ACWR 106 / BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA YAZMA BECERİLERİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ACWR. 101

ACWR 101 dersini temel alarak bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek

ACWR 106 / BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA YAZMA BECERİLERİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: ACWR. 101

ACWR 101 dersini temel alarak bilim ve teknoloji alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek

ACWR 107 / HUKUKTA YAZIŞMA TEKNİKLERİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: ACWR. 101

ACWR 101 dersini temel alarak hukuk alanında daha ileri seviyede okuma, yazma, araştırma ve analiz becerileri geliştirmek.

ANTR 402 / SAĞLIK VE HASTALIK ANTROPOLOJİSİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Sağlık ve Hastalık Antropolojisi"ne giriş. Öğrenciler çeşitli sosyal ortamlarda biyomedikal uygulamaları araştırma ve değerlendirme yaklaşımı olarak etnoğrafya yöntemini inceleyeceklerdir.

ANTR 402 / SAĞLIK VE HASTALIK ANTROPOLOJİSİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Sağlık ve Hastalık Antropolojisi"ne giriş. Öğrenciler çeşitli sosyal ortamlarda biyomedikal uygulamaları araştırma ve değerlendirme yaklaşımı olarak etnoğrafya yöntemini inceleyeceklerdir.

ARBC 201 / ARAPÇA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

ARBC 201 / ARAPÇA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

ARHA 121 / SANAT TARİHİ VE GÖRSEL KÜLTÜRE GiRiŞ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

Görsel ifadenin farklı dünya kültürlerinde ve farklı zaman dilimlerindeki incelemelerine genel bir giriş. Sanat tarihi kuramlarının sanat ve mimarlık eserlerinin analizine uygulanışını öğretmek amacıyla bazı sanat eserleriyle ilgili vaka çalışmaları kullanılacaktır. Araştırma ve akademik yazı yazma dersin anahtar unsurlarıdır.

ARHA 201 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ I-II -NEOLİTİK-KALKOLİTİK-TUNÇ-DEMİR ÇAĞLARI
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Anadolu?nun eski uygarlıklarına giriş. Dünyanın ilk tapınaklarının inşası, tarımın doğuşu, şehirleşmenin başlangıcı, metallerin yoğun olarak kullanımı ve uzun mesafeler arasında gerçekleştirilen ülkeler arası ticaret gibi insanlığın tarih öncesi dönemde gerçekleştirdiği sosyal gelişmelerin incelenmesi.

ARHA 212 / YAPILAR VE KENTLER
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Mimarlık ve kentleşme tarihine giriş. Anadolu'da, Akdeniz havzasında ve Yakın Doğu'da kentin gelişimi.

ARHA 225 / OSMANLI DEVLETİ, 1299-1566
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Bir uç beyliğinden dünya imparatorluğuna: Osmanlı devletinin yapılanması, 1299-1566. Bu derste öğrenciler, Osmanlı devletinin küçük bir uç beyliğinden bir dünya imparatorluğuna dönüşme sürecini, bu süreç içinde gelişen sosyal, politik, ve kültürel değişimleri, ve bu konudaki TARİHoriografik tartışmaları inceleyeceklerdir.

ARHA 227 / GEÇ ANTİK DÖNEMDEN 1700'E AVRUPA
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Kendine has özellikleri olan Batı Avrupa uygarlığının Hıristiyan, Grek-Roman ve germen enstitülerinden ortaya çıkışı, ortaçağ Avrupa topluluğunun oluşum ve dönüşümü, Rönesans ve reform; devletlerin oluşumu ve modern dönemdeki sosyal değişim..

ARHA 318 / GEÇ ANTİK DÖNEM VE BİZANS SANATI
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Bu derste erken Hıristiyanlık ve Bizans Sanatı?nın çeşitli anıtlarının, kronolojik ve kapsamlı bir incelemesi olacaktır. Hıristiyan sanatının var olan en erken örnekleri, Roma kentinin mimarisi, Geç Roma mparatorluğu?nun doğu eyaletleri ve Konstantinople ve Balkanlardaki sanat ve mimari dersin temel konuları arasındadır. Geç Antik Dönem?de Hıristiyan sanatının ve kültürünün oluşumu, Bizans toplumundaki dini imgelerin teolojik ve işlevsel yönleri, Bizans kilise mimarisinin gelişimi ve komşu kültürlere etkisi.

ARHA 320 / ROMA, ROMA KENTLERİ VE KIRSALI
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

Monarşik bir yerleşmeden imparatorluk başkentine Roma?nın kentsel gelişimi. Roma İmparatorluğu?nun kentlerinde ve kırsalında imparatorluğun varlığı ve propagandası. Küçük Asya?dan İber Yarımadası?na kadar olan bölgelerden seçilen farklı örnekler imparatorluk organizasyonu ve lojistiği hakkındaki daha genel bir söyleme dahil edilecektir. İmparatorluğun içindeki farklı bölgesel toplumların değişimi, yerel güçlerin kendilerini meşrulaştırmalarında kamusal sanat, altyapı ve kentsel süsleme kullanımına odaklanılacaktır.

ARHA 407 / KONSTANTİNOPOLİS/İSTANBUL (330-1453)
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis'in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi'nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.

ARHA 421 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Yüzyıllar içinde Osmanlı resim sanatına bakış, Osmanlı saraylarında minyatür, kitap ve albüm resmi yapımı, Batı ve Doğu görsel geleneklerinin birleşimiyle özgün bir üslubunun oluşumu. 17. yüzyıldan sonra Batı dünyası ve sanatı ile etkileşimin sonucunda Osmanlı resmindeki üslup değişikliği, duvar ve tuval resmi gibi yeni tekniklerin benimsenmesi ve 20. yüzyıl sanat akımlarına varış.

ARHA 425 / HİTİTÇE'YE GİRİŞ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MONSaatler: 14:30:00-17:15:00

Hitit çiviyazısı sistemini ve Hitit dilinin temel dilbilgisi kurallarını yeni başlayanlara öğretir. Ders, çiviyazısının ortaya çıkışı ve gelişimi, Hitit çiviyazısının çözümlenmesi, Hitit dili ve çözümlenmesi, Hitit çiviyazısı işaret repertuarı, çiviyazısı alıştırmaları; yazma ve okuma, Hitit dilinin fonetik özellikleri, Hititçenin nominal yapısı; çekimler, isim ve sıfatlar, zamir çeşitleri, Hititçenin fiil yapısı; fiil çekimleri, çatılar ve zamanları kapsar.

ARHA 432 / İLLÜSTRASYON
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00

Desen ve illüstrasyona dair çağdaş konular: imge, birbirini izleyen görsel öyküleme, içerik. Çizim, özgün baskı ve görsel düşüncenin işlevlendirilmesi. Dijital ve geleneksel yöntemlerle üretim.

ARHA 458 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 475 / SELÇUKLU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Anadolu Selçuklularının ve çağdaşlarının sanat ve mimarisi ve ayrıca kentleşmesi dönemin tarihsel ve kültürel çerçevesi içinde incelenecektir. Medreseler, hanlar, kervansaraylar, saraylar, darüşşifalar, türbeler yapısal ve kültürel olarak işlenecektir.

ARHA 475 / SELÇUKLU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: FRISaatler: 10:00:00-11:15:00

Anadolu Selçuklularının ve çağdaşlarının sanat ve mimarisi ve ayrıca kentleşmesi dönemin tarihsel ve kültürel çerçevesi içinde incelenecektir. Medreseler, hanlar, kervansaraylar, saraylar, darüşşifalar, türbeler yapısal ve kültürel olarak işlenecektir.

ARHA 502 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ İİİ: GEÇ ROMA-BİZANS
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUESSaatler: 16:00:00-18:45:00

Geç Roma'dan Bizans'ın sonuna kadar olan dönemde günümüz Türkiyesi sınırları içinde kalan topraklardaki arkeolojik, sanat tarihsel ve tarihsel kaynakların incelenmesi. Roma İmparatorluğu topraklarında, kentler ve kırsal alanları da içerecek şekilde, yaşanan dönüşümler, uyarlamalar ve radikal değişimlerin irdelenmesi. Erken dönem İslam kültürlerinin Doğu Anadolu ve ötesine yaptığı etkinin tartışılması.

ARHA 504 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Bu ders Türkiye ve diğer ülkelerdeki müze yönetimi ve kurumların işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi ve bakış açısı kazandırılmasını amaçlar. Farklı modüller şeklinde tasarlanan dersler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri ve/veya Türkiye ve farklı ülkelerden konuk olarak gelen müzecilik uzmanları tarafından verilmektedir. Müzecilik tarihi ve kuramları, toplumsal eğitim, koleksiyon yönetimi, sergi tasarım ve yönetimi, koruma politikaları ve yaklaşımları dersin ana konularını oluşturmaktadır.

ARHA 505 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2015Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 0:00:00-0:00:00

Türkiye ve diğer ülkelerdeki kültürel miras yönetimi ve kurumlarının işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi ve bakış açısı kazandırılmasını amaçlar. Farklı modüller şeklinde tasarlanan dersler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri ve/veya Türkiye ve farklı ülkelerdeki kültürel miras yönetimi kurumlarından konuk olarak gelen uzmanlar tarafından verilmektedir. Toplumsal eğitim, koruma politikaları ve yaklaşımları, kültürel mirasın sürdürülebilirliği, ulusal ve uluslararası kültürel miras hukuku, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar ile arkeolojik ve tarihsel alanların yönetimi dersin ana konularını oluşturmaktadır.