Program Hakkında

Koç Üniversitesi Hukuk Programları kamu ve özel hukuk alanına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan çekirdek programıyla geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hukuk programları, Türkiye’nin mesleki dil yetkinliğine ve uluslararası bakış açılarına sahip hukukçu gereksinimine etkili biçimde yanıt vermektedir. Hukuk öğrencileri, akademik ve mesleki gelişim için düzenli seminerler ile uzman hukukçularla buluşma fırsatına sahiptir.

Dünyanın önde gelen hukuk fakülteleriyle yürütülen değişim programları ve uluslararası staj imkanları öğrencilerimizin yurt dışı deneyimlerini artıracak niteliktedir. Hukuk Departmanı, mezunlarını ayrım yapmaksızın hukuk kariyerinin her alanında ve kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilecek birikime ve meslek etiğine uygun yetiştirmeye odaklanmıştır.

Mezuniyet Derecesi

Hukuk Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Değerlendirmede aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulacaktır.
• Hukuk Bölümü lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 GPA
• Hukuk Yüksek Lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 GPA
• ALES sonucu veya eşdeğer kabul edilmiş sınavlar : ALES Eşit Ağırlık/Sözel en az 70 ya da GRE Sayısal/Sözel en az 154
• İngilizce Yeterlilik Belgesi:
TOEFL IBT (80 puan ve üstü ) ya da YDS (80 puan ve üstü)
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan alınan muadil puanlar da bu ek koşullar uyarınca yapılacak başvurularda kabul edilecektir.
YÖKDİL (80 puan ve üstü)
• Bilimsel Araştırma Önerisi (Öneri: Doktora çalışmalarınızda hangi alanlarda çalışmak istediğinizi belirtmelidir. Öneri Türkçe ya da İngilizce yazılmalı ve 2,500 kelimeyi aşmamalıdır.(Referanslar, bibliyografi, dipnotllar dahil)
• Niyet Mektubu (Neden Koç Üniversitesinde doktora yapmak istediğinizi ve kiminle çalışmak istediğinizi belirtmenizi öneririz. Niyet Mektubu 1000-2000 kelime arasında olmalıdır)
• Yazılı sınavdan başarılı ile geçme
• Sözlü mülakattan başarılı ile geçme

Program Yükümlülükleri ve Ders Programı

Programa hukuk lisans mezunu olmayan öğrenciler de alınabilir. Bu öğrencilerin doktora yapabilmesi için bilimsel hazırlık senesi kapsamında aşağıdaki temel dersleri almaları gerekir. Bu dersler, yüksek lisans seviyesinde alınmışsa öğrenci doktora programına doğrudan başlayabilecektir. Aşağıdaki dersleri daha önce almamış öğrencilerin bu dersleri Koç Üniversitesi’nde almaları mümkündür.
Bilimsel hazırlık senesi kapsamında alınması gereken temel dersler
Anayasa Hukuku I
Anayasa Hukuku II
Ceza Hukuku I
İdare Hukuku I
Uluslararası Kamu Hukuku I

Programın Yapısı

Doktora programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla dördü zorunlu olup en az yedi ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

+ Ders Tanımları

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

+ Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için tıklayınız.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Hukuk Doktora Programı mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonda, avukat, savcı, hakimliğin yanı sıra bakanlık ve müsteşarlıklarda, bankalarda ve finans kuruluşlarında, noterlerde, özel ve kamu kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerde çalışabilirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Program Çıktıları:

 1. Hukuk alanında uluslararası ve ulusal yetkinlik ölçütleriyle uyumlu, yöntem ve kapsam bakımından derinlemesine hukuksal analiz yeteneği kazandırmak
 2. Hukukun farklı alanlarına ilişkin teorik bilgilerin olay çözümlemeleri ile pekiştirilmesi yoluyla çok yönlü bir bakış açısı edinilerek sorgulayıcı düşünme becerileri kazanılmasını sağlamak
 3. Hukuk araştırmalarında/uygulamalarında ulusal ve uluslararası mecralarda önde gelen isimleri barındıran nitelikli bir akademik kadro tarafından sunulan temel ve yeni bilgilerle hukuksal yetkinlik edinilmesini sağlamak
 4. Hukuk sisteminin kurumları ve yöntemlerine ilişkin derinlemesine bilgi edinilmesini sağlamak
 5. Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlara mensup seçkin isimlerin verdiği seminerlerle ders dışı derinleşme imkânı sağlanarak alandaki güncel gelişmeler ve hukuk politikaları hakkında bütüncül bir bakış açısı kazandırmak
 6. Aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim modeli benimsenerek yazılı ve sözlü bilimsel çalışmalar yapabilme becerisi kazandırmak
 7. Hukuk ilke ve kuralları arkasındaki toplumsal kaygı ve toplumsal değerleri tespit edebilme yetisi kazandırmak
 8. Hukuk eğitiminde karşılaştırmalı yaklaşımlar benimsenerek evrensel bir bakış açısı edindirmek
 9. İngilizce ve Türkçe mesleki dil yetkinliği kazandırmak
 10. Hukuki bir konuda danışmanlık verebilmek için kapsamlı hukuki araştırmalar gerçekleştirilebilmesini sağlamak,
 11. Bir davanın muhtemel sonuçları hakkında danışmanlık verebilme yetisi kazandırmak
 12. Hukuki gerekçe ile politika temelli argümanlar arasında ayrıma gidebilme becerisi kazandırmak
 13. Hukuk uygulamasının etik boyutlarından haberdar olma becerisi edinilmesini sağlamak
 14. Hukukun bilimsel araştırma boyutunda doktriner, emprik, karşılaştırmalı, uluslararası ve disiplinlerarası yöntemlere dayalı yetkinleşmeyi sağlamak
 15. Ulusal ve uluslararası seçkin araştırma mecralarında yayınlanabilir nitelikte araştırma çıktıları sağlamak
 16. Doktora ve tezli master öğrencilerinin ulusal ve uluslararası araştırma projesi temelli çalışma kapasitesini geliştirmek

Mezunların Mesleki Profili:

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin lisansüstü hukuk programlarından mezun olanlar, önde gelen hukuk büroları ve kamu bürokrasisi, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütler gibi mecralarda ve hukukun akademik alanında kariyer olanaklarına sahiptir.

Ders Tanımları:

LAW 501 / COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW: RIGHTS, INSTITUTIONS AND JUDICIAL REVIEW anayasal çalışması; anayasal kimlikler; Türkiye, kıta Avrupası, ABD, Latin Amerika deneyimleri ve diğer küresel vaka örneklerinin karşılaştırmalı kurumsal analiz yaklaşımı ile ele alınması; karşılaştırmalı anayasa yargısının yükselişi (soyut ve somut norm denetimi ile bireysel başvuru) ve yargısallaşma; ulusaşan yaklaşımlarla anayasal yorum; anayasal liderlik, parlamentosuzlaştırma ve devlet başkanlığı; kurumsal tercihler, yargısal politikalar, eşitlik ilkesi, toplumsal cinsiyet ve vatandaşlık ile anayasal haklar ve özgürlüklere ilişkin temel içtihatlar ve ortak standartlar.
LAW 502 / EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW Avrupa kamusal düzeninin anayasası olarak nitelendirilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) maddi hükümleri; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihat hukuku; AİHM?nin denetim yetkisi; pozitif yükümlülükler, takdir marjı doktrini gibi AİHS hukuku çerçevesindeki temel kavramlar; AİHM kararlarının icrası.
LAW 503 / TRANSNATIONAL AND EUROPEAN CRIMINAL LAW AND PROCEDURE Uluslararası kovuşturmalar ve uluslararası ceza mahkemeleri, uluslararası suçlara dair maddi hukuk, uluslararası kovuşturmaların genel ilkeleri ve usulü, ceza kovuşturmasının alternatifleri ve tamamlayıcı unsurları gibi uluslararası ceza hukukunun klasik konuları; Eurosuçlar, Avrupa ceza muhakemesi, Avrupa işbirliği ve tenfizi dahil olmak üzere gelişmekte olan Avrupa ceza hukuku kuralları; Sınıraşan organize suçluluğu ve uyuşturucu kaçakçılığı, kara paranın aklanması, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, sibersuçlar, terörizm gibi sınıraşan suçların niteliği ve bunların bastırılması açısından devletlere yükümlülük doğuran ilgili uluslararası sözleşmeler; yargı yetkisi ve suçlarla mücadele bakımından öngörülen, karşılıklı adli yardım gibi, uluslararası işbirliği mekanizmaları dahil olmak üzere, tenfiz meseleleri.
LAW 504 / INTERNATIONAL AND EUROPEAN CONTRACT LAW Milletlerarası ve Avrupa özel hukukuna giriş; Anglosakson ve Kıta Avrupası hukuk gelenekleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar; Sözleşmeler hukukunun uluslararası ve Avrupa boyutunun incelenmesi. Unidroit kuralları, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG); PECL (Principles of European Contract Law); Draft Common Frame of Reference. Sözleşmeler hukukunun belli başlı meselelerine, incelenen kuralların ve belli başlı ulusal hukuk sistemlerinin getirdiği çözümlerin karşılaştırılıp değerlendirilmesi.
LAW 505 / DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW Türk mahkemelerinin yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk ilişkilerinde milletlerarası yetki. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çıkışı ve tarihi gelişimi; alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çeşitleri ve her birine uygulanabilecek teknikler. Tahkim ve uluslararası tahkimin hukuki özellikleri, diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile arasındaki farklılıklar, Türkiye ve Avrupa Birliği?nde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin hukuki düzenlemeler, yeni Türk arabuluculuk yasası ve Türk hukukunun cevaz verdiği diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları. Münhasır yetki anlaşmaları ve tahkim anlaşmalarının önkoşulları, geçerlilik şartları ve infazı. Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye?de tanınması ve tenfizi.
LAW 506 / INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN A GLOBAL PERSPECTIVE Karşılaştırmalı olarak fikri mülkiyet koruması, çeşitli hukuk sistemlerinde telif hakkı, marka ve patent başlıkları altında yer alan düzenlemeler. Fikri mükiyet haklarının yaratıcı, yatırımcı ve kullanıcı/tüketici eksenindeki yarışan menfaatler açısından analizi; fikri mülkiyet kavramının kuramsal ve tarihsel temelleri; WIPO ve WTO bünyesinde yürürlükte bulunan fikri mülkiyet hukukuna ilişkin uluslararası konvansiyonlar ve bunların AB, Türkiye, ABD ve BRICS ülkelerindeki uygulaması. Güncel fikri mülkiyet hukuku doktrinleri, bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan uyuşmazlık ve ikilemler.
LAW 507 / GLOBAL COMPETITION LAW Rekabet Hukuku ve Rekabet Politikası. Rekabet Hukukunun Uluslararası boyutu. Uluslararası örgütlerin Rekabet alanına müdahil olması. Dünyadaki Rekabet sistemlerinin farklılıkları. Rekabet Hukuku uygulamaları. AB Rekabet Hukuku sistemi. ABD Rekabet Hukuku sistemi. Rekabet Hukuku: Kavram, Çerçeve, Amaçlar, Özellikleri ve Yapısı. Pazar tanımı ve analizi. Karteller, Anlaşmalar ve Uyumlu eylemler. Hakim durumun kötüye kullanılması. Yoğunlaşmaların denetlenmesi. Belirli sektörlerdeki Rekabet Hukuku uygulamaları. Devlet yardımları.
LAW 511 / UNITED NATIONS (UN) HUMAN RIGHTS PROTECTION SYSTEM Birleşmiş Milletler (BM) sistemi çerçevesindeki insan hakları standartları ve bu standartların evrenselliği; BM’in antlaşma-temelli mekanizma (treaty-based bodies) organlarının yaptığı ilgili insan hakları sözleşme normlarıyla uygunluk denetimi; BM İnsan Hakları Konseyi ve yetkisi; BM sözleşmelerine taraf ülkelerin sorumluluğu; BM organlarının verdiği karar ve tavsiyeler; BM sisteminin etkililiği ve sivil toplumun bu mekanizmaya etkisi.
LAW 514 / PRIVATIZATION LAW Özelleştirme tanımı; özelleştirme kavramının benzeşen ve ilişkili kavramlardan ayrıştırılması (liberalizasyon; kamu hizmet sunumunun özel hukuk usullerine tabi kılınması gibi); özelleştirmenin kamu hizmeti, imtiyaz ve tekel kavramlarıyla ilişkisi; özelleştirme konusuna hukuksal yaklaşımın ekonomik yaklaşımdan farkı; ekonomik mülahazaların hukukileştirilmesi sorunsalı; kamu hizmetinin özelleştirilmesi; pür iktisadi-ticari faaliyetlerin özelleştirilmesinde hukuksal öncelikler; özelleştirme ile kamu-özel sektör işbirliği ilişkisi ve farkı; Türkiye’de özelleştirme hukukunun gelişimi ve bu gelişimde yargı-yürütme-yasama etkileşimi; özelleştirme yöntemleri; seçilmiş özelleştirme deneyimi örnekleri.
LAW 590 / SEMINAR Öğretim üyeleri, davetli konuşmacılar ve öğrencilerin sunumları.
LAW 595 / THESIS