HSMM 690 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

HSMP 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HSMP 690 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

HSRB 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HUMS 136 / FELSEFİ PARADOKSLAR
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:40:00

İnanç paradoksları (örneğin, sürpriz sınav, kıyamet günü), eylem paradoksları (Newcomb paradoksu), sonsuzluk paradoksları (Zeno paradoksu, süper görevler), zaman paradoksları ve diğerleri dahil olmak üzere etkili felsefi paradoksları tartışmak.

IICR 301 / ENFEKSİYON, İNFLAMASYON, HÜCRESEL YANITLAR
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Tıbbi mikrobiyolojide temel kavramlar, farmakoloji ve patolojiye giriş. Tıbbi önemi olan bakteriyel, viral, parazitik ve fungal patojenlerin biyolojisi, enfeksiyonların epidemiyolojisi, patojenlerin hastalık yapma özellikleri ve yaptıkları hastalıklar, enfeksiyonlardan korunma yolları, zedelenmeye ve enfeksiyonlara karşı hücrenin verdiği yanıtlar, akut ve kronik iltihap, doku iyileşmesi, hemodinamik bozukluklar ve hemostaz konularını içerir. Ayrıca ilaçlara karşı organizma cevabını etkileyen faktörler ve ilaç metabolizmaları, emilim, dağılım, biyotransformasyon, atılım ve ilaç etki süreleri konuları da işlenecektir.

IMED 410 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2021Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile sağlıklı ve doğru iletişim kurma, genel dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları alanlarında hikaye alma ve fizik muayene teknikleri, laboratuar testlerinin amaca yönelik kullanımı, tüm hasta bilgilerinin doğru yorumlanması. Sık ve önemli tıbbi hastalıklar, hastalıkların belirti ve bulguları, laboratuvar metotları ve görüntüleme yöntemleri. Akut ve kronik hastalıklar ile bunların tedavisi.

IMED 410 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Fall 2021Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile sağlıklı ve doğru iletişim kurma, genel dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları alanlarında hikaye alma ve fizik muayene teknikleri, laboratuar testlerinin amaca yönelik kullanımı, tüm hasta bilgilerinin doğru yorumlanması. Sık ve önemli tıbbi hastalıklar, hastalıkların belirti ve bulguları, laboratuvar metotları ve görüntüleme yöntemleri. Akut ve kronik hastalıklar ile bunların tedavisi.

IMMN 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

SEMİNER

IMMN 591 / PROJE
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

IMMN 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

INDR 198 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Endüstri Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

INDR 198 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Endüstri Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

INDR 491 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I
Dönem: Fall 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (INDR. 344 and INDR. 372 and INDR 481) or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini değişik sektörlerdeki şirket ya da kurumlarca önerilen bir endüstri mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

INDR 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Güz döneminde açılan INDR 590 dersinin başlıca hedefi, lisansüstü öğrencileri endüstri mühendisliği bölümünde yapılan bilimsel araştırmalarla ilgili bilgilendirmektir. Bu, fakülte mensuplarının sunumları ve INDR 595 dersini almış lisansüstü öğrenciler tarafından gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra bahar döneminde açılan INDR 590 seminerleri, endüstri sektöründen katılan konuşmacıların deneyimlerini öğrencilerle paylaşmalarını ve endüstri mühendislerinin çalışabilecekleri farklı iş sektörlerini tanıtmalarını baz alan uygulamalara odaklıdır. Davet edilen konuşmacı, sunumunu Türkçe yapabilir.

INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00

Siyaset, siyasal sistemler ve siyaset bilimine ait temel kurum ve kavramlar; öğrencilerin farklı siyasal sistemlerin işleyişlerini anlamalarına yönelik olarak siyaset biliminin temel terimleri ve teorilerinin gözden geçirilmesi; ekonomik kalkınmadan güvenlik ve çevre sorunlarına kadar küresel problemlerin analiz edilmesi için gerekli zemini sağlamak üzere siyasal kurum ve dinamiklerin sistematik bir analizi.

INTL 406 / TÜRK SİYASİ HAYATI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: INTL 204 or consent of the instructor

Demokrasiye geçiş ve demokrasinin yerleşmesi sürecindeki Türkiye"de önemli güncel konular. Derste ele alınacak konular dersin verileceği her sömestrde ayrı ayrı belirlenecektir.

KOLT 500 / YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENME
Dönem: Fall 2021Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Yükseköğretim derslerinde etkili öğretme ortamı tasarlamanın temelleri, öğrenme prensipleri, İngilizce ders anlatımı, öğrenme teknolojilerini öğretim uygulamalarına entegre etme, not verme, öğrenciler ve öğretim üyeleri ile iletişim, süper çeşitlilik ve cinsiyete duyarlı pedagoji.

LAW 105 / MEDENİ HUKUKA GİRİŞ
Dönem: Fall 2021Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00

Medeni hukukun temel kavramları. Kişinin Hukuku. Tüzel Kişiler.

LAW 207 / İDARE HUKUKU I
Dönem: Fall 2021Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: LAW. 103 or consent of the instructor

Türk idare sistemi. Yürütme organının bir parçası ve kavram olarak ?idare?nin işlevi, kuruluşu, faaliyetleri ve işlemleri, kamu malı; yargısal denetim.

LAW 207 / İDARE HUKUKU I
Dönem: Fall 2021Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:10:00Ön Koşullar: LAW. 103 or consent of the instructor

Türk idare sistemi. Yürütme organının bir parçası ve kavram olarak ?idare?nin işlevi, kuruluşu, faaliyetleri ve işlemleri, kamu malı; yargısal denetim.

LAW 325 / REKABET HUKUKU
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00

Rekabet Hukuku'nun temel kavramları, önem taşıyan ekonomik ve hukuki analizler, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un içeriğindeki maddi hükümler, ilgili yasal düzenlemeler ve içtihatların incelenmesi, Amerika ve Avrupa Birliği Antitröst Kanunlarına giriş, özelleştirme, franchising ve patent gibi özellik gösteren ticari faaliyetler ile Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet ilişkin hükümleri.

LAW 342 / FARAZİ DAVA
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Ulusal ve Uluslararası Farazi Dava Yarışmaları İçin Hazırlık: Farazi Dava Konusu Hukuki İhtilafların Tahlil Edilmesi, Hukuki Araştırma, Dava Dilekçelerinin Hazırlanması, Sözlü Savunmalarda Yapılacak Sunumlara Hazırlık. Farazi Dava Yarışmasına Katılım. Uluslararası Hukuk. Milletlerarası Ticari Tahkim. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Milletler Anlaşması.

LAW 342 / FARAZİ DAVA
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Ulusal ve Uluslararası Farazi Dava Yarışmaları İçin Hazırlık: Farazi Dava Konusu Hukuki İhtilafların Tahlil Edilmesi, Hukuki Araştırma, Dava Dilekçelerinin Hazırlanması, Sözlü Savunmalarda Yapılacak Sunumlara Hazırlık. Farazi Dava Yarışmasına Katılım. Uluslararası Hukuk. Milletlerarası Ticari Tahkim. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Milletler Anlaşması.