ERUD 306 / ENDOKRİN, REPRODÜKTİF, ÜROGENİTAL HASTALIKLAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Reprodüktif, ürogenital ve endokrin sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, fizik muayene ve semptomatoloji, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; hormonların sentezi, metabolizması ve klinik etkileri, normal puberte ve seksüel gelişim, obezite, adrenal, tiroit, paratiroit ve hipofiz hastalıkları ve tümörleri; endokrin pankreas ve diabetes mellitus, böbrek hastalıkları ve tümörleri, diyaliz ve transplantasyon, üriner sistem enfeksiyonları ve obstrüktif üropati, menstrual siklus, doğum kontrolü, gebelik, vulva, vajina, serviks, uterus ve over hastalıkları ve tümörleri; infertilite, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, meme hastalıkları ve meme tümörleridir.

ERUS 206 / ENDOKRİN, ÜREME VE ÜRİNER SİSTEMLER
Dönem: Spring 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Erkek ve kadın üriner ve üreme sistemlerinin anatomi ve histolojisi, pelvis tabanı, pelvik organların damar ve sinirleri, üriner ve genital sistemlerin embryonik gelişimi ve anomalileri, böbreklerin yapı ve fonksiyonları, filtrasyon, absorbsiyon ve sekresyon mekanizmaları, vücut sıvılarının hacmi ve bilişiminin kontrolü, üriner sistemde akım, ereksiyon ve ejakülasyonun meknaizmaları ve bozuklukları, tiroid, paratiroid, hipofiz, pineal ve adrenal bezlerin yapı ve işlevleri, hormonların biyosentezi, horman etkisinin mekanizmaları.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

ETPR 212 / ETİK VE PROFESYONELİSM I
Dönem: Spring 2021Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Tıp Fakültesi öğrencilerinin profesyonellik ilkelerini, hastalarla doğru iletişim kurma tekniklerini, fizik muayene becerilerini ve etik prensiplerin klinikteki uygulamalarıını küçük gruplar halinde maketler üzerinde standartize hastalarla, diğer sağlık profesyonelleri ile ve birbirleri ile canlandırma yöntemleri ile öğrenmesini amaçlayan bir derstir. Tıp fakültesi ikinci yılında beceri laboratuarlarında temel klinik becerileri eğitimini içerir.

ETPR 312 / ETİK VE PROFESYONELİSM II
Dönem: Spring 2021Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Tıp Fakültesi öğrencilerinin profesyonellik ilkelerini, hastalarla doğru iletişim kurma tekniklerini, fizik muayene becerilerini ve etik prensiplerin klinikteki uygulamalarıını küçük gruplar halinde maketler üzerinde standartize hastalarla, diğer sağlık profesyonelleri ile ve birbirleri ile canlandırma yöntemleri ile öğrenmesini amaçlayan bir derstir. Tıp fakültesi üçüncü yılında beceri laboratuarlarında ve Koç Üniversitesi Hastanesinde klinik beceri eğitimini içerir.

ETPR 412 / ETİK VE PROFESYONELİSM I
Dönem: Spring 2021Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Tıp Fakültesi öğrencilerinin profesyonellik ilkelerini, hastalarla doğru iletişim kurma tekniklerini, fizik muayene becerilerini ve etik prensiplerin klinikteki uygulamalarıını küçük gruplar halinde maketler üzerinde standartize hastalarla, diğer sağlık profesyonelleri ile ve birbirleri ile canlandırma yöntemleri ile öğrenmesini amaçlayan bir derstir. Tıp fakültesi dördüncü yılında simülasyon merkezi ve Koç Üniversitesi Hastanesinde klinik beceriler ve iletişim becerileri eğitimini içerir.

GERM 403 / İŞ ALMANCASI
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

GERM 401 yi tamamlamış orta düzey öğrenciler ya da Almanca eğitim veren kurumların mezunu olup da Almanca bilgilerini yenilemek isteyen öğrenciler içindir. Dört dil becerisinin pekiştirilmesini amaçlar. Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri her türlü durumda başarılı etkileşim kurabilmesini sağlar. Soyut boylamda ve kültürel konularda görüşlerini ifade edebilmelerini amaçlar. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması B1 düzeyinin ikinci yarısına denk gelir.

GIND 305 / GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR
Dönem: Spring 2021Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Gastrointestinal sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; özofagus hastalıkları, gastritler, peptik ülser, malabsorbsiyon, enfeksiyoz enterokolitler, iltihabi bağırsak hastalıkları, özofagus, mide, ince bağırsak ve kolon tümörleri; sarılık, viral hepatitler, steatohepatitler, metabolik karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, karaciğer ve safra yolları tümörleri, pankreatit ve pankreas tümörleri.

HIST 100 / MODERN TÜRKİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: HIST 301 or HIST 302

Modern Türkiye Tarihine, giriş. 19 ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tarihine okumalar ve belgeseller üzerinden analitik bir bakış.

HSGN 509 / PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin, üreme sağlığı, güvenli annelik, dünyada ve Türkiye?de anne ölümleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, gebelikte fiziksel ve psikolojik değişiklikler, doğum öncesi bakım, gebeliğe psikososyal adaptasyon, doğum eyleminin süreç ve aşamaları, eylemde ağrı kontrolü, konsepsiyon ve fetal gelişim, postpartum döneme uyum ve bakım, normal yenidoğanın özellikleri ve bakımı, riskli gebelik, riskli doğum eylemi, riskli postpartum süreç, riskli yenidoğan konularına ilişkin bilgi ve beceri kazaması hedeflenir.

HSGN 556 / ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste çocuk ihmal ve istismarı geniş boyutlu tartışılacaktır. Çocuk ihmal ve istismarında ailenin rolü irdelenecektir. Çocuk istismar ve ihmalinin gözlenmesi, saptanması ve rapor edilmesine yönelik yasalar ve uygulamalar tartışılacaktır. Derste ayrıca çocuk istismar ve ihmalinde hemşirenin görev ve sorumlulukları irdelenecek ve toplumda önlenmesine yönelik projeler tartışılarak öğrenciden kendi projesini yazması ve sunması beklenecektir.

HSGN 650 / HEMŞİRELİK BAKIMINDA KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR I
Dönem: Spring 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste, öğrencinin birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlık bakım sorunlarını çözümlemeye yönelik kanıta dayalı bilgi, beceri ve tutumlarını kullanarak bakım vermesi amaçlanır. Ders kapsamında, öğrencinin ilgi alanı doğrultusunda belirlenen uygulama alanlarında (hastane, aile sağlığı merkezi, evde bakım birimi/ merkezi vb) holistik bakım modelini ve hemşirelik süreci sistemini temel alarak hasta bakımı vermesi, kanıta dayalı bakım uygulamaları ile bakıma ilişkin yöntem ve teknikleri uygulamaya aktarması beklenir.

HSGN 690 / PhD SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PhD SEMİNER DERSİ

HSGN 690 / PhD SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

PhD SEMİNER DERSİ

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSMM 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.