ECON 202 / MAKROEKONOMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON. 102

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.

ECON 311 / EKONOMETRİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: ECON. 201 and MATH. 201 or Engr 200 or Engr 201 or Math 211

Ekonomik olayların ampirik analizinde kullanılan yöntemler. Doğrusal regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY), uyumun iyiliği, tahmin; klasik (geleneksel) regresyon modeli; kestiricilerin özellikleri; ekonomik teori ve ekonometrik modeller arası bağlantılar; fonksiyonel biçim; regresyon sonuçlarının yorumlanması. Sonuç çıkarma; güven aralıkları ve hipotez testi; ekonometrik yazılımlarla ekonomi ve işletme uygulamaları; klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmaların sonuçları.

ECON 321 / ULUSLARARASI TİCARET
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON. 201

Uluslararası ticaret teorisi: Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler modeli, Hecksher-Ohlin modeli, özel-faktör modeli, uluslararası ticaret ve piyasa yapısı. Dış ticaretin iç politikası: gümrük vergileri, kotalar ve diğer vergi-dışı engeller. Uluslararası ticaret ve siyaset, dünya ticaret görüşmelerinin tarihi ve Dünya Ticaret Örgütü. Üretim faktörlerinin uluslararası hareketi: Göç ve uluslararası doğrudan yatırımlar; teknoloji transferi ve bu süreçte çok uluslu şirketlerin rolü.

ECON 321 / ULUSLARARASI TİCARET
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: ECON. 201

Uluslararası ticaret teorisi: Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler modeli, Hecksher-Ohlin modeli, özel-faktör modeli, uluslararası ticaret ve piyasa yapısı. Dış ticaretin iç politikası: gümrük vergileri, kotalar ve diğer vergi-dışı engeller. Uluslararası ticaret ve siyaset, dünya ticaret görüşmelerinin tarihi ve Dünya Ticaret Örgütü. Üretim faktörlerinin uluslararası hareketi: Göç ve uluslararası doğrudan yatırımlar; teknoloji transferi ve bu süreçte çok uluslu şirketlerin rolü.

ECON 322 / ULUSLARARASI FİNANS
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: ECON. 202

Uluslararası finans piyasalarının kuramsal ve ampirik analizi; ödemeler dengesinde ayarlama ve döviz kuru; sabit ve dalgalı kur rejimlerinde makroekonomik politikaların etkisi; kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri; uluslararası arbitraj ve faiz eşitliği; avro-dolar piyasaları; finansal küreselleşme ve krizler.

ECON 333 / OYUNLAR KURAMI VE STRATEJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ECON. 100 or ECON 101 or Econ 110 or ECON. 201

İş dünyası, iktisat, politika, ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet, pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.

ECON 333 / OYUNLAR KURAMI VE STRATEJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON. 100 or ECON 101 or Econ 110 or ECON. 201

İş dünyası, iktisat, politika, ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet, pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.

ECON 350 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: FRISaatler: 14:30:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON 100 or ECON 101 or Concent of the Instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 430 / DENEYSEL IKTİSAT
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: FRISaatler: 8:30:00-11:15:00Ön Koşullar: (ECON. 201 and ECON. 333) or consent of the instructor

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.

ECON 452 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: ECON 201 and ECON 311 and one of ECON 330 or ECON 331 or ECON 333 or ECON 432

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 481 / TÜRKİYE EKONOMİSİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON. 202 or consent of the instructor

Türkiye ekonomisi ve Türk ekonomik kurumlarına giriş: Ekonominin yakın dönem tarihi; İçe- ve dışa-dönük stratejiler, siyasi kurumlar ve uzun-vadede büyüme; Kısa-dönemli iktisadi dalgalanmalar, enflasyon ve işsizlik; Para, mali ve döviz kuru politikaları; Dış ticaret ve sanayinin uluslararası rekabet gücü; Sermaye akımları, doğrudan uluslararası yatırımlar ve özelleştirme; Yerel ve küresel krizlerin ekonomi üzerindeki etkisi.

ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: ECON 201, ECON 202, and ECON 311 at least 4 Economics area elective Courses

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ECON 201, ECON 202, and ECON 311 at least 4 Economics area elective Courses

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 504 / MİKROEKONOMİ II
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MONSaatler: 11:30:00-14:15:00

Belirsizlik altında seçim, Oyun teorisi, mekanizma tasarımı, yönetici temsilci modeller.

ECON 508 / MAKROEKONOMİ II
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:15:00

Periyodik dalgalanmaların Klasik ve Keynes"e göre teorileri; gerçek iş çevrim teorisi; çalışan ve gerçek ücret kararlaştırılması; kredi pazarları ve finansal istikrar; istikrar politikası.

ECON 512 / EKONOMETRİ II
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MONSaatler: 14:30:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON. 511

Standart çıkarımlardan yola çıkış: Spesifikasyon testleri; Zaman serilerine ilk bakış; genelleştirilmiş regresyon; lineer olmayan regresyon; eşzamanlı denklemler, tanımlama, enstrümantal değişkenler. Uzantılar ve uygulamalar: ML, GMM, VAR, GARCH, panel data.

ECON 530 / DENEYSEL IKTİSAT
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: FRISaatler: 8:30:00-11:15:00

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.

ECON 552 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 590 / EKONOMİ SEMİNERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Haftalık seminere katılım zorunludur.

ECON 690 / SEMİNER
Dönem: Spring 2023Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Haftalık yapılan Ekonomi Seminerler ve öğrencilerin araştırmalarına yönelik sunumlardır.

ECSA 220 / KÜRESEL İŞ STRATEJİSİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Yaşadığımız türbülans ve belirsizlikler çağında iş kavramının küreselleşmesinin kuramsal ve ampirik anlayışı. Küresel ölçekte iş yapmanın uluslararası ticaret, doğrudan yabancı yatırım, döviz kurları ve bölgesel entegrasyon gibi araçları. Yabancı pazarlara giriş, küresel girişimcilik, rekabetin yönetilmesi, Asya başta olmak üzere gelişmekte olan piyasalara odaklanarak pazar potansiyeli analizi gibi konular üzerinden küresel bir iş stratejisinin temelinin oluşturulması. Küresel bir kurumsal vatandaş olmanın dinamiklerinin, kültürel farklılıkların yönetilmesi, jeopolitik risklerin kontrol edilmesi ve sosyal sorumluluk inisiyatiflerinin oluşturulması gibi konular üzerinden değerlendirilmesi.competition, analyzing market potential with a focus on emerging markets, esp. Asia. Exploring the dynamics of becoming a global corporate citizen by managing cultural differences, dealing with geopolitical risks, and formulating social responsibility initiatives

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

EFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Para ve menkul kıymet piyasalarının işleyişi ve finansal yatırım araçlarının temel kavramlarının incelenmesi; finansal varlık fiyatlama kuramları, risk ölçüm teknikleri, getiri ve risk arasındaki ilişki ve statik portföy oluşturma teknikleri; modern portföy kuramı ve performans ölçüm teknikleri; opsiyon ve vadeli işlem ürünlerine giriş.