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;

a) en az 21 kredilik ders,

b) yeterlik sınavı

c) tez ve

d) seminer dersinden oluşur.

Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;

a) en az 42 kredilik ders,

b) yeterlik sınavı

c) tez ve

d) seminer dersinden oluşur.

Program Öğrenme Çıktıları

 

1-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
2-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
3-Sağlık alanında sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik bilimsel bir araştırmayı yapar ve çözüm önerileri geliştirir.
4-Sağlık alanındaki uygulamalarda kullanılması gereken kanıta dayalı rehberleri izler ve kullanım alanına aktarabilir.
5-Sağlıkla ilgili uzmanlık gerektiren bir soruna yönelik yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve çözüm önerileri getirebilir.
6-Uzmanlık alanına özel hizmetlerde bakımının kalitesini geliştirmek için liderlik eder.
7-Uzmanlık alanına özel konuları eleştirel bakış açısı ile değerlendirir.
8-Uzmanlık alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
9-Uzmanlık alanındaki güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli ve multidisipliner biçimde paylaşabilir.
10-Hemşirelikle ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
11-Uzmanlık alanına özel disiplinler arasındaki etkileşimi ve ekip anlayışını kavrar ve kullanır.
12-Bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde (en az Avrupa dili portföyü B2) kullanır.