Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.3*
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karışılığı 4.00 olarak alınacaktır.

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik tezsiz yüksek lisans programı
a) en az 30 kredilik ders,
b) dönem projesi ve
c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin BMSE 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Program Öğrenme Çıktıları

 

1 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma,
2 Yazın, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olma,
3 Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,
4 Kimya-Biyoloji Mühendisliği’nin temelini oluşturan kimya; biyoloji; termodinamik; kinetik; ısı, momentum ve kütle transferi; ayırma işlemleri; reaksiyon mühendisliği; matematiksel modelleme, denetim, süreç ve ürün tasarımı konularında bilgi birikimi;
5 Kimya ve Biyoloji ile Kimya-Biyoloji Mühendisliği arasındaki ilişkinin temelleri hakkında bilgi; bu ilişkinin yenilikçi teknolojiye etkisi konusunda farkındalık
6 Kimya ve Biyoloji sistemlerini bilimsel yöntemlerle analiz edip, yaratıcı sonuçları sentez edebilme becerisi;
7 Kimya-Biyoloji Mühendisliği’nin temel bilgilerini etkin bir şekilde özgün tasarım ve deneysel projeler yoluyla pratik uygulamalarda kullanabilme becerisi
8 Disiplinlerarası /çok disiplinli çalışabilme beceri ve tecrübesine sahip olma,
9 Hesaplamalı tekniklerin matematiksel temellerini öğrenme,
10 Hesaplamalı tekniklerin yazılım olarak uygulanması ve teknik problemlerin çözümünde kullanılması konusunda uzmanlaşma,
11 BBM alanında genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olma,
12 BBM ile ilgili uzmanlık alanında en yeni bilgilere ulaşabilir ve bu alanda araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olma,
13 Kimyanın temelleri ve teorisi hakkında bilgi sahibi olma,
14 Kimyada deneysel ve aletsel teknikler hakkında bilgi sahibi olma,
15 Kimyasal deneylerin tasarımı, yürütülmesi, izlenmesi, analizi ve verilerinin yorumlanması hakkında bilgi sahibi olma,
16 Kimyasal problemleri belirleyebilme ve çözebilme,
17 Yaşam kalitesini arttırmak amacı ile akademik ve endüstriyel araştırma projelerini yürütmek için gerekli yetenek sahibi olma,
18 Kimyasal analizler için modern cihazları kullanma yetisine sahip olma,
19 Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olma,
20 Farklı kimyasal sentez yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma,
21 Kimyada deneysel ve aletsel teknikler hakkında bilgi sahibi olma,
22 Kimyasal deneylerin tasarımı, yürütülmesi, izlenmesi, analizi ve verilerinin yorumlanması hakkında bilgi sahibi olma,
23 Analitik çözümleme, kritik düşünme ve problem çözme yeteneklerini kazanma,
24 Kimyasal hesaplamalar, veri toplama ve yorumlama ve veritabanı kullanma konusunda yetenek sahibi olma,
25 Kimyanın çeşitli dallarında ileri düzeyde bilgi sahibi olma,
26 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında özgün bir araştırma sürecini tasarlama, yönetme ve gerçekleştirme,
27 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bununla ilgili literatürü en hızlı şekilde takip edebilme becerisini kazanma,
28 Bilim ve teknoloji alanında yenilikler ortaya koyabilme becerisini kazanma,
29 Disiplinlerarası / çok disiplinli çalışabilme beceri ve tecrübesine sahip olma.