TARAFLAR 

MADDE 1. 

1.1. 

Ticari Unvanı : UNVEST Araştırma Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “UNVEST” olarak anılacaktır.) 

MERSİS NO: 

Adres Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İSTANBUL 

Telefon : 0212 338 0 850 

Elektronik Posta : english-for-researchers@ku.edu.tr  

İnternet Sitesi https://apdd.ku.edu.tr/arastirmacilar-icin-akademik-ingilizce-programi/  

1.2. 

Ad-Soyadı (bundan böyle “Katılımcı” olarak anılacaktır.) 

Adres : 

Telefon : 

Elektronik Posta : 

UNVEST ile Katılımcı bundan böyle beraber kullanıldıklarında “Taraflar”, ayrı ayrı kullanıldıklarında “Taraf” olarak anılacaktırlar. 

SÖZLEŞMENİN KONUSU 

MADDE 2. 

İşbu Mesafeli Eğitim Hizmet Sözleşmesi’nde (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.), https://apdd.ku.edu.tr/arastirmacilar-icin-akademik-ingilizce-programi/ (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) İnternet Sitesi üzerinden Katılımcı ile UNVEST arasında, Koç Üniversitesi Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı (bundan böyle “Program” olarak anılacaktır.) kapsamında kayıt ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülükleri, 6502 sayılı Yasa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiştir. 

ÖZEL HÜKÜMLER 

MADDE 3. 

3.1. Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Nitelikleri 

İşbu Sözleşme kapsamında UNVEST tarafından Katılımcı’ya sağlanacak olan hizmet, uzaktan ve çevrimiçi (online) olacak şekildeAraştırmacılar için Akademik İngilizce Programı 2021 kapsamında; araştırma makalesi yazma, alıntı yapma, konuşma düzenleme konularını geliştirme, İngilizce dilinde daha açık ve etkin ders verme, günümüzün yaygın eğitim teknolojilerini bire bir kullanma, İngilizce dilinde sunum yapma ve öğretme becerilerini kazanmaya yönelik eğitimleri kapsamaktadır. 

3.2. Sözleşme Kapsamındaki Program’ın İçeriği ve Fiyatı 

3.2.1. İşbu Sözleşme kapsamında, Katılımcı’nın katılacağı Programın içeriği şu şekildedir; 

ARAŞTIRMACILAR İÇİN AKADEMİK İNGİLİZCE PROGRAMI 

 • Program25 Ocak-12 Şubat 2021 (3 hafta) tarihleri arasında gerçekleşecektir. 
 • Programda İngilizce dil becerileri, akademik yazma ve makale yazma becerileri ile eğitim teknolojileri vasıtasıyla İngilizce dilinde eğitim verme becerilerini geliştirmek isteyen Öğretim Elemanı ve Araştırmacılar Koç Üniversitesi öğretim elemanları ve eğitmenleri tarafından ders bu konularda ders alma imkânı bulacaktır. 
 • Program için UNVEST tarafından talep edilen belgeler:Başvuru onay formu, İnternet Sitesinde belirtilen ve asgari puan şartlarını sağlayan İngilizce belgesi ve bir adet vesikalık fotoğraftan oluşmaktadır. 

3.2.2. Sözleşme Konusu Programın Bedeli ve Ödeme Şekli 

İşbu Sözleşme kapsamında, Katılımcı(lar)ın katılacağı Program’ın toplam eğitim bedeli tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 4,400,00-TL’dir. Eğitim bedeli üzerinden Vehbi Koç Vakfı eğitim kurumlarında (ilköğretim, lise, üniversite) kendisi ya da birinci derece yakını (anne, baba, kardeş) okumuş ya da okumakta olan adaylara %10, kendisi ya da birinci derece yakını Koç Grubu çalışanı ya da aktif KoçAilem üyesi olan adaylara %10, kendisi ya da birinci derece yakını Koç Üniversitesi çalışanı olan adaylara %20 indirim uygulanır. Birden fazla indirim şartını sağlayan adaylara, daha yüksek olan indirim oranı uygulanır. İndirimler birleştirilemez. 

Ödemeler, peşin veya taksitli olarak online sistem üzerinden yapılacaktır. 

3.3. Katılımcı’nın Cayma Hakkı ve Cayma Hakkının Kullanımı 

3.3.1. Cayma Hakkı 

Katılımcı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Katılımcı’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır. 

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Katılımcı’nın “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Katılımcı’nın cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.  

3.3.2. Cayma Hakkının Kullanımı 

Katılımcı cayma hakkını kullandığını, on dört günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak UNVEST’e yöneltecektir. Cayma bildirimi, süresi içerisinde Madde 1.’de belirtilen açık adrese veya Madde 4.1.’de belirtilen elektronik posta adresine gönderilebilir. 

UNVEST, Katılımcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde Katılımcı’dan tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Katılımcı’ya gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Katılımcı’nın hizmeti satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Katılımcı’ya herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. UNVEST, Katılımcı’nın hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz. 

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller  

Katılımcı, Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı 2021 Programı başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir. 

Katılımcı, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.  

İlaveten, cayma hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Katılımcı’nın onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Katılımcı cayma hakkını kullanamayacaktır. 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 4. 

4.1. Katılımcı, 0212 338 0 850 numaralı telefon ile ve english-for-researchers@ku.edu.tr elektronik posta adresinden UNVEST ile irtibata geçebilecektir. 

4.2. Programa başvuran katılımcıların, yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) programını bitirmiş veya lisansüstü programına kaydı bulunması gerekmektedir. 

 

4.3. Programın eğitim dili İngilizce olup, katılımcılar ders esnasında eğitmenlerle olan iletişimlerini İngilizce olarak gerçekleştireceklerdir. 

4.4. Program’a dâhil olan katılımcılar, Koç Üniversitesi öğrencileriyle aynı kural ve koşullara tabi olacaktır. Bahsedilen kurallar “Sınıf Davranış Kuralları”, “Öğrenci Davranış Kuralları”“YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ile “Akademik Dürüstlük Konusunda Koç Üniversitesi’nin Beyanı ve İntihal Konusu”dur. Katılımcının bu kurallara uymakla yükümlü olduğunu ve eğer kurallara uymazsa program ile ilişiğinin kesilebileceğini katılımcı kabul eder. 

MÜCBİR SEBEPLER 

MADDE 5. 

Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden görülemeyen ve Taraflar’ın Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar, ulusal yas, terör hadiseleri vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep halinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar’dan biri karşı Taraf’a yazılı olarak bildirmek suretiyle sözleşmeyi derhal feshedebilir. 

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

MADDE 6. 

6.1. UNVEST işbu Sözleşme kapsamında işlediği Katılımcıya ilişkin kişisel veriler açısından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla uhdesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirecektir. 

6.2. UNVEST işbu Sözleşme kapsamında işlemiş olduğu Katılımcıya ait kişiler verileri, münhasıran Sözleşme’de belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, Sözleşme’nin kurulması ve gereği gibi ifa edilebilmesi için işleyecektir. 

6.3. UNVEST bu kişisel verileri, “katılımcının yaşamsal çıkarlarının korunması için gerekli olan hallerde” ilgili birimlerle ve/veya kuruluşlarla (doktor/hemşire, hastane, ambulans, itfaiye gibi) paylaşabilecektir.   

6.4. UNVEST işlediği kişisel verileri korumak için uygunluk güvenlik düzeyini temin için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır. 

6.5. UNVEST işbu Sözleşme konusu hizmetini sunabilmek için üçüncü taraflarla kişisel veri paylaşımı yapması gerektiğinde, sözleşmesel açıdan en az kendi yükümlülüklerine tabi olmasını sağladığı taraflarla veri paylaşımı yapacak ve hizmet temin edildikten sonra bu verilerin tekrar UNVEST’e iade edilerek, sistemlerinden asıl ve yedek kopyalarının silinmesini sağlayacaktır. 

6.6. UNVEST işbu Sözleşme’ye istinaden işlediği kişisel verileri;  

– verilen hizmet mukabili kesilen faturalar açısından 10 yıl (Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu), 

– işbu Sözleşme ve bu Sözleşme’ye istinaden Taraflar arasında oluşan her türlü bilgi ve belgeyi 10 yıl (Türk Borçlar Kanunu) 

– çevrimiçi ziyaretçi kayıtlarını 2 yıl (5651 Sayılı Kanun) 

– Sözleşme konusu hizmetin sunumu sırasında gerçekleşen kaza ve sair yaralanma ve hastalık durumları için 10 yıl (ISG mevzuatı ve Türk Borçlar Kanunu) 

süre ile saklayacaktır. Bu sürelerin bitiminde KVKK gereği işlenen elektronik ortamdaki kişisel veriler “silinecektir”, kâğıt ortamdaki kişisel veriler ise “imha” edilecektir. 

6.7. UNVEST işlediği kişisel verilere ilişkin olarak, bu verileri süresiz olarak sır niteliğinde saklamakla yükümlüdür. 

6.8. UNVEST, işlediği kişisel verileri kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde; bu kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir.    

6.9. Katılımcının kişisel veri sahibi olarak, UNVEST tarafından işlenen kişisel verileri üzerindeki hakları aşağıdaki gibidir:   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklara yönelik başvuruların, Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı Ödeme Formunu doldururken bizimle paylaştığınız ve sistemimize kaydettiğimiz e-posta adresiniz üzerinden,  kisiselverilerim@ku.edu.tr adresine gönderilmesi mümkündür.  

BİLGİLERİN SAKLANMASI ve ERİŞİM 

MADDE 7. 

UNVEST tarafından, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belge 3 (üç) yıl boyunca saklanacaktır. Sözleşme metni Katılımcı’nın talep etmesi durumunda yukarıda 1. maddede belirtilen adresine gönderilecektir. 

İMZA 

MADDE 8. 

İşbu sözleşme, 8 (sekiz) ana maddeden oluşup Katılımcı’nın internet sitesi üzerinden onaylamasını müteakip başvuru yaparak Katılımcı’nın ödemeyi gerçekleştirildiği tarihte yürürlüğe girer.