ASIU 104 / SANAT VE YARATICILIK
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Sanat/tasarım ile politika, bilim, psikoloji, edebiyat, müzik arasındaki bağlantıların disiplinler arası incelenmesi. Yaratıcı düşünme aktiviteleri. Yenilikçi tasarım atölyesi. İmgelerin propaganda ve reklamcılıkta rolü. Başyapıtların toplum üzerindeki etkisi. Görsel algı, geştalt, renk teorisi, bir düşünme şekli olarak çizim, form ve işlev, mekânın poetikası, işbirliği, sanatsal araştırma. Fluxus, kamusal sanat, enformasyon sanatı, kinetik heykel, çevreci sanat.

ASIU 104 / SANAT VE YARATICILIK
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Sanat/tasarım ile politika, bilim, psikoloji, edebiyat, müzik arasındaki bağlantıların disiplinler arası incelenmesi. Yaratıcı düşünme aktiviteleri. Yenilikçi tasarım atölyesi. İmgelerin propaganda ve reklamcılıkta rolü. Başyapıtların toplum üzerindeki etkisi. Görsel algı, geştalt, renk teorisi, bir düşünme şekli olarak çizim, form ve işlev, mekânın poetikası, işbirliği, sanatsal araştırma. Fluxus, kamusal sanat, enformasyon sanatı, kinetik heykel, çevreci sanat.

ASIU 107 / SANAT VE MİMARİNİN DÖNÜM NOKTALARI
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

Mimarlık ve sanat dünyasının en önemli örnekleri ile tanışarak bu eserleri belirleyen estetik, kültürel ve tarihsel çerçevenin tartışılması. Farklı mecralarda üretilmiş sanat eserlerini değişik yöntemlerle inceleme ve yorumlama. 20. Yüzyıldan, Ortaçağ Avrupasına ve Eski Yunan?a kadar uzanan tarihsel dilimlerde her hafta farklı bir kültürün ve dönemin incelenmesi. Sanat eserlerinin yaratılma sürecinde toplumsal faktörlerin ve kültürel bağlamın etkilerinin tartışılması.

ASIU 107 / SANAT VE MİMARİNİN DÖNÜM NOKTALARI
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Mimarlık ve sanat dünyasının en önemli örnekleri ile tanışarak bu eserleri belirleyen estetik, kültürel ve tarihsel çerçevenin tartışılması. Farklı mecralarda üretilmiş sanat eserlerini değişik yöntemlerle inceleme ve yorumlama. 20. Yüzyıldan, Ortaçağ Avrupasına ve Eski Yunan?a kadar uzanan tarihsel dilimlerde her hafta farklı bir kültürün ve dönemin incelenmesi. Sanat eserlerinin yaratılma sürecinde toplumsal faktörlerin ve kültürel bağlamın etkilerinin tartışılması.

ASIU 109 / 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUESSaatler: 08:30-11:15

20. yüzyıl müzikal kompozisyon ve dans koreografisi estetiklerinin-ses ve hareket yaratma/düzenleme sanatlarının- incelenmesi. Geleneksel veya müzikal, müzik-drama, opera, dijital multi-medya performans gibi çağdaş sanatsal formlarda bir araya getirilip sahnelendiğinde, bu iki disiplin arasındaki-gerek ayrışan gerekse örtüşen- olası ilişkilerin araştırılması. Resim, heykel ve sinema gibi diğer sanatsal alanlardaki paralel gelişim süreçlerinin hesaba katılması. Ses ve hareket arasındaki sınırların sınanması, tartışılması ve ayrıca ses, hareket ve görüntünün oluşturduğu üçlü ilişkilerin incelenmesi. Estetik, Modernite ve Postmodernite, Yüksek ve Alçak Sanat, Oryantalizm, Sanat ve Yaratıcılığın Doğası, Sanatsal disiplinlerin özerklikleri ve disiplin sınırlarının belirsizliği.

ASIU 111 / FİLM VE TÜR
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Filmlerin tür ile incelenmesi sırasında ortaya çıkacak, soru, konu ve yanlış kanılardan bazıları: Tür (genre) nedir? Film türleri sadece bir pazarlama aracı mıdır yoksa gazeteciliğin bir yan ürünü müdür? Tür olmadan sinema filmlerini anlamak ve tartışmak olası mıdır? Gerçekten de ?tür filmi? var mıdır? Tür eleştirisinin sınırları dışında kalan film var mıdır? Belli film türleri ile ilişkilendirilen gelenek ve yöntemler hangileridir? Bir film birden fazla türe ait olabilir mi? Bir filmin türü zaman içinde değişebilir mi? Türe dayalı bir felsefe film kavramının ufuklarını daraltır mı yoksa genişletir mi?

ASIU 116 / EDEBIYATTA BEDENLER
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

Bedeni konu alan ve hızla büyüyen edebiyata kapsamlı bir giriş sunar. Geniş bir kültürel coğrafyadan ve Rönesans?tan günümüze uzunan bir zaman diliminden seçilmiş roman, oyun ve filmleri inceler. Beden temsillerinin sınıf, ırk, cinsiyet ve cinsellik hakkındaki sosyal ve politik tavırları yansıtma biçimlerini ve bu tavırların değişik tarihsel dönemlerdeki değişimini irdeler.

ASIU 118 / TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: FRISaatler: 13:00-15:45

İnovasyon ve yaratıcı süreçlerin disiplinlerarası çalışmalar ve araştırma yapıları aracılığıyla incelenmesi. Tasarım sorunlarının disiplinlerin sınırlarından bağımsız anlaşılması. İnsan odaklı tasarıma dayalı buluşların bütüncül olarak anlaşılması.

ASIU 122 / YENİ MÜZİK AKIMLARI: 20. YÜZYIL VE SONRASI
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

20. yüzyıl’ın başından günümüze müziğin başlıca besteci, eser ve estetik akımlarına giriş. Birçok “yeni müzik” örneği dinleyerek yeni duyum kabiliyetleri geliştirme. Ders esnasında estetik, modernite ve postmodernite, ahenk ve disonansın diyalektiği, gürültü ve politika, açık yapıt, müzikal zaman, zamansallık ve süreç gibi farklı temalar ilgili okumalar rehberliğinde tartışılacaktır.

BLAW 202 / TİCARET HUKUKU
Dönem: Spring 2019Kredi 3

Hukuka Giriş; Kamu Hukuku; Özel Hukuk; Türk Hukukuna Giriş (Türk Yargı Sistemi; Anayasa Hukuku; İdare Hukuku; Ceza Hukuku; Ceza Muhakemesi Hukuku) Türk Özel Hukuk Tarihi; Özel Hukukun Temel Kavramları; Kişiler Hukuku; Sözleşmeler Hukuku; Satım Sözleşmeleri; Haksız Fiil Hukuku; Kıymetli Evrak; Teminat Hukuku; Eşya Hukuku; Ticari İşletmeler; Şirketler Hukuku; Kurumlar Vergisi; Rekabet Hukuku; Fikri Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim; İş Hukuku.

BMSE 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2019Kredi 0

BMSE 591 / PROJE
Dönem: Spring 2019Kredi 0Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

CAMM 606 / KATI TÜMORLERDE TÜMOR MİKROÇEVRESİ II
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: FRISaatler: 15:00-16:00

Katı tümörlerin çoğu önemli miktarda stromal doku içerir. Pankreas duktal adenokarsinomu gibi aşırı durumlarda, tümör stroması tümör dokusundan daha fazla olabilir. Bu stromal dokunun hastalığın başlamasında ve ilerlemesinde bir engelleyici olmadığı araştırılacaktır. Kanser-stroma etkileşimleri, tümör oluşumunu, anjiyogenez, tedavi direncini ve muhtemelen tümör hücrelerinin metastatik yayılımını etkiler. Bu nedenle, tümör stroma hedefi kemoterapi ile birlikte, pankreas kanseri tedavisi için umut verici yeni bir seçenektir. Bu derste, aşağıdaki konuları derinlemesine tartışacağız: 1) Kanserojenezin erken basamaklarını tespit etmek için stromal aktivite nasıl kullanılabilir? 2) Sürekli hücre dışı doku oluşumunun ve birikmesinin anjiyogenez ve doku perfüzyonu üzerindeki etkisi nedir? 3) Stroma terapi direncini nasıl etkiler? 4) Stroma'nın tümör hücrelerinin metastatik yayılımına etkisi nedir? 5) Tümör stroma tümörünü lokal olarak sınırlama fonksiyonlarına da sahip mi?

CAMM 607 / MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve TEKNİKLERİNE GİRİŞ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: THURSSaatler: 09:30-11:30

Bu ders moleküler biyolojinin temel kavramlarına ve araştırma laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılan uygulamalara bir giriş yapmak için tasarlanmıştır. Vurgu, DNA ve RNA yapısının analizi, DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyonun biyokimyası olacaktır. DNA ve RNA izolasyonu, jel elektroforezi, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), DNA sıralaması gibi temel moleküler biyoloji yöntemleri ele alınacaktır. Akış sitometrisinin temel prensipleri ve kullanımı bu derste ele alınacaktır.

CAMM 614 / HEPATİK İNFLAMASYON VE FİBROZ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: THURSSaatler: 17:00-19:00

Karaciğer fibrozisi, devam eden karaciğer hasarından kaynaklanan kronik karaciğer hastalığına eşlik eden ilerleyici bir klinik durumdur. Karaciğer fibrozu, hücre dışı matris proteinlerinin birikmesi ile karakterize edilir. Bu ders hepatik enflamasyon ve fibrozis mekanizmalarına odaklanacaktır.

CAMM 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2019Kredi 0

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

CHBI 100 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinin tarihi ve etki alanı, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği derslerinin öğretim amaçları, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinde mühendislik tasarım ilkeleri ve uygulamaları (deney tasarımı, süreç tasarımı, ürün tasarımı, genlerden ürüne).

CHBI 204 / TERMODİNAMİK
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

Birinci ve ikinci kanunlar. Enerji koruma ve entropi. Soğutma devreleri, enerji ve güç sistemleri, iç yakımlı makineler gibi mühendislik sistemlerin analizleri. Durum denklemleri ve gaz karışımları için p-v-T ilişkileri.

CHBI 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.

CHBI 308 / REAKSİYON MÜHENDİSLİGİ
Dönem: Spring 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Kimyasal reaktörlerin tasarımı ve işletimi. Homojen, heterojen ve biyokimyasal reaksiyonlar. İdeal ve ideal olmayan reaktörler. Enzim katalisti ile işleyen reaksiyonların kinetiği. Yüzey kinetiği ve bio-kütle elde edilişi.

CHBI 310 / BİYOKİMYA II
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Sinyal ileti mekanizmasının biyokimyası, glikoliz, glikoneogenesis, Kreb döngüsü, Fotosentez biyokimyası, glikojen, yağ asitleri, nükleik asit, amino asit metabolizması; DNA hasar ve onarım, İlaç tasarımı