CAMM 534 / MOLEKÜLER HEDEFLEME VE TAŞINIM İÇİN NANOTEKNOLOJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Amaç: ilaçların ve genlerin hedeflenmesi ve dağıtılması için nanoteknoloji temelli yaklaşımların mekanizmasını açıklamak. Nanotıbbın önemli yönlerine genel bakış, nanoteknoloji ve polimerler kullanılarak yeni ve etkili ilaç dağıtım sistemlerinin nasıl tasarlanacağı ve geliştirileceği. İlaçlar ve genler de dahil olmak üzere moleküllerin hedeflenmesi ve iletilmesinin ana bileşenleri, nanotıp ve polimerlerin temelleri ile ilgili sorunları, nanotıptaki en son teknolojiler, gelecekteki gelişmeler ve pazarlama zorlukları.

CAMM 555 / 
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

CAMM 606 / KATI TÜMORLERDE TÜMOR MİKROÇEVRESİ II
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Katı tümörlerin çoğu önemli miktarda stromal doku içerir. Pankreas duktal adenokarsinomu gibi aşırı durumlarda, tümör stroması tümör dokusundan daha fazla olabilir. Bu stromal dokunun hastalığın başlamasında ve ilerlemesinde bir engelleyici olmadığı araştırılacaktır. Kanser-stroma etkileşimleri, tümör oluşumunu, anjiyogenez, tedavi direncini ve muhtemelen tümör hücrelerinin metastatik yayılımını etkiler. Bu nedenle, tümör stroma hedefi kemoterapi ile birlikte, pankreas kanseri tedavisi için umut verici yeni bir seçenektir. Bu derste, aşağıdaki konuları derinlemesine tartışacağız: 1) Kanserojenezin erken basamaklarını tespit etmek için stromal aktivite nasıl kullanılabilir? 2) Sürekli hücre dışı doku oluşumunun ve birikmesinin anjiyogenez ve doku perfüzyonu üzerindeki etkisi nedir? 3) Stroma terapi direncini nasıl etkiler? 4) Stroma'nın tümör hücrelerinin metastatik yayılımına etkisi nedir? 5) Tümör stroma tümörünü lokal olarak sınırlama fonksiyonlarına da sahip mi?

CAMM 613 / HÜCRESEL VE MOLEKÜLER TIPTA ARAŞTIRMA METODLARI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders öğrencilere hücresel ve moleküler tıp alanında seçilmiş yöntemlerde deneyim kazandırma amacını gütmektedir. Bir teorik ders ve hemen sonrasında yer alan, ona entegrepratik deneysel uygulamalardan oluşmaktadır. Katılan öğrencilerin her aşamasını yapacağıpratik deneyler, modern biyokimyasal ve moleküler biyolojik yöntemlerin ve deneyselyaklaşımların öğrenilmesine olanak verecektir. Kapsanan makromoleküller proteinler ve DNA'dır. Kullanılan yöntemler; Makromoleküllerin saflaştırılması, kromatografi, jel elektroforezi, protein miktar tayini, antikorların uygulanması, bakterideki plazmidlerin yayılması, plazmid DNA'nın izolasyonu ve karakterizasyonu, genlerin memeli hücrelerine sokulması ve hücrelerde protein ifadesinin gözlenmesi.

CHBI 100 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinin tarihi ve etki alanı, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği derslerinin öğretim amaçları, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinde mühendislik tasarım ilkeleri ve uygulamaları (deney tasarımı, süreç tasarımı, ürün tasarımı, genlerden ürüne).

CHBI 204 / TERMODİNAMİK
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (CHEM. 102 or CHEM. 103) or consent of the instructor

Birinci ve ikinci kanunlar. Enerji koruma ve entropi. Soğutma devreleri, enerji ve güç sistemleri, iç yakımlı makineler gibi mühendislik sistemlerin analizleri. Durum denklemleri ve gaz karışımları için p-v-T ilişkileri.

CHBI 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (MATH. 204 and CHBI. 201) or consent of the instructor

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.

CHBI 307 / AYIRMA İŞLEMLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI 305 or CHBI. 303 or CHBI 302 or consent of the instructor

Denge ve hız süreçlerinde genel ayırım prensipleri, faz dengeleri ve difüzyon, yüzeyde tutma, kromatografi ve membran ile ayırma işlemleri, reaktif ayırma süreçleri, yüksek teknolojili ayırma süreçlerinin biyolojik sistemlerde uygulanması.

CHBI 308 / REAKSİYON MÜHENDİSLİGİ
Dönem: Spring 2023Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 301 or consent of the instructor

Kimyasal reaktörlerin tasarımı ve işletimi. Homojen, heterojen ve biyokimyasal reaksiyonlar. İdeal ve ideal olmayan reaktörler. Enzim katalisti ile işleyen reaksiyonların kinetiği. Yüzey kinetiği ve bio-kütle elde edilişi.

CHBI 309 / PROSES MODELLEME, DİNAMİK VE KONTROL
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 303 or CHBI 305 or consent of the instructor

Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellenmesi ve bilgisayar ortamında simülasyonları. Kontrol sistemlerin tasarımı ve uygulamaları.

CHBI 405 / POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 422 / HESAPLAMALI YAPISAL BİYOLOJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ENGR 201 & CHBI 300

Yapısal biyoloji ilkelerine ve biyolojik sistemlerin yapılarını, dinamiklerini ve işlevlerini araştıran hesaplama tekniklere giriş. Biyofizik ve biyokimya alanındaki ilgili problemleri araştırmak için teorik ve hesaplamalı yöntemlerin tanımı. Protein yapılarının temelleri, yapı belirleme teknikleri, enerji fonksiyonları, moleküler dinamik simülasyonları, moleküler yerleştirme ve protein yapısını ve protein-protein etkileşimlerini incelenmesi.

CHBI 431 / KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kimyasal ve biyolojik sistemlerin modellenmesi. Kararlı ve geçiçi hal modellemesi ve simülasyonu. MATLAB ile uygulama örnekleri. Stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler, kinetik modelleme, reaktörler, faz denge hali, kademeli temas sağlayan ayırma işlemleri, kütle aktarım hızları, difüzyon ve konveksiyon ile kütle aktarımı, parametre bulma.

CHBI 438 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHEM. 301 or consent of the instructor

Biolojik ve sentetik nano-yapıların kendiliğinden organizasyonunu belirleyen moleküller arası kuvvetler. Güçlü ve zayıf thermodinamik açıdan incelenmesi. Kendiliğinden Organize olan sistemler: Miceller, Bilayerlar, ve Biyolojik zarlar. Bu tip sistemlerin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi.

CHBI 440 / ENERJİ İÇİN NANOYAPILI MALZEMELER
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHEM 302 or CHBI 308 or consent of the instructor

Enerji üretiminde kullanılan ileri nanoyapılı malzemeler, yakıt pilleri için membran elektrot üniteleri, fotovoltaik cihazlar, ısı ve akustik yalıtım için nanogözenekli malzemeler, lityum iyon pilleri gibi enerji depolama cihazları

CHBI 484 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanmaılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.

CHBI 485 / MOLEKÜL MODELLEME VE SİMÜLASYONLARI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 204 or consent of the instructor

Kimya mühendisliği uygulamalarında molekül modellemenin temel prensipleri; nano gözenekli yapılarda yüzeye tutunma ve difüzyonun moleküler simülasyonu; molekül dinamiklerinin gas taşınım simülasyonunda uygulanması; Monte Carlo yöntemlerinin denge ayırımlarında uygulanması, molekül modelleme ile zeolit ve metal-organik yapıların gas muhafazası için modellenmesi.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Spring 2023Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Spring 2023Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 505 / POLIMER MÜHENDISLIĞI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kuçük moleküllerle polimerlerin farklılıkları, termosetler, termoplastlar, moleküler yapı ve özellikler arasındaki ilişkiler, belli başlı polimerler, çok moleküllü yapılar, kompozıtler, kopolimerler.

CHBI 522 / HESAPLAMALI YAPISAL BİYOLOJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Yapısal biyoloji ilkelerine ve biyolojik sistemlerin yapılarını, dinamiklerini ve işlevlerini araştıran hesaplama tekniklere giriş. Biyofizik ve biyokimya alanındaki ilgili problemleri araştırmak için teorik ve hesaplamalı yöntemlerin tanımı. Protein yapılarının temelleri, yapı belirleme teknikleri, enerji fonksiyonları, moleküler dinamik simülasyonları, moleküler yerleştirme ve protein yapısını ve protein-protein etkileşimlerini incelenmesi.

CHBI 584 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanmaılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.

CHEM 100 / TEMEL KİMYA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Genel ve organik kimyaya girişte temel kavramlar: Madde, ölçümler, periyodik tablo, bileşikler, kimyasal bağlar, moleküller arası etkileşimler, mol-kütle ilişkileri, stokiyometri ve reaksiyon dengeleme, kimyasal reaksiyon hızları, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler, asit-baz teorisi, nükleer kimya, organik kimyada fonksiyonel gruplar, aminler, alkoller, karboksilik asitler, amino asitler-proteinler, lipidler ve karbonhidratlar.

CHEM 102 / GENEL KİMYA II
Dönem: Spring 2023Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHEM. 101 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.