COMP 429 / PARALEL PROGRAMLAMA
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00-17:15

Temel koşut-zaman kavramları. Paralel mimariler, çok çekirdekli işlemciler, heterojen sistemler, ortak bellek ve dağıtık bellek mimarileri. Paralel programlama modelleri ve dilleri. Çok-örgülü, mesaj geçirme, veri güdümlü, veri paralel programlama. Paralel program tasarımı, ayrışma, tanesellik ölçüsü, yerellik, iletişim, yük dağılımı ve asekron programlama. Performans modelleme, paralelleştirmenin getirdiği ek yükler.

COMP 437 / AKILLI KULLANIM BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri'nin bilgisayarlı görme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay zeka teknolojileri kullanarak tasarımı, gerçekleştirimi, test edilmesi. Destekleyici metodlar (sınıflandırma, regresyon, çok kipli bilgi birleştirme, nesne tanıma); teknolojiler (bakış takibi, hareket tanıma); donanımlar (dokunsal araçlar, kalem temelli bilgi giriş araçları, kamera ve mikrofon dizileri).

COMP 450 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

COMP 491 / BİTİRME PROJESİ I
Dönem: Spring 2020Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir bilgisayar mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine de ağırlık verilir.

COMP 506 / SAYISAL İMGE VE VİDEO İŞLEME
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00-17:15

Çok boyutlu örnekleme teoreminin, örtüşmenin ve nicemlemenin tekrarı. Rengin, insan görme sisteminin, 2-D öbek dönüşümünün, DFT, DCT ve dalgacık, imge süzgeçleme, ayrıt sezimi, iyileştirme ve onarımın temelleri. Temel video dosyası biçimleri, değişik sayısal video uygulamaları için çözünürlükler ve bit hızları. 2D ve 3D modeller kullanılarak devinim çözümlemesi ve kestirimi. Gürültünün çıkarılması, binişmenin kaldırılması ve çözünürlük iyileştirmesi için devinimi dengelenmiş süzgeçleme yöntemleri. JPEG/JPEG2000 ve MPEG1/2 ve 4 ü de içeren sayısal imge ve video sıkıştırma yöntemleri ve standartları. İçeriğe bağlı imge ve video indeksleme ve MPEG-7.

COMP 515 / DAĞITIK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Dağıtık bilgisayar ve işletim sistemleri, tasarım kavramları, süreç eşzamanlaması ve kilitlenme, çoklu kullanım, iletişim protokolleri, dağıtık sistemlerde eşzamanlama, zaman yönetimi, mantıksal zamanlama, tutarlı genel durumlar, seçim algoritmaları, karar ve eşgüdüm protokolleri, çoğa dağıtım modeli, koşutzaman denetimi, kayıp kurtarımı, hata toleransı, güvenlik.

COMP 529 / PARALEL PROGRAMLAMA
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00-17:15

Temel koşut-zaman kavramları, gerekirci olmamak, bölünmezlik, yarış durumları, eşzamanlama, birbirini dışlama. Paralel mimariler, çok çekirdekli işlemciler, dağıtık bellek mimariler. Paralel programlama modelleri ve dilleri, çok-örgülü, mesaj geçirme, veri güdümlü, veri paralel programlama. Paralel program tasarımı, ayrışma, tanesellik ölçüsü, yerellik, iletişim, yük dağılımı. Paralel programlama desenleri, yapısal, işlemsel, strateji, koşut-zamanlı yürütme desenleri. Başarım modelleme, paralelleştirmenin getirdiği ek yükler.

COMP 537 / AKILLI KULLANIM BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri'nin bilgisayarlı görme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay zeka teknolojileri kullanarak tasarımı, gerçekleştirimi, test edilmesi. Destekleyici metodlar (sınıflandırma, regresyon, çok kipli bilgi birleştirme, nesne tanıma); teknolojiler (bakış takibi, hareket tanıma); donanımlar (dokunsal araçlar, kalem temelli bilgi giriş araçları, kamera ve mikrofon dizileri).

COMP 541 / DERİN ÖĞRENME
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

Sınıflandırma ve regresyon için temel doğrusal modeller; stokastik gradyan takibi yaparak öğrenme; çok katmanlı yapay sinir ağları, katlamalı sinir ağları ve özyinelemeli sinir ağları; alandaki güncel gelişmeler; makine çevirisinden ve bilgisayar görmesinden pratik örnekler; derin öğrenme modellerini programlama, eğitme, değerlendirme ve kıyaslama konusunda pratik deneyim.

COMP 550 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

COMP 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2020Kredi 0

CPID 405 / KARDİYO PULMONER İNFEKSIYON HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2020Kredi 3

Hasta ve yakınları ile sağlıklı ve doğru iletişim kurma, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları alanlarında hikaye alma ve fizik muayene teknikleri, laboratuar testlerinin amaca yönelik kullanımı, tüm hasta bilgilerinin doğru yorumlanması. Sık ve önemli tıbbi hastalıklar, hastalıkların belirti ve bulguları, laboratuvar metotları ve görüntüleme yöntemleri. Akut ve kronik hastalıklar ile bunların tedavisi.

CSHS 506 / TÜRKİYE'DE DEVLET VE TOPLUM I
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30-17:15

19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye toplumu çalışmalarındaki ana yaklaşımları ve konuları ele alır. Osmanlı/Türkiye toplumundaki temel toplumsal, ekonomik ve siyasal dönüşümleri bölgesel bir yaklaşımla inceler.

CSHS 532 / ÇAĞDAŞ AKDENİZ TARİHİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

20. yüzyılda Akdeniz havzasının stratejik, ekonomik ve siyasi rolü üzerinde durur. Akdeniz bölgesinin küresel siyasi gelişmelere olan katkısını ve özellikle Akdeniz havzasının Avrupa?nın diğer bölgeleriyle etkileşimini inceler.

CSHS 540 / SOVYETLER BİRLİĞİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ, 1917-1991
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30-17:15

Sovyet deneyiminin doğası ve önemi ve bu deneyimin yol açtığı tartışmalar. Sovyetler Birliği ve Sovyet sisteminin oluşumu, dönüşümü ve çöküşünü şekillendiren güçler, süreçler ve kişiler.

DASC 590 / LİSANSÜSTÜ SEMİNERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 0

Fakülte öğretim üyeleri veya dış konuşmacılar tarafından verilen seminer serisi.

DTES 514 / ETKİLEŞİMLİ TASARIM İÇİN FİKİR ÜRETİMİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: SATSaatler: 13:00-15:45

Etkileşimli tasarım için yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine giriş. Etkileşimli tasarım prensipleri. Etkileşimli tasarımda kuralları bozma. Etkileşimli tasarıma ilham verebilecek geçmiş kültürlerin geliştirdiği tasarımları yeniden okuma. Yeni teknolojiler açısından tasarım analizleri. Dersin isleyişinin belirlenmesi: ödevlerin tanımı, video taslak sunumlar, birebir görüşme, toplu görüşme ve değerlendirme.

DTES 524 / ETKİLEŞİMLİ BİLGİ TASARIMI
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: SATSaatler: 10:00-12:45

Bilgi mimarisi ve sunumunun temelleri. Verinin bilgiye dönüşümünü. İlişki, gruplama ve hiyerarşi gibi kavramlar. Bilişsel bilgi işleme süreçleri. Farklı medyalar için ve farklı vakalar üzerinden bilgiyi şekillendirme, sunma ve görselleştirme. Tarif tasarımı, zaman serileri, konum-zaman verisi, karşılaştırma ve büyük-veri. Bilgi ile dokunma, jestler ve cihazlara dayalı etkileşim yöntemleri

DTES 550 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 551 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 559 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2020Kredi 0

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

DTES 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2020Kredi 0

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Dönem: Spring 2020Kredi 3

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.