CHBI 502 / İLERİ REAKSIYON MÜHENDISLIĞI
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

CHBI 510 / ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Mikrobiyal fizyolojiye giriş; mikroorganizmalarda metabolik yolaklar ve ürünler; Endüstride kullanılan mikroorganizmalar; Endüstriyel düzeyde mikroorganizma büyütme teknikleri

CHBI 517 / İLAÇ TASARIMI
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

İlaç tasarımı, hastalığa neden olan bir hedefin (DNA, RNA, proteinler) aktivitesini durdurmak için belirli bir bölgeye yapışacak uygun bir ilaç molekülü oluşturma yöntemidir. Bu derste, böyle bir molekülün bilgisayar ortamında elde edilişi ele alınacaktır. İşlenecek konular: Hedef üzerindeki aktif bölgenin tayini. İlaç-reseptör etkileşmelerini kontrol eden kuvvetler. İlaç kütüphanelerinin taranması yöntemleri. İlaç yapışma enerjilerinin tayini için değişik yazılımların kullanılması. Kılavuz molekülün elde edilmesi ve geliştirilmesi. Başarılı ve başarısız olmuş ilaçların incelenmesi.

CHBI 550 / KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞINDE SEÇME KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Başlık ders açıldığında verilecektir.

CHBI 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2016Kredi 0Günler: MONSaatler: 14:45:00-16:15:00

CHEM 102 / GENEL KİMYA II
Dönem: Spring 2016Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM. 101 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 200 / SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN ORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM. 103 and CHEM 103L or consent of the instructor

Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organic kimya konuları. Alifatik ve aromatic hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbohidratlar; polimerler ve polimerik biomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC)

CHEM 204 / ALETSEL TEKNİKLER
Dönem: Spring 2016Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM 102 or consent of instructor

Spektroskopi, kromatografi, elektrokimya, isil analiz ve yüzey analizi ile ilgi aletsel tekniklerin temel prensipleri. Laboratuvar bileseni.

CHEM 207 / ORGANİK KİMYA II
Dönem: Spring 2016Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 206

Aromatik yapılar ve nükleofilik aromatik reaksiyonlar, aldehit ve ketonlar, karbonillerin nükleofilik katılma ve yer değiştirme reaksiyonları, """-doymamış bileşikler, karboksilik asit kimyası, aminler, esterler, fenol kimyası, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, isim reaksiyonları.

CHEM 302 / FİZİKSEL KİMYA II
Dönem: Spring 2016Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM. 301 or consent of the instructor

Elektrokimya, diferansiyel denklem teorisi, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 306 / İNORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2016Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM. 204 or consent of the instructor

Çeşitli inorganik ve organometal bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teoriler, ligand alanı teorisi, inorganic kimyanın sentez ve mekanistik cepheleri.

CHEM 424 / FONKSİYONEL OPTİK GÖRÜNTÜLEME METODLARI
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Fonksiyonel görüntülemeye giriş, floresan sensörlerin hazırlama prensipleri, aktif ve pasif yapılar, kalsiyum görüntüleme, canlı hücrelerde sinyal takibi, hücresel fonsiyonların kontrol yöntemleri, data yapıları, sayısal yöntemlerin fonksiyonel görüntülemede kullanımı.

CHEM 450 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Kimya alanında seçilmiş önemli veya güncel bir konunun derinlemesine incelenmesini içerir.

CHEM 472 / GEÇİŞ ELEMENTLERİNİN KİMYASI
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM. 306 or consent of the instructor

D-grup geçiş elementleri ve özellikleri, kompleksler ve koordinasyon bileşiklerinde bağ özellikleri ve izomerlik (cis-trans), kristal alan teorisi, ligand alan teorisi, oktahedral ve tetrahedral kompleksler, renk ve magnetism, UV-görünür ışık spektrumları, organometalik bileşiklere giriş, 18 elektron kuralı, enzimler.

CHEM 480 / KİMYA SEMİNERLERİ
Dönem: Spring 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHEM. 390

Kimya ile ilgili bir alanda davetli konuşmacı seminerlerini içerir. Ayrıca her öğrenci dönem sonunda güncel bir konuda seminer vermelidir. Tartışmalara aktif katılım istenmektedir.

CMGM 502 / SORUMLU KÜRESEL LİDERLİK
Dönem: Spring 2016Kredi 1Günler: THURS FRISaatler: 0:00:00-0:00:00

Geniş bir paydaş grubunu dikkate alan sorumlu liderlik. Değişik sektörlerde panel tartışmaları. Küresel liderliği insanlar, kar ve dünya açısından incelemek. Küresel kurumlardaki sorumlu liderlik konusunda vaka çalışmaları.

CMGM 508 / GLOBAL YÖNETİM UYGULAMALARI
Dönem: Spring 2016Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Çokuluslu şirketlerin global stratejilerini uygulayabilmek için sağlamaları gereken etkin organizasyon yapıları. Global gelişmelerin ve yeni trendlerin yıkıcı stratejiler ile ilişkisi. Çok uluslu yapılarda işbirliği yapılması ve insana dokunan sorunların çözülmesi.

CMGM 550 / YÖNETİMDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CMGM 551 / YÖNETİMDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON THURSSaatler: 17:30:00-20:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CMSE 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

COMP 110 / MATLAB İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

COMP 110 bilgisayar programlamada ilk derstir. Dersin amacı özellikle bilimsel hesaplama ve veri işleme üzerinde durularak, Matlab ile bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması. Başlıca konular, bilgisayar bilgileri ve düzenlenmesi, bileşenleri, işleticileri, ifadeleri, veri tipleri, diziler, matrisler; şartlı ve tekrarlı kontrol cümleleri; modüler programlama, yerleşik ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; sözce (dizi) işlemeleri; metin ve ikili dosya işleme; yapılar; hata taramaları; verilerin çizimi ve görsel yapılar; grafik kullanıcı ara yüzleri.

COMP 110 / MATLAB İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

COMP 110 bilgisayar programlamada ilk derstir. Dersin amacı özellikle bilimsel hesaplama ve veri işleme üzerinde durularak, Matlab ile bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması. Başlıca konular, bilgisayar bilgileri ve düzenlenmesi, bileşenleri, işleticileri, ifadeleri, veri tipleri, diziler, matrisler; şartlı ve tekrarlı kontrol cümleleri; modüler programlama, yerleşik ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; sözce (dizi) işlemeleri; metin ve ikili dosya işleme; yapılar; hata taramaları; verilerin çizimi ve görsel yapılar; grafik kullanıcı ara yüzleri.