CHBI 518 / 
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 17:00:00-17:50:00

CHBI 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2020Kredi 0Günler: THURSSaatler: 16:00:00-16:50:00

CHEM 101 / GENEL KİMYA I
Dönem: Fall 2020Kredi 4Günler: MON WED FRISaatler: 16:00:00-16:50:00

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 201 / ANALİTİK KİMYA
Dönem: Fall 2020Kredi 4Günler: MON WED FRISaatler: 15:00:00-15:50:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Temel prensipler ve ölçü birimleri, kimyasal kantitite için S.I. birimi, konsentrasyon birimleri, analizde gravimetrik metod, volumetric metodlar, poliprotk asit ve bazlarin titrasyonu, elektro kimyanın temel prensipleri, oksidasyon ve reduksiyon titrasyonu, elektroliz, potansiyometri, konduktometri, analitik ayrım metodlarına giriş: kolon kromatografisi, ince tabaka kromatrografisi, kromotogramların analizi, yüksek performanslı iyon değişim kromatografisi.

CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2020Kredi 4Günler: MON WED FRISaatler: 11:00:00-11:50:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CHEM 216 / ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2020Kredi 4Günler: TUES THURS FRISaatler: 18:00:00-18:50:00Ön Koşullar: CHEM 102 or consent of the instructor.

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.Prerequisites : CHEM 102 or consent of the instructor.

CHEM 301 / FİZİKSEL KİMYA I
Dönem: Fall 2020Kredi 4Günler: TUES THURS FRISaatler: 13:00:00-13:50:00Ön Koşullar: CHEM. 102

İdeal ve gerçek gazların özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları ,kimyasal denge. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 303 / ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 9:00:00-9:50:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Kuantum mekaniğinin temelleri, kutudaki parçacık çözümleri, harmonik sarkaç ve hidrojen atomu; orbital kavramı, çok elektronlu atom yapısı, moleküler orbital teorisi, moleküler simetri, grup teori; dönme, titreşim ve elektronik spektroskopi.

CHEM 398 / KİMYA ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kimya alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

CHEM 475 / YÜZEY KİMYASI VE KATALİZ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 12:00:00-12:50:00Ön Koşullar: CHEM 301 or CHEM 501 or MASE 517 or consent of the instructor.

Yüzeylerde gerçeklesen kimyasal dönüşümler ve tepkimeler. Metal ve oksit yüzeyleri; yüzey karakterizasyon metotları, gaz-katı ara-yüzeylerinde gerçeklesen dönüşümlerin dinamiği, termodinamiği ve kinetiği, sıvı-katı etkileşmeleri, heterojen kataliz, yüzey film büyümesi ve epitaksi

CHEM 502 / İLERİ ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 15:00:00-15:50:00

İleri seviyede katılma, yer değiştirme ve eliminasyon mekanizmaları, alken ve alkinlerin iyonik ve serbest radikal reaksiyonları, konjuge çift bağlar ve reaksiyonları, aromatik yapılar ve nükleofilik aromatik reaksiyonlar, karbonillerin nükleofilik katılma ve yer değiştirme reaksiyonları, karboksilik asit kimyası, fenol kimyası, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları.

CHEM 504 / MALZEME KARAKTERİZASYONU İÇİN İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 11:00:00-11:50:00

Bu ileri ders sayesinde öğrenciler malzeme karakterizasyonu için gerekli temel bilgileri anlayıp kullanabileceklerdir. Bu ders kapsamında detektör ve güçlendiricilerin çalışma prensipleri ve uygulamaları ile optik spektroskopi, elektron ve taramalı atomik mikroskobu, X-ışını kırılım, ışıma ve spektroskopi metotları, yüzey analiz teknikleri ile ilgili ileri düzeyde bilgiler verilecek ve bu analiz metotlarının prensip ve uygulamaları anlatılacaktır. Öğrenciler bu bilgileri her türlü malzemenin araştırmasında kullanabileceklerdir. Ders sonunda öğrenciler her türlü malzemenin karakterizasyonu için doğru yöntemi seçme, veriyi analiz etme ve değerlendirme yetisini kazanacaklardır.

CHEM 515 / MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLĞ I
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 13:00:00-13:50:00

Katılarda atomik yapılar ve bağlar, seramikler, metal, polimer ve kompozit malzemelerin yapıları, Kristal yapılar, sentez metotları, Kristal yapıların belirlenmesi, yapısal kusurlar, metal ve seramiklerdeki bozukluklar, atom boşlukları, yer değiştirme ve atom arası safsızlıklar, iyonik katılarda kayma hataları, faz diagramları.

CHEM 575 / YÜZEY KİMYASI VE KATALİZ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 12:00:00-12:50:00Ön Koşullar: CHEM 301 or CHEM 501 or MASE 517 or consent of the instructor.

Yüzeylerde gerçeklesen kimyasal dönüşümler ve tepkimeler. Metal ve oksit yüzeyleri; yüzey karakterizasyon metotları, gaz-katı ara-yüzeylerinde gerçeklesen dönüşümlerin dinamiği, termodinamiği ve kinetiği, sıvı-katı etkileşmeleri, heterojen kataliz, yüzey film büyümesi ve epitaksi

CHEM 590 / DOKTORA TEZ DERSİ
Dönem: Fall 2020Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

DOKTORA TEZ DERSİ

CHIN 201 / ÇİNCE I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 9:00:00-9:50:00

Temel gramer ve sözcük bilgisi, dinleme ve konuşma becerileri. Gazete, şiir, ve özgün metinleri okuma.

CIRC 204 / DOLAŞIM VE SOLUNUM
Dönem: Fall 2020Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kalp ve damar sisteminin anatomi ve histolojisi, kalp kası kasılmasının fizyolojisi, damar sisteminin sıvı mekaniği, kana akımı ve kan basıncının yerel ve merkezi kontrolü, toraks, akciğerler ve üst solunum yollarının anatomi ve histolojisi, solumun mekaniği, akciğerlerde havalanma ve kan akımı, solunumun merkezi kontrolü, dolaşım ve solunuma ilişkin elektrik, mekanik, hidrolik ve ısı sistemleri, disseksiyon, model inceleme ve interaktif yazılımlar aracılığıyla bu sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının araştırılması.

CMGM 501 / STRATEJIK YÖNETİM
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: WEDSaatler: 10:00:00-12:45:00

Günümüz rekabet ortamında strateji ve stratejik yönetimin önemi. Stratejik yönetim sürecinde analiz, karar ve uygulama aşamaları. Dış ve iç analiz türleri. Kurumsal strateji ve iş stratejisi kavramları. Strateji geliştirmede kaynak bazlı yetkinlik yaklaşımı. Strateji uygulamasının başarılı olması ve firma performansının artırılması için gerekli yapılanma.

CMSE 501 / PYTHON İLE VERİ BİLİMLERİNE GİRİŞ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 10:00:00-10:50:00

Etkileşimli Python'a giriş ve Jupyter Notebook, Python ile hazır gelen veri yapıları, koşullu önermeler, döngüler, fonksiyonlar, metin değişkenleri, temel girdi/çıktı operasyonları, veri işleme ve görselleştirme temelleri ve ilgili Python kütüphaneleri, farklı grafik türleri, vektör/matris değişkenleri, doğrusal cebir işlemleri, olasılık/istatistik işlemleri, veri işleme uygulamaları

CMSE 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2020Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

COMM 202 / TIBBİ İNGİLİZCE
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 19:00:00-19:50:00

Tıbbi terminolojiyi okuma, anlama ve doğru telafuzun geliştirilmesi ve tıp öğrencisinin İngilizce iletişiminin iyileştirilmesi.

COMP 106 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ İCİN AYRİK MATEMATİK
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: TUES THURS FRISaatler: 10:00:00-10:50:00

Mantık, matematiksel akıl yürütme, kümeler, fonksiyonların büyüme hızı, algoritma karmaşıklık analizi, sayı kuramı, matematiksel tümevarım, kombinatorik, yineleme, çıkaran fonksiyonlar, bağıntılar, çizgeler ve hesaplama modelleri konularını içeren bir giriş dersi.

COMP 125 / PYTHON İLE PROGRAMLAMA
Dönem: Fall 2020Kredi 3Günler: MON WED FRISaatler: 12:00:00-12:50:00

Python kullanarak hesaplama planlaması ve programlamasını vurgulanır. Algoritmik düşünme ve yapılandırılmış programlama konusunda sağlam bir temel kazanma ve basit, yaygın hesaplama işlemlerini kolay ve verimli bir şekilde yapma yetileri kazandırır. Veri depolama, veri girişi ve çıktısı, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler ve listeler, dosyalama, grafikler ve nesnelerin temelleri incelenir.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2020Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: COMP 132 or consent of the instructor

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.