LAW 514 / ÖZELLEŞTİRME HUKUKU
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: SAT*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Özelleştirme tanımı; özelleştirme kavramının benzeşen ve ilişkili kavramlardan ayrıştırılması (liberalizasyon; kamu hizmet sunumunun özel hukuk usullerine tabi kılınması gibi); özelleştirmenin kamu hizmeti, imtiyaz ve tekel kavramlarıyla ilişkisi; özelleştirme konusuna hukuksal yaklaşımın ekonomik yaklaşımdan farkı; ekonomik mülahazaların hukukileştirilmesi sorunsalı; kamu hizmetinin özelleştirilmesi ? pür iktisadi-ticari faaliyetlerin özelleştirilmesinde hukuksal öncelikler; özelleştirme ile kamu-özel sektör işbirliği ilişkisi ve farkı; Türkiye?de özelleştirme hukukunun gelişimi ve bu gelişimde yargı-yürütme-yasama etkileşimi; özelleştirme yöntemleri; seçilmiş özelleştirme deneyimi örnekleri.

LAW 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

LAW 601 / Temel Hakların Yargısal Yorumu:Karşılaştırmalı ve Uluslararası İçtihatlar
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Yorum öğretisinin temel haklar alanındaki etkileri, Savigny yöntemleri, Alexy, Dworkin ve Müller öğretilerinin yargısal içtihatlara yansıması ve eleştirileri, temel hakların yatay etkileri (“üçüncü etki”), sınırlamanın sınırına ilişkin ilkeler, özel olarak ölçülülük ilkesi ve öze dokunma yasağı, tartım ve dengeleme, pozitifleşmiş öz güvenceleri, temel hakların içkin sınırları, kişi hakları ve siyasal hakların sınırlanması, sosyal ve ekonomik hakların sınırları, temel hak yorumunda karşılaştırmalı anayasal içtihat ve uluslararası içtihadın yorum teknikleri bakımından incelemesi.

LAW 603 / SANIĞIN HAKLARI: ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLAR
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Şüpheli ve sanık kavramları, şüpheden sanığın yararlanması, masumiyet karinesi, doğal yargıç ilkesi, sanığa haklarını hatırlatma, avukatla görüşme hakkı, yargıç önüne çıkarılma hakkı, susma hakkı, adil yargılanma hakkı, kanun yoluna başvurma hakkı. Karşılaştırmalı ceza muhakemesi hukuku ve uluslararası standartlar ışığında sanığın haklarının irdelenmesi.

LAW 604 / BANKA HUKUKU
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bankacılığın tarihçesi ve gelişimi; Banka hukukunun kaynakları; Türk bankacılık sistemi; Banka türleri; Bankaların hukuki yapısı; Banka anonim ortaklığının kuruluşu ve faaliyetleri; Banka anonim ortaklığında pay sahipliği; Banka anonim ortaklığının organları; Banka anonim ortaklığının denetlenmesi; Kredi düzeni; Faaliyeti yasaklanan veya fona devredilen bankalarla ilgili hukuki sorunlar; Banka sözleşmeleri hukuku; Banka ile müşterileri arasındaki ilişkiler; Genel işlem koşulları; Tevdi işlemleri; Mevduat kavramı, Banka hesabı ve özellikle cari hesap; Kredi işlemleri; Kredi açma sözleşmesi; Kredi türleri; Nakdi krediler; Gayrınakdi krediler ve özellikle banka teminat mektubu; Ödeme işlemleri; Havale; Belgeli akreditif.

LAW 606 / İLERİ SEVİYE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Türk mahkemelerinin yabancılık unsuru taşıyan Özel Hukuk ilişkilerinde milletlerarası yetkisi, yetki sözleşmeleri, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi. Uyuşmazlık çözüm yolu olarak müzakere teknikleri, arabuluculuk, ticari tahkim, inşaat ve yatırım tahkimi. Tahkim sözleşmesinin geçerliliği, tahkim usulü, hakem kararı, kararın iptali ve yabancı hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi.

LIBR 500 / KÜTÜPHANE ARAŞTIRMACI GELİŞİM DERSİ
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Koç Üniversitesi lisansüstü öğrencilerine yönelik 4 haftalık çevrimiçi bir derstir. 4 modülden oluşan ders, lisansüstü öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve araştırma süreçlerinde onlara yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Derse katılan öğrenciler; • Genel Kütüphane Hizmetleri, • Literatür taraması için ipuçları, • Referans ve atıf yönetimi, • Akademik uygulama ve araştırmalarında yararlanabilecekleri açık bilim yöntemleri, • Bilimsel yayıncılık ve akademik etik, • Araştırmacı profilleri ve araştırma etki ölçümü gibi konularda bilgi sahibi olacaktır. • Overall Library Services, • Tips for literature review, • Reference and citation management, • Open science methods that you can benefit in your academic practice and research, • Scholarly publishing and academic ethics, • Researcher profiles and research impact measurement.

LITR 451 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LITR 455 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:10:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LITR 456 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MASE 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

MATH 398 / MATEMATİK ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Matematik alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

MATH 398 / MATEMATİK ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Matematik alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

MATH 552 / ANALİZDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

MAVA 444 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Medya ve görsel sanatlar proje üretim döngüsünde kavramsallaştırılma, planlanma ve uygulanmaya yoğunlaşarak, öğrencilerin seçtikleri bir ortamda (e.g. televizyon, video, belgesel, web, animasyon, video oyun, reklam) proje hazırlaması. Bu projenin çıktısının (e.g. video, sanat eseri, interaktif iş, enstalasyon, performans, script) teslimi ve sunumu.

MAVA 444 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Medya ve görsel sanatlar proje üretim döngüsünde kavramsallaştırılma, planlanma ve uygulanmaya yoğunlaşarak, öğrencilerin seçtikleri bir ortamda (e.g. televizyon, video, belgesel, web, animasyon, video oyun, reklam) proje hazırlaması. Bu projenin çıktısının (e.g. video, sanat eseri, interaktif iş, enstalasyon, performans, script) teslimi ve sunumu.

MAVA 446 / MEZUNİYET PROJESİ
Dönem: Fall 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bitirme projesi dersinin temel amacı, öğrencinin mezuniyet öncesinde medya ve görsel sanatlar alanında kendi projesini seçme, başlatma, yönetme ve geliştirme becerilerini ölçmektir. Bu derde, öğrenciler medya ve görsel sanatlar alanında güncel konuların bütüncül süreçlerini tatbik eder. Kavram oluşturma, planlama ve üretim gibi geliştirme süreçlerini, her öğrenci kendi seçeceği medya (örn: televizyon, video, belgesel, internet, etkileşimli arayüz, animasyon, oyun, reklam, görsel sanatlar, sosyal medya, kurumsal kimlik) üzerinden inceler, süreçlerini belgeler, kayıt altına alır, tasarım ve fikirlerini sunar ve projeyi çalışır halde veya kavramsal prototip seviyesinde gerçekleştirir. Medya tercihine göre, danışman tarafından rapor yazmak üzere yönlendirilebilirler.

MAVA 446 / MEZUNİYET PROJESİ
Dönem: Fall 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bitirme projesi dersinin temel amacı, öğrencinin mezuniyet öncesinde medya ve görsel sanatlar alanında kendi projesini seçme, başlatma, yönetme ve geliştirme becerilerini ölçmektir. Bu derde, öğrenciler medya ve görsel sanatlar alanında güncel konuların bütüncül süreçlerini tatbik eder. Kavram oluşturma, planlama ve üretim gibi geliştirme süreçlerini, her öğrenci kendi seçeceği medya (örn: televizyon, video, belgesel, internet, etkileşimli arayüz, animasyon, oyun, reklam, görsel sanatlar, sosyal medya, kurumsal kimlik) üzerinden inceler, süreçlerini belgeler, kayıt altına alır, tasarım ve fikirlerini sunar ve projeyi çalışır halde veya kavramsal prototip seviyesinde gerçekleştirir. Medya tercihine göre, danışman tarafından rapor yazmak üzere yönlendirilebilirler.

MBGE 101 / GENEL BİYOLOJİ I
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:40:00

Hücre biyolojisi ve moleküler biyolojiye giriş. Yaşamın kimyasal özellikleri, hücrenin genel özellikleri, hücrenin yapısı ve fonksiyonu, metabolizma, DNA ve DNA replikasyonu, gen ifadesi ve kontrolü.

MBGE 398 / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

MBGE 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

MECH 198 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Makine Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

MECH 303 / MAKİNA TASARIMI
Dönem: Fall 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: MECH. 201

Çeşitli makina parçalarının tasarımı ve analizi. Parçalardan bütüne ulaşmada uygulanan yöntemler.