Program Hakkında

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulmuştur. Seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir. Tıp Fakültesi’nin eğitim dili İngilizce’dir.

Tıp eğitiminin ilk 3 yılı Rumelifeneri kampüsünde gerçekleştirilmektedir. 4. Yıldan itibaren başlayan klinik ağırlıklı eğitim ise Koç Üniversitesi Hastanesi’nde verilmektedir. Buna ek olarak öğrencilere Üniversitenin çeşitli laboratuar ve kliniklerinde araştırmalara katılma olanağı sağlanmakta ve teşvik edilmektedir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı hariç 6 yıllık tıp eğitimi vermektedir. Birinci yıl içinde Üniversite çekirdek eğitim programına ek olarak, tıpla ilgili kurs ve seminerlere yer verilmekte olup, ikinci ve üçüncü yıllardan itibaren entegre bir programla temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları sunulmaktadır. Dördüncü ve beşinci yıllarda öğrencilerimiz uygulamalı staj eğitimiyle hastalıkların tanı ve tedavisi üzerinde çalışmaktadırlar. Altıncı yılda ise hastanede mezuniyet-öncesi intörn olarak, gözetim altında, hastaların bakımında görev ve sorumluluk alarak, eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

Mezuniyet Derecesi

Tıp Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi alanlarında yetkin, sağlam bilimsel bilgi ile donatılmış, iyi iletişim becerileri ve etik değerlere sahip, tıbbi sorunları çözme konusunda yeterli klinik tecrübeye sahip ve farklı alanlarda yüksek öğrenime devam etmeye hazır Tıp doktorları yetiştirmektedir. Mezunlarımız Türkiye ve dünyada Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan kurumlarda uzmanlaşma eğitimlerine devam etmektedirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Tıp Ders Programı

Program Öğrenme Çıktıları

Aşağıda tanımlanan hedefler ile Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, sorumluluk, duyarlılık ve özveriyle topluma hizmet amacına yönelik bilgi, beceri ve davranışlarla donanmış olacaklardır.

Tıbbın Bilimsel Temelleri

 • İnsan vücudunda normal ve anormal fiziksel ve mental gelişimi tanımlamalı
 • İnsan vücudunun normal hücresel, biyokimyasal, moleküler ve fizyolojik özelliklerini belirleyebilmeli
 • Akut ve kronik hastalıkların etiyolojik risk faktörlerini ve doğal gidişini sınıflayabilmeli
 • Epidemiyoloji, sağlık ekonomisi, sağlık sistemleri yönetiminin temel ilkelerini kavrayabilmeli
 • Hastalıkların tedavisinde biyokimyasal, farmakolojik, cerrahi ve diğer girişimlerin kullanım ilkelerini sıralayabilmeli

Klinik Beceriler

 • Sosyal yapıyı da içerecek biçimde yeterli bir tıbbi öykü alabilmeli
 • Mental durumu da içerecek biçimde eksiksiz bir fizik inceleme yapabilmeli
 • Hastaları kendi sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik çevrelerle birlikte değerlendirebilmeli
 • Hastaları, kişisel bakım gereksinimlerini belirleyecek biçimde acil, akut ve kronik olarak sınıflayabilmeli
 • Temel tanısal yöntemleri ve laboratuvar testlerini akılcı bir biçimde uygulayabilmeli, sonuçları analiz edebilmeli ve uygun bakım yöntemlerini belirleyebilmeli
 • Sık görülen tıbbi acil durumları yönetebilmeli, konsültasyon kaynakları ve yöntemlerini saptayabilmeli
 • Hastaları, sağlığın yüceltilmesi ve hastalıkların önlenmesi konuları da dahil olmak üzere, etkin, hızlı ve etik bir biçimde tedavi edebilmeli.

Eleştirel Düşünce ve Araştırma

 • Tıp araştırmalarında bilimsel metodolojinin güç ve sınırlarını kavrayabilmeli
 • Temel ve klinik sorunlarda analitik yaklaşım, yaratıcılık ve araştırmaya yönelik bakış açısı geliştirebilmeli
 • Biyomedikal bilgiyi etkin bir biçimde derleyebilmeli, organize edebilmeli ve yorumlayabilmeli
 • Çağdaş teknoloji ve elektronik veri kaynaklarını araştırma ve hasta bakımı amaçları için kullanabilmeli

İletişim Becerileri

 • Hastalar, aileler ve çevre ile iletişimde içten, duyarlı ve empatik bir yaklaşımı benimseyebilmeli
 • Farklı yaş grupları, kültürel ve sosyal gruplardan insanları anlamakta iletişim becerilerini doğru olarak kullanabilmeli
 • Doğru yazılı ve sözel iletişim alışkanlıklarını kazanabilmeli, bilgiyi açık ve anlaşılabilir biçimde sunabilmeli
 • İnsanlara öğretim yapabilecek temel becerileri ve pozitif yaklaşımı benimseyebilmeli
 • Diğer öğrenciler, meslek grupları ve üstleriyle yapıcı iletişim kanalları kurabilmeli

Profesyonel Değerler, Davranışlar, Tutumlar ve Etik

 • Tıp mesleğinin etik ilkeler, fedakarlık, empati, duyarlılık, hesap verebilirlik, dürüstlük, yüksek ahlak ve bilimsel yönteme bağlılık gibi temel öğelerini benimsemeli
 • Hastanın iyiliğinin hekimin önde gelen sorumluluğu olduğunu kavramalı
 • Hekimin görevinin hastanın sağlığını ilgilendiren konularda onu bilgilendirmek, eğitmek ve dileklerini gözetmek olduğunu bilmeli
 • Üstlerine saygı göstermeli, meslektaşları ve diğer çalışanlarla sağlıklı ilişkiler kurmalı ve pozitif bir çalışma ortamı geliştirmeli
 • Hasta bakımı, araştırma ve toplum sağlığı çalışmalarında etik ve yasal profesyonel standartlara titizlikle uymalı

Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri

 • Hastalıkların ortaya çıkmasında sosyal, ekonomik ve kültürel belirleyicilerin varlığını tanımalı,
 • Savaşlar, göçler, doğal afetler, salgınlar ve çevresel faktörlerin aileler, toplumlar ve ülkelerin sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemeli,
 • Toplum, ülke ve uluslararası düzeyde önemli sağlık sorunlarını tanımalı,
 • Global mortalite, akut ve kronik hastalıkların epidemiyolojisi ve gelişen hastalıkların kontrol ve önleme stratejilerini izlemeli,
 • Gruplar ve kurumlar içinde sağlıkla ilgili konularda liderlik ve sorumluluk almaya hazırlıklı olmalı

Teknoloji ve Bilgiyi Yönetme

 • Teknolojinin uygulama ve sınırlarını anlamalı,
 • İletişim, veri toplama, bilgiye ulaşma ile tanı ve tedavi girişimlerinde teknolojiyi izlemeli ve uygulamalı,
 • Hasta tıbbi bilgilerini toplamada elektronik veri sistemlerini etkin bir biçimde kullanmalı

Derslerin Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Derslerin Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi hakkında detaylı bilgi aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://medicine.ku.edu.tr/egitim/