DTES 551 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: WEDSaatler: 10:00-12:45

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 552 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2019Kredi 3

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 553 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MONSaatler: 13:00-15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 556 / 
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: WEDSaatler: 13:00-16:00

DTES 558 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: THURSSaatler: 13:00-16:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2019Kredi 0

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.

ECIR 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 101 / MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00-17:15

İnsan davranışı ve rasyonalite; kaynak kısıtı altında bireysel karar süreçlerinin temel ilkelerine giriş; piyasa ekonomisinin işleyişi: talep, arz ve piyasa dengesi; fiyat mekanizması ve kaynakların dağılımı; ekonomik etkinlik, piyasada farklı rekabet biçimleri ve kamu müdahalesi.

ECON 102 / MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

Bir bütün olarak ulusal ekonomi analizine giriş; ulusal çıktı, işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının belirleyicileri gibi makroekonomik konulara genel bakış; belli başlı makroekonomik modeller ve makroekonominin temel ilkelerinin Türkiye ve diğer ülkelerden örneklerle incelenmesi; konjonktür dalgalanmaları ve istikrar politikaları; uzun vadeli ekonomik büyüme; para ve para politikası; kamu harcamaları, vergiler ve maliye politikası.

ECON 102 / MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Bir bütün olarak ulusal ekonomi analizine giriş; ulusal çıktı, işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının belirleyicileri gibi makroekonomik konulara genel bakış; belli başlı makroekonomik modeller ve makroekonominin temel ilkelerinin Türkiye ve diğer ülkelerden örneklerle incelenmesi; konjonktür dalgalanmaları ve istikrar politikaları; uzun vadeli ekonomik büyüme; para ve para politikası; kamu harcamaları, vergiler ve maliye politikası.

ECON 201 / MİKROEKONOMİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

ECON 202 / MAKROEKONOMİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.

ECON 202 / MAKROEKONOMİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.

ECON 311 / EKONOMETRİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Ekonomik olayların ampirik analizinde kullanılan yöntemler. Doğrusal regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY), uyumun iyiliği, tahmin; klasik (geleneksel) regresyon modeli; kestiricilerin özellikleri; ekonomik teori ve ekonometrik modeller arası bağlantılar; fonksiyonel biçim; regresyon sonuçlarının yorumlanması. Sonuç çıkarma; güven aralıkları ve hipotez testi; ekonometrik yazılımlarla ekonomi ve işletme uygulamaları; klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmaların sonuçları.

ECON 311 / EKONOMETRİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Ekonomik olayların ampirik analizinde kullanılan yöntemler. Doğrusal regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY), uyumun iyiliği, tahmin; klasik (geleneksel) regresyon modeli; kestiricilerin özellikleri; ekonomik teori ve ekonometrik modeller arası bağlantılar; fonksiyonel biçim; regresyon sonuçlarının yorumlanması. Sonuç çıkarma; güven aralıkları ve hipotez testi; ekonometrik yazılımlarla ekonomi ve işletme uygulamaları; klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmaların sonuçları.

ECON 313 / KESİT VE PANEL VERİLER İÇİN EKONOMETRİ TEKNİKLERİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Kesit ve panel verilerle uyumlu ekonometrik yöntemler. En küçük kareler yönteminin uzantıları: genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi; araç değişkenler; doğrusal olmayan regresyon; sınırlı bağımlı değişken modelleri; seçim sonucu oluşan örnekler için modeller. En çok olabilirlik yöntemi. Panel veri yöntemleri: kesit veri ve zaman serilerini birleştirme; sabit etkiler; rassal etkiler. Deneysel ve yarı-deneysel yöntemler. Ekonomik uygulamalar ve ekonometrik yazılımlarla desteklenir.

ECON 320 / İŞGÜCÜ EKONOMİSİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00-17:15

İşgücü piyasasının kuramsal ve ampirik irdelenmesi: işgücü arzı, işgücüne talep, ve denge. Demografik özellikler (cinsiyet, ırk ve etnik köken, medeni hal, vs...) ve işgücü piyasası konumları arasındaki bağlantılar. Beşeri sermaye yatırımları; evde üretim ve işbölümü, doğurganlık; iş değiştirme ve göç. Reel ve nominal ücretin belirlenmesi; denkleştirici ücret farkları; sendikalar, kamu ve özel sektör istihdamı, kayıt dışı sektör ve katmanlı işgücü piyasaları; işsizlik ve yoksulluk; ayrımcılık. Türkiye işgücü piyasasına yönelik seçilmiş analizler.

ECON 321 / ULUSLARARASI TİCARET
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Uluslararası ticaret teorisi: Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler modeli, Hecksher-Ohlin modeli, özel-faktör modeli, uluslararası ticaret ve piyasa yapısı. Dış ticaretin iç politikası: gümrük vergileri, kotalar ve diğer vergi-dışı engeller. Uluslararası ticaret ve siyaset, dünya ticaret görüşmelerinin tarihi ve Dünya Ticaret Örgütü. Üretim faktörlerinin uluslararası hareketi: Göç ve uluslararası doğrudan yatırımlar; teknoloji transferi ve bu süreçte çok uluslu şirketlerin rolü.

ECON 322 / ULUSLARARASI FİNANS
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Uluslararası finans piyasalarının kuramsal ve ampirik analizi; ödemeler dengesinde ayarlama ve döviz kuru; sabit ve dalgalı kur rejimlerinde makroekonomik politikaların etkisi; kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri; uluslararası arbitraj ve faiz eşitliği; avro-dolar piyasaları; finansal küreselleşme ve krizler.

ECON 330 / SANAYİ EKONOMİSİ
Dönem: Spring 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

Eksik rekabet ortamında firma davranışları. Pazar hakimiyetinin elde edilmesi ve korunması. Pazar hakimiyetinin refah ve etkinlik üzerindeki etkileri. Firmalar arası stratejik etkileşim. Devletin rolü: rekabet politikaları. Eksik rekabet analizinin ana modelleri: Cournot ve Bertrand. Rekabeti sınırlayıcı faaliyetler: zımni danışıklık. Reklam, araştırma-geliştirme, icatlar ve yenilikler. Uluslararası ticaret