LAW 502 / AVRUPA İNSAN HAKLARI HUKUKU
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRI*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Avrupa kamusal düzeninin anayasası olarak nitelendirilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) maddi hükümleri; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihat hukuku; AİHM?nin denetim yetkisi; pozitif yükümlülükler, takdir marjı doktrini gibi AİHS hukuku çerçevesindeki temel kavramlar; AİHM kararlarının icrası.

LAW 503 / ULUSÜSTÜ VE AVRUPA CEZA VE USUL HUKUKU
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: SAT*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Uluslararası kovuşturmalar ve uluslararası ceza mahkemeleri, uluslararası suçlara dair maddi hukuk, uluslararası kovuşturmaların genel ilkeleri ve usulü, ceza kovuşturmasının alternatifleri ve tamamlayıcı unsurları gibi uluslararası ceza hukukunun klasik konuları; Eurosuçlar, Avrupa ceza muhakemesi, Avrupa işbirliği ve tenfizi dahil olmak üzere gelişmekte olan Avrupa ceza hukuku kuralları; Sınıraşan organize suçluluğu ve uyuşturucu kaçakçılığı, kara paranın aklanması, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, sibersuçlar, terörizm gibi sınıraşan suçların niteliği ve bunların bastırılması açısından devletlere yükümlülük doğuran ilgili uluslararası sözleşmeler; yargı yetkisi ve suçlarla mücadele bakımından öngörülen, karşılıklı adli yardım gibi, uluslararası işbirliği mekanizmaları dahil olmak üzere, tenfiz meseleleri.

LAW 505 / MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRI SAT*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Türk mahkemelerinin yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk ilişkilerinde milletlerarası yetki. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çıkışı ve tarihi gelişimi; alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının çeşitleri ve her birine uygulanabilecek teknikler. Tahkim ve uluslararası tahkimin hukuki özellikleri, diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile arasındaki farklılıklar, Türkiye ve Avrupa Birliği?nde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin hukuki düzenlemeler, yeni Türk arabuluculuk yasası ve Türk hukukunun cevaz verdiği diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları. Münhasır yetki anlaşmaları ve tahkim anlaşmalarının önkoşulları, geçerlilik şartları ve infazı. Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye?de tanınması ve tenfizi.

LAW 506 / FİKRİ MÜLKİYETİN EVRENSEL KORUMASI
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: SAT*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Karşılaştırmalı olarak fikri mülkiyet koruması, çeşitli hukuk sistemlerinde telif hakkı, marka ve patent başlıkları altında yer alan düzenlemeler. Fikri mükiyet haklarının yaratıcı, yatırımcı ve kullanıcı/tüketici eksenindeki yarışan menfaatler açısından analizi; fikri mülkiyet kavramının kuramsal ve tarihsel temelleri; WIPO ve WTO bünyesinde yürürlükte bulunan fikri mülkiyet hukukuna ilişkin uluslararası konvansiyonlar ve bunların AB, Türkiye, ABD ve BRICS ülkelerindeki uygulaması. Güncel fikri mülkiyet hukuku doktrinleri, bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan uyuşmazlık ve ikilemler.

LAW 513 / KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ: HUKUKSAL ALTYAPI
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: SAT*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Kamu-özel sektör işbirliği modelleri; kamu-özel sektör işbirliği kavramının kamu hizmeti, imtiyaz, tekel ve özelleştirme kavramlarıyla ilişkisi; kamu hizmetinin gördürülmesi, kamu hizmeti dışındaki idari faaliyetlerin gördürülmesi ve pür iktisadi-ticari faaliyetlerin gördürülmesi bakımından farklılaşma; kamu-özel sektör işbirliğinde özendirme-destekleme, know-how aktarımı, araştırma-geliştirme ve off-set katılım bakımlarından değerlendirmesi; Türkiye?de uygulanmış, uygulanan ve uygulanması amaçlanan kamu-özel sektör işbirliği modelleri; kamu-özel sektör işbirliğinde ekonomik mülahazalar ve bunların hukukileştirilmesi sorunsalı; Avrupa Birliği?nin kamu-özel sektör işbirliğine yaklaşımı.

LAW 522 / ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRI SAT*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Sınır ötesi işlemlerde bulunan kişi ve kurumların vergilendirme esasları. Türkiye?de mukim vergi mükelleflerinin yurt dışı kazançları ile dar mükellef yabancı vergi mükelleflerinin Türkiye?de elde ettikleri kazançların genel vergilendirme esasları. Uluslararası çifte vergilendirme, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması yolları, vergi anlaşmalarının genel esasları ve yapısı. Vergi anlaşmalarının uygulanmasından kaynaklanabilecek uluslararası vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları.

LAW 530 / ULUSLARARASI İŞ HUKUKU
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRI SAT*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Uluslararası çalışma sözleşmeleri ile tavsiye kararlarının analizi; uluslararası çalışma standartlarının kabulü; normal denetim sistemi; sendikal özgürlüklerin ihlaline karşı şikayet prosedürü; denetim sisteminin etkisi ve ILO temel kuruluş belgesinin gözden geçirilmesi.

LAW 535 / ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİME İLİŞKİN HUKUKSAL ESASLAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRI*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Anonim ortaklıklarda organlar, yönetim organı konsepti, yönetim kurulu ve diğer yönetim unsurlarının ayrıştırılması, yönetim organının yapısı, yönetim kurulunun vazgeçilmez yetkileri, yönetim yetkilerinin devri.

LAW 552 / ST Law: INVESTMENT TREATY LAW AND ARBITRATION
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRI SAT*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LAW 602 / ULUSLARARASI KAMU HUKUKUNUN KURUMSAL TEMELLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Pozitivizm ve Uluslararası Kamu Hukuku, Uluslararası Kamu Hukukunda doğal hukuka ilişkin yaklaşımlar, hukuksal gerçekçilik ve süreç okulu, yorumculuk ve uluslararası hukuk, eleştirel hukuk çalışmaları, Uluslararası Kamu Hukukuna üçüncü dünya yaklaşımları, Uluslararası Kamu Hukukunun gerçekçi eleştirisi, Uluslararası Kamu Hukukunun demokratik eleştirisi, Uluslararası Kamu Hukukunun feminist eleştirisi.

LAW 605 / ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK STANDARTLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Küreselleşme ve sosyal güvenlik, insan hakkı olarak sosyal güvenlik hakkı, sosyal güvence, asgari sosyal güvenlik standartlarının hukuki niteliği, 102 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi’nin ortaya çıkışı, uluslararası sosyal güvenlik standartlarının uygulama alanı ile kapsamı ve esneklik klozları, uluslararası sosyal güvenlik standartlarının Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Konseyi tarafından denetlenmesi.

LAW 608 / İLERİ SEVİYE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hukuk disiplinleri bakımından ve disiplinler arası bakış açısıyla araştırma ve inceleme yöntemleri; tez yazma teknikleri, karar incelemesi, makale yazımı, araştırma ve yayın etiği ve atıf yöntemleri ile hukukta metot sorunları.

MASE 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

MATH 398 / MATEMATİK ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Matematik alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

MATH 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

MAVA 206 / MEDYA YAZARLIĞI
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Çeşitli medya formatlarında yoğun yazma uygulamaları. Ödevler ve süreli yazma alıştırmaları aracılığı ile radyo, televizyon ve basılı medya gibi farklı mecralar için yazı çalışmaları.

MAVA 206 / MEDYA YAZARLIĞI
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Çeşitli medya formatlarında yoğun yazma uygulamaları. Ödevler ve süreli yazma alıştırmaları aracılığı ile radyo, televizyon ve basılı medya gibi farklı mecralar için yazı çalışmaları.

MAVA 208 / VİDEO TEMELLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 17:30:00-18:45:00Ön Koşullar: MAVA 200 or concent of the instructor

Temel Kadraj ve pozlama gibi dijital video kamera becerileri ve non-lineer dijital kurgu bilgileri (montaj, parallel kurgu, geçişler, ses üzerine kesme ve değişik platformlara çıkış). Çeşitli egzersizler sonucu kisa video üretimi.

MAVA 208 / VİDEO TEMELLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRISaatler: 14:30:00-17:15:00Ön Koşullar: MAVA 200 or concent of the instructor

Temel Kadraj ve pozlama gibi dijital video kamera becerileri ve non-lineer dijital kurgu bilgileri (montaj, parallel kurgu, geçişler, ses üzerine kesme ve değişik platformlara çıkış). Çeşitli egzersizler sonucu kisa video üretimi.

MAVA 223 / ÇAĞDAŞ SANAT I
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

Güncel sanata ve güncel sanat hakkındaki eleştirel tartışmalara giriş. Galeri, müze, kamu alanları ve geleneksel olmayan sergi alanları gibi ortamlarda çalışan sanatçıların eserleri ile ilgili çalışmalar.

MAVA 324 / SİNEMATOGRAFİ VE KURGU
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUESSaatler: 11:30:00-14:15:00Ön Koşullar: MAVA. 311 and MAVA. 213 and MAVA 200 or consent of the instructor

Kamera kullanımı, ışık, ekiple çalışma, kompozisyon, ses ve görüntünün kurgulanması. Doğrusal olmayan kurgu, dijital efektler ve hareketli grafikler üzerine ileri seviye uygulamalı çalışmalar.

MAVA 325 / MARKA KİMLİK TASARIM
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30:00-14:15:00Ön Koşullar: MAVA. 207

Markalaşma ve görsel kimlik tasarımı kavramlarının, marka kimliği tasarım ürünlerini yaratma teori ve pratiğini de kapsayacak şekilde araştırılması ve uygulanması. Bir markanın, logo tasarımı, görsel kimlik unsurları, satış malzemeleri, reklam ve marka iletişimi, basılı ve dijital platformların yanı sıra animasyonlardan oluşan tüm görsel unsurlarının geliştirilmesi.

MAVA 328 / GÖRSEL UNSUR OLARAK TİPOGRAFİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: WEDSaatler: 8:30:00-11:15:00Ön Koşullar: MAVA. 104 or consent of the instructor

Görsel unsur olarak tipografinin farklı yönlerini, ‘boyutsal tipografi’, ‘deneysel alfabe’, ‘tipografik yerleştirme’ gibi tipografi sanatının deneysel biçimleri üzerinden, geniş kavramsal yaklaşımları kapsayarak keşfetmek. Tipografiyi tasarımın birincil unsuru olarak konumlandırmak.

MAVA 358 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: FRISaatler: 14:30:00-17:15:00