CHEM 101 / GENEL KİMYA I
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 201 / ANALİTİK KİMYA
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Temel prensipler ve ölçü birimleri, kimyasal kantitite için S.I. birimi, konsentrasyon birimleri, analizde gravimetrik metod, volumetric metodlar, poliprotk asit ve bazlarin titrasyonu, elektro kimyanın temel prensipleri, oksidasyon ve reduksiyon titrasyonu, elektroliz, potansiyometri, konduktometri, analitik ayrım metodlarına giriş: kolon kromatografisi, ince tabaka kromatrografisi, kromotogramların analizi, yüksek performanslı iyon değişim kromatografisi.

CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CHEM 216 / ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: CHEM 102 or consent of the instructor.

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.Prerequisites : CHEM 102 or consent of the instructor.

CHEM 301 / FİZİKSEL KİMYA I
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHEM. 102

İdeal ve gerçek gazların özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları ,kimyasal denge. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 303 / ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Kuantum mekaniğinin temelleri, kutudaki parçacık çözümleri, harmonik sarkaç ve hidrojen atomu; orbital kavramı, çok elektronlu atom yapısı, moleküler orbital teorisi, moleküler simetri, grup teori; dönme, titreşim ve elektronik spektroskopi.

CHEM 398 / KİMYA ÖĞRETİM DENEYİMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kimya alanındaki derslerde öğrencilere öğretim tecrübesi kazandırma; öğrencilerin temel konuları anlamalarını güçlendirme; konuyla ilgili bilgileri uygulamalarını ve iletmelerini sağlama.

CHEM 410 / POLİMERİK MALZEMELER
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimerik malzemelerin yapıları, sentez yöntemleri, fizikokimyasal özellikleri ve uygulamaları. Polimerik malzemelerin özelliklerini etkileyen yapısal parametreler. Polimerik malzemelerde kimyasal yapı-nanoyapı-performans ilişkileri. Polimerik malzemelerin karakterizasyonunda kullanılan temel yöntemler.

CHEM 502 / İLERİ ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

İleri seviyede katılma, yer değiştirme ve eliminasyon mekanizmaları, alken ve alkinlerin iyonik ve serbest radikal reaksiyonları, konjuge çift bağlar ve reaksiyonları, aromatik yapılar ve nükleofilik aromatik reaksiyonlar, karbonillerin nükleofilik katılma ve yer değiştirme reaksiyonları, karboksilik asit kimyası, fenol kimyası, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları.

CHEM 504 / MALZEME KARAKTERİZASYONU İÇİN İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Bu ileri ders sayesinde öğrenciler malzeme karakterizasyonu için gerekli temel bilgileri anlayıp kullanabileceklerdir. Bu ders kapsamında detektör ve güçlendiricilerin çalışma prensipleri ve uygulamaları ile optik spektroskopi, elektron ve taramalı atomik mikroskobu, X-ışını kırılım, ışıma ve spektroskopi metotları, yüzey analiz teknikleri ile ilgili ileri düzeyde bilgiler verilecek ve bu analiz metotlarının prensip ve uygulamaları anlatılacaktır. Öğrenciler bu bilgileri her türlü malzemenin araştırmasında kullanabileceklerdir. Ders sonunda öğrenciler her türlü malzemenin karakterizasyonu için doğru yöntemi seçme, veriyi analiz etme ve değerlendirme yetisini kazanacaklardır.

CHEM 510 / 
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

CHEM 515 / MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLĞ I
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Katılarda atomik yapılar ve bağlar, seramikler, metal, polimer ve kompozit malzemelerin yapıları, Kristal yapılar, sentez metotları, Kristal yapıların belirlenmesi, yapısal kusurlar, metal ve seramiklerdeki bozukluklar, atom boşlukları, yer değiştirme ve atom arası safsızlıklar, iyonik katılarda kayma hataları, faz diagramları.

CHEM 590 / DOKTORA TEZ DERSİ
Dönem: Fall 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

DOKTORA TEZ DERSİ

CHIN 201 / ÇİNCE I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

Temel gramer ve sözcük bilgisi, dinleme ve konuşma becerileri. Gazete, şiir, ve özgün metinleri okuma.

CHIN 202 / ÇİNCE II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHIN. 201 or consent of the instructor

CIRC 204 / DOLAŞIM VE SOLUNUM
Dönem: Fall 2019Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kalp ve damar sisteminin anatomi ve histolojisi, kalp kası kasılmasının fizyolojisi, damar sisteminin sıvı mekaniği, kana akımı ve kan basıncının yerel ve merkezi kontrolü, toraks, akciğerler ve üst solunum yollarının anatomi ve histolojisi, solumun mekaniği, akciğerlerde havalanma ve kan akımı, solunumun merkezi kontrolü, dolaşım ve solunuma ilişkin elektrik, mekanik, hidrolik ve ısı sistemleri, disseksiyon, model inceleme ve interaktif yazılımlar aracılığıyla bu sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının araştırılması.

CMGM 501 / STRATEJIK YÖNETİM
Dönem: Fall 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Günümüz rekabet ortamında strateji ve stratejik yönetimin önemi. Stratejik yönetim sürecinde analiz, karar ve uygulama aşamaları. Dış ve iç analiz türleri. Kurumsal strateji ve iş stratejisi kavramları. Strateji geliştirmede kaynak bazlı yetkinlik yaklaşımı. Strateji uygulamasının başarılı olması ve firma performansının artırılması için gerekli yapılanma.

CMKT 501 / PAZARLAMA YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Çağdaş kurumlarda pazarlama yönetimi; müşteri analizi, çevre, rekabet ve kurumların güçlü ve zayıf noktalarının incelenmesinde temel stratejik çerçevelerin öğrenilmesi ve uygulanması. Hedef pazarların yaratıcı seçimi ve pazarlama bileşimini oluşturan bölümlerin planlanması. Pazarlama planı, alım davranışının doğasını ve nedenlerini anlamada bilginin rolü ve kullanımı. Uluslararası alanda pazarlama süreçlerinin yönetimi ve oluşturulmasının güçlüğü.

CMSE 501 / PYTHON İLE VERİ BİLİMLERİNE GİRİŞ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Etkileşimli Python'a giriş ve Jupyter Notebook, Python ile hazır gelen veri yapıları, koşullu önermeler, döngüler, fonksiyonlar, metin değişkenleri, temel girdi/çıktı operasyonları, veri işleme ve görselleştirme temelleri ve ilgili Python kütüphaneleri, farklı grafik türleri, vektör/matris değişkenleri, doğrusal cebir işlemleri, olasılık/istatistik işlemleri, veri işleme uygulamaları

CMSE 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

COMM 202 / TIBBİ İNGİLİZCE
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

Tıbbi terminolojiyi okuma, anlama ve doğru telafuzun geliştirilmesi ve tıp öğrencisinin İngilizce iletişiminin iyileştirilmesi.